Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.
 • Zgłoszenie nie było jeszcze publikowane, ani nie zostało wysłane do innego czasopisma (lub odpowiednie wyjaśnienie zostało zawarte w sekcji komentarzy dla redaktora).
 • Plik zgłoszenia zapisane jest w formacie zapisu OpenOffice, Microsoft Word lub RTF.
 • Tekst jest zapisany pojedynczymi spacjami, czcionką 12 punktów, zawiera kursywę zamiast podkreślników (wyjąwszy adresy URL); ilustracje, wykresy i tabele zostały wklejone we właściwe miejsca.
 • Tekst przestrzega wymogów stylistycznych i bibliograficznych wyznaczonych we Wskazówkach dla autora.

Informacje dla Autorów

 1. Do oceny i publikacji przyjmowane są nieopublikowane wcześniej opracowania w języku polskim bądź angielskim dotyczące szeroko pojętej problematyki turystyki oraz rozwoju regionalnego.
 1. Artykuły należy przesłać (w formacie MS Word) na adres e-mail: jan_zawadka@sggw.edu.pl.
 1. Całkowita objętość artykułu (wraz z bibliografią) nie powinna przekraczać 12 stron (format A4, marginesy po 2,5 cm z każdej strony).
 1. Artykuł (za wyjątkiem zawartości tabel i bibliografii) powinien być napisany czcionką Times New Roman 12 pkt., odstęp między wierszami 1,5. Zawartość tabel i bibliografia – czcionka 11 Times New Roman, odstęp 1,15.
 1. Obowiązuje następujący układ pracy:
 • Imię i nazwisko Autora (-ów) oraz jego (ich) afiliacja.
 • Numer ORCID.
 • Tytuł artykułu w języku polskim i angielskim.
 • Streszczenie pracy w języku polskim i angielskim (5–15 wierszy).
 • Słowa kluczowe w języku polskim i angielskim (3–6).
 • W artykułach w j. angielskim tytuł, streszczenie i słowa kluczowe w j. polskim nie są wymagane.
 • W strukturze artykułu należy wyodrębnić niepunktowane: wstęp z określonym celem, przegląd literatury, metody badań, wyniki badań (wraz z ewentualną dyskusją), podsumowanie, literaturę.
 • Adres do korespondencji (pocztowy i internetowy).
 1. W tekście dopuszcza się stosowanie wyróżnień przy użyciu kursywy i pogrubienia, ale niedozwolone jest stosowanie podkreśleń wyrazów i zdań.
 1. Szerokość tabel, wykresów i innych form graficznych nie może przekraczać 13 cm, a ich wysokość 17 cm; do ich numeracji stosować należy cyfry arabskie. Wszystkie tabele, wykresy i inne formy graficzne powinny mieć tytuł i źródło oraz być opracowane w skali szarości.
 1. Wykresy, tabele, schematy itp. muszą być edytowalne – powinny być tworzone w edytorze tekstu MS Word, a nie zamieszczane w formie zdjęć lub kopiowane z arkusza kalkulacyjnego Excel (uniemożliwia to ich edycję).
 1. W przypadku artykułów przygotowanych na podstawie wyników badań finansowanych w ramach programów badawczych, Autorzy są proszeni o podanie źródła środków.

 

Wytyczne dla przypisów sporządzanych w stylu APA 

 1. ZASADY PRZYWOŁYWANIA PUBLIKACJI W TEKŚCIE 

a) jeden autor – należy podać nazwisko autora, rok publikacji i numer strony; w przypadku więcej niż jednej pracy danego autora opublikowanej w tym samym roku należy dodać kolejne litery alfabetu przy dacie (2015a, 2015b itd.);

Zagadnienie to poruszył w swojej pracy Nowak (2019)…

Autorzy badań wskazują, że... (Angielski, 1997, s. 13).

