Voliak, L. i Sergiychuk, N. (2018) „The modern state and trends of development of milk market in Ukraine”, Turystyka i Rozwój Regionalny, (10), s. 109–116. doi: 10.22630/TIRR.2018.10.25.