[1]
Voliak, L. i Sergiychuk, N. 2018. The modern state and trends of development of milk market in Ukraine. Turystyka i Rozwój Regionalny. 10 (grudz. 2018), 109–116. DOI:https://doi.org/10.22630/TIRR.2018.10.25.