Odnosząc się ogólnie do książki/artykułu, nie podajemy numerów strony. Nawiązując jednak do konkretnych wyników badań lub tez/przykładów, należy podać numer strony, na której się one znajdują. 

b) dwóch autorów – bez względu na to, ile razy przywoływana jest praca, zawsze należy podać nazwiska obu autorów, rok publikacji i numer strony; w przypadku więcej niż jednej pracy tych autorów opublikowanej w tym samym roku, należy dodać kolejne litery alfabetu (2015a, 2015b itd.); nazwiska autorów należy łączyć spójnikiem „i”;

Jak sugerują Nowak i Angielski (1989)…

Autorzy badań wskazują, że... (Nowakowa i Angielska, 1995, s. 2). 

c) trzech autorów – przywołanie po raz pierwszy: należy wymienić nazwiska wszystkich autorów, rozdzielając je przecinkami i stawiając spójnik „i” pomiędzy ostatnimi nazwiskami; przy kolejnych wskazaniach tej samej pracy należy zastosować określenie „i in.”;

Przywołanie po raz pierwszy:

Nowakowa, Angielski i Nowak (2013) w swojej pracy...

Badania (Nowakowa, Angielski i Nowak, 2013, s. 6) wskazują, że...

Kolejne przywołania:

Badania Nowakowej i in. (2013, s. 14) wskazują, że...

Badania te (Nowakowa i in., 2013)... 

d) czterech i więcej autorów – wymienić należy tylko nazwisko pierwszego autora, zarówno gdy praca jest przywoływana po raz pierwszy, jak i w późniejszych przywołaniach, natomiast pozostałych autorów należy określić skrótem „i in.”. W bibliografii należy umieścić nazwiska wszystkich autorów pracy;

Nowak i in. twierdzą, że... (1999).

Autorzy pierwszych badań na ten temat (Nowak i in., 2007) sugerują... 

e) przywoływanie jednocześnie kilku prac – należy wymienić je chronologicznie; jeśli występuje kilka publikacji z tą samą datą, wówczas alfabetycznie w obrębie danego roku wydania publikacji; wymieniane publikacje muszą być oddzielone średnikiem; lata wydania prac tego samego autora/autorów należy oddzielać przecinkiem;

(Kowalczyk, 2015; Nowak i Kowalczyk, 2018).

(Kowalczyk, 1995, 2009, 2017a, 2017b). 

f) przywoływanie pracy za innym autorem stosujemy w tekście, w bibliografii umieszczamy jedynie pracę czytaną;

Jak wykazał Kozioł (1998; za: Sarna, 2018)...

Autorzy badań sugerują, że... (Kozioł, 1991; za: Sarna, 2008).

g) źródła internetowe – wskazać autora tekstu/artykułu i rok opublikowania materiału (jeśli jest podany). Jeżeli nie ma takiej możliwości, należy wskazać tytuł lub kilka jego początkowych wyrazów (jeśli jest długi) i rok publikacji materiału (jeśli jest). Jeśli brak tytułu, podać nazwę strony, z której korzystano i rok publikacji materiału (jeśli jest);

Pandemia wymusiła poszukiwanie miejsc mniej zatłoczonych (Zieliński, 2021).

Pandemia koronawirusa wytycza nową ścieżkę rozwoju agroturystyki (Bezpieczeństwo usług…, 2021). 

h) akty prawne - wskazać początek tytułu (np. ustawa, rozporządzenie, w bibliografii podać pełny tytuł) i rok;

Jak wskazano w ustawie… (Ustawa, 2017). 

i) jeśli nie ma autora – w tekście podajemy tytuł pracy. Jeśli tytuł jest długi, można podać tylko jego początek (dwa-trzy pierwsze słowa);

Jak ustalili ekonomiści (Współczesne teorie ekonomiczne…, 2019). 

