Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.
  • Zgłoszenie nie było jeszcze publikowane, ani nie zostało wysłane do innego czasopisma (lub odpowiednie wyjaśnienie zostało zawarte w sekcji komentarzy dla redaktora).
  • Plik zgłoszenia zapisane jest w formacie zapisu OpenOffice, Microsoft Word lub RTF.
  • Jeżeli są dostępne, dostarczono URL odnośników.
  • Tekst jest zapisany pojedynczymi spacjami, czcionką 12 punktów, zawiera kursywę zamiast podkreślników (wyjąwszy adresy URL); ilustracje, wykresy i tabele zostały wklejone we właściwe miejsca.
  • Tekst przestrzega wymogów stylistycznych i bibliograficznych wyznaczonych we Wskazówkach dla autora.

Do oceny i publikacji przyjmowane są niepublikowane wcześniej opracowania w języku polskim bądź angielskim dotyczące szeroko pojętej problematyki turystyki oraz rozwoju regionalnego.
Artykuły należy przesłać drogą elektroniczną (w formacie MS Word) na adres e-mail: jan_zawadka@sggw.pl lub tirr@sggw.pl.
Objętość artykułu wraz z tabelami, wykresami, fotografiami itp. nie powinna przekraczać 12 stron przy rozmiarze strony A4 i marginesach po 2,5 cm z każdej strony.
Artykuł powinien być napisany czcionką typu Times New Roman 12 pkt., odstępu między wierszami 1,5.
Obowiązuje następujący układ pracy:
Imię i nazwisko autora (-ów) oraz jego afiliacja.
Tytuł artykułu w języku polskim i angielskim.
Streszczenie pracy w języku polskim i angielskim (5-15 wierszy).
Słowa kluczowe w języku polskim i angielskim (3-6).
W artykułach w języku angielskim tytuł, streszczenie i słowa kluczowe w języku polskim nie są wymagane.
W strukturze artykułu należy wyodrębnić niepunktowane: wstęp z określonym celem, metody badań, wyniki badań (dyskusję), podsumowanie oraz literaturę.
Adres do korespondencji (pocztowy i internetowy).
Dopuszcza się stosowanie wyróżnień w tekście przy użyciu kursywy i pogrubienia, ale bez podkreślania wyrazów i zdań.
Szerokość tabel, wykresów, obrazków i innych form graficznych nie może przekraczać 13 cm, a ich wysokość 17 cm; do ich numeracji stosować należy cyfry arabskie. Wszystkie tabele, wykresy, obrazki i inne formy graficzne powinny posiadać tytuł i źródło oraz być opracowane wyłącznie w skali szarości.
Wykresy, tabele, schematy itp. muszą być edytowalne – powinny być tworzone w edytorze tekstu MS Word, a nie zamieszczane w formie zdjęć lub kopiowane z arkusza kalkulacyjnego Excel – uniemożliwia to niezbędną czasem ich edycję.
Powołując się w tekście na publikacje innych autorów należy wykorzystywać przypisy dolne wg wzoru:
– M. Blaug: Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994, s. 466.
– A. Panasiuk: Jakość w gospodarce turystycznej. [w:] Gospodarka turystyczna. Red. naukowa A. Panasiuk. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 53-58.
– A.P. Wiatrak: Wpływ agroturystyki na zagospodarowanie obszarów wiejskich. „Zagadnienia Ekonomiki Rolnej” 1996, nr 1, s. 35-36.
– Korzystając ze źródeł internetowych, należy podać adres strony oraz datę dostępu według wzoru: www.sggw.pl, 20.01.2016.
Kolejne cytowania tego samego dzieła: A.P. Wiatrak: Wpływ agroturystyki… op. cit., s. 37.

Kolejne cytowania tego samego dzieła: A.P. Wiatrak: Wpływ agroturystyki… op. cit., s. 37.
Literaturę należy zestawić w porządku alfabetycznym w następujący sposób:
Blaug M.: Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994.
Panasiuk A.: Jakość w gospodarce turystycznej. [w:] Gospodarka turystyczna. Red. naukowa A. Panasiuk. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
Wiatrak A.P.: Wpływ agroturystyki na zagospodarowanie obszarów wiejskich. „Zagadnienia Ekonomiki Rolnej” 1996, nr 1.
W przypadku gdy artykuł jest oparty na wynikach badań finansowanych w ramach programów badawczych, autorzy są proszeni o podanie źródła środków.
Autor opublikowanego artykułu przenosi prawa autorskie na wydawcę oraz składa oświadczenie, iż praca nie była publikowana w innym czasopiśmie (oświadczenie 1).
W celu zapobiegania przypadkom występowania ghostwritingoraz guest authorship Autorzy będą przesyłać oświadczenia dotyczące ich wkładu w powstanie publikacji (oświadczenie 2).
Po otrzymaniu recenzji Autor odsyła poprawiony egzemplarz pracy drogą elektroniczną. Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów i poprawek, a także proponowania zmian i uzupełnień merytorycznych uzgodnionych z autorem.
Czasopismo zapewnia otwarty dostęp do wszystkich artykułów na zasadach określonych w licencji Creative Commons 4.0.
Treść licencji jest dostępna na stronie https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.pl