 

 1. BIBLIOGRAFIA

Zestawienie powinno zawierać jedynie prace przywoływane lub cytowane w tekście, które były przeczytane przez autora tekstu, nie należy umieszczać w bibliografii prac, które przywoływano za innym autorem. Nie należy numerować/wypunktowywać kolejnych prac. Każdą nową pracę należy zacząć od nowego akapitu. Prace zapisujemy alfabetycznie według nazwiska pierwszego autora. Prace tego samego autora należy podać w kolejności wg roku opublikowania (od najstarszych). 

Jeśli praca ma numer DOI, należy go podać zgodnie z zapisem przedstawionym w punkcie e). 

a) książka jednego autora:

Angielski, M. (1998). Współczesne teorie w naukach o zarządzaniu i jakości. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.

b) książka wielu autorów:

Angielski, M., Niemiecki, J.Z. (2005). Historia ekonomii. Warszawa: Wydawnictwo SGGW. 

c) rozdział w książce / monografii (w nawiasie należy podać zakres stron rozdziału):

Angielski, M. (2011). Historia ekonomii. W: J.Z. Niemiecki (red.). Współczesne teorie w naukach o zarządzaniu i jakości. Warszawa: Wydawnictwo SGGW, s. 77–79. 

d) książka pod redakcją:

Angielski, M., Niemiecki, J.Z. (red.), (2004). Współczesne teorie w naukach o zarządzaniu i jakości. Warszawa: Wydawnictwo SGGW. 

e) artykuł w czasopiśmie (wszystkie człony tytułu czasopisma – poza spójnikami i przyimkami – zapisywane są wielkimi literami); należy podać zakres stron artykułu:

Angielski, M. (2019). Współczesne teorie w naukach o zarządzaniu i jakości. Acta Scientiarum Polonorum Oeconomia 9 (2), s. 159–168. DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sb.2015.9.147

Podajemy pełną nazwę czasopisma. Nie korzystamy z powszechnie rozpoznawalnych skrótów.

f) praca w trakcie publikacji:

Angielski, M. (w druku). Wizje przyszłości w naukach społecznych. Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego. 

g) tekst ze strony internetowej:

Zieliński, P. (2021). Agrobiznes w wersji premium, czyli doświadczenia, których nigdzie indziej nie kupisz. Pobrano z: https://www.forbes.pl/life/agroturystyka-pandemia-wymusila-zmiany-w-turystyce/ (dostęp: 01.04.2021).

Bezpieczeństwo usług agroturystycznych w czasach pandemii (2021). Pobrano z: https://www.cdr.gov.pl/en/bezpieczenstwo-uslug-agroturystycznych-w-czasach-pandemii (dostęp: 01.04.2021). 

h) akty prawne:

Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. Dz.U. 2017 nr 20 poz. 2361. 

i) jeśli nie ma autora:

Słownik poprawnej polszczyzny (2010). Hasło: brzdąkać. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 96. 

 

 1. OPISY TABEL, WYKRESÓW I INNYCH FORM GRAFICZNYCH 

a) opis tabel:

Nad tabelą: Tabela 1. Tytuł tabeli

Pod tabelą: Źródło: opracowanie własne lub wskazanie źródła według zasad obowiązujących przy tworzeniu przypisów. 

b) opis wykresów:

Pod wykresem: Wykres 1. Tytuł wykresu

Pod tytułem: Źródło: jak przy opisie tabel.

Wykresy muszą być w formie edytowalnej. 

c) opis rysunków:

Pod rysunkiem: Rysunek 1. Tytuł rysunku

Pod tytułem: Źródło: jak przy opisie tabel.

Rysunki powinny mieć rozdzielczość minimum 300 dpi.

 

 1. WZORY MATEMATYCZNE 

a) kursywą (pismem pochyłym) wyróżnia się:

– litery oznaczające liczby, wielkości zmienne i stałe oraz punkty geometryczne,

– oznaczenia funkcji,

– oznaczenia literowe i skróty literowe występujące w indeksach dolnych i górnych (z wyjątkiem skrótów dwu- lub trzyliterowych) 

b) antykwą (pismem prostym) oznacza się:

– liczby arabskie i rzymskie, także w indeksach,

– oznaczenia i skróty jednostek miar,

– skróty złożone z dwu lub większej liczby liter,

– stałe symbole funkcyjne,

– liczby specjalne: π, e (podstawa logarytmu naturalnego),

– prawdopodobieństwo, np. P(A),wartość oczekiwaną E(x), wariancję zmiennej losowej D2(X), znak przyrostu Δ. 

c) kursywą półgrubą wyróżnia się wektory, 

d) antykwą półgrubą (pismem prostym półgrubym) wyróżnia się macierze, 

e) równania i wzory należy prezentować w oddzielnym akapicie.

 

 1. SKRÓTY

Często występujące w tekstach wyrażenia i wyrazy należy podawać w formie skrótów:

– i tak dalej = itd.

– punkt = pkt

– punkt procentowy = p.p.

– na temat = nt.

– to jest = tj. ≠ taki jak (brak skrótu).

– tak zwane = tzw.

– pod tytułem = pt.

– na przykład = np.

– porównaj = por.

– i tym podobne = itp.

– to znaczy = tzn.

– między innymi = m.in.

– rok = r.

– wiek = w.

– przed naszą erą = p.n.e.

– strona = s.

– pozycja = poz.

– zobacz = zob.

Nie należy zaczynać zdania od skrótu.

 

 1. POZOSTAŁE ELEMENTY TEKSTU GŁÓWNEGO 

a) znak pisarski (półpauza) oznaczający zakres (od–do) nie jest otaczany spacjami (np. lata 2015–2015, s. 67–89, t. I–V); 

b) cytaty należy ujmować w cudzysłów, prostą czcionką (także w odniesieniu do przepisów prawnych); 

c) opuszczenie fragmentu tekstu w cytacie należy zasygnalizować trzema kropkami w nawiasie kwadratowym [...]; 

d) jednostki w tytułach tabel, rysunków, w tabelach podajemy w nawiasach kwadratowych, np. [%], [tys.]; 

e) wyrażenia łacińskie oraz zwroty obcojęzyczne zapisujemy kursywą. Wyjątki: quasi, notabene; 

f) nazwy ustaw, kodeksów, praw, rozporządzeń piszemy małą literą, np. kodeks karny, prawo bankowe, prawo o aktach stanu cywilnego, ordynacja podatkowa, ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, rozporządzenie Ministra Skarbu w sprawie... Małą literą zapisujemy także skrócone tytuły dokumentów: traktat akcesyjny, traktat założycielski, konwencja paryska, konwencja brukselska, protokół z Palermo itp. Używamy dużej litery tylko wtedy, gdy podajemy pełny tytuł dokumentu np. Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, Traktat o Unii Europejskiej, Konwencja o ochronie praw człowieka i odstawowych wolności, Porozumienie nicejskie dotyczące międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków.


W przypadku gdy artykuł jest oparty na wynikach badań finansowanych w ramach programów badawczych, autorzy są proszeni o podanie źródła środków.
Autor opublikowanego artykułu przenosi prawa autorskie na wydawcę oraz składa oświadczenie, iż praca nie była publikowana w innym czasopiśmie (oświadczenie 1).
W celu zapobiegania przypadkom występowania ghostwritingoraz guest authorship Autorzy będą przesyłać oświadczenia dotyczące ich wkładu w powstanie publikacji (oświadczenie 2).
Po otrzymaniu recenzji Autor odsyła poprawiony egzemplarz pracy drogą elektroniczną. Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów i poprawek, a także proponowania zmian i uzupełnień merytorycznych uzgodnionych z autorem.
Czasopismo zapewnia otwarty dostęp do wszystkich artykułów na zasadach określonych w licencji Creative Commons 4.0.
Treść licencji jest dostępna na stronie https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.pl