Redakcja TiRR dokonuje wstępnej oceny merytorycznej i technicznej przesłanych artykułów do recenzji.
Zaakceptowane przez redaktora tematycznego TiRR prace będą przekazywane do recenzji do dwóch niezależnych recenzentów, wraz z zachowaniem zasad anonimowości („double-blind review process”).
Artykuły recenzowane są przez osoby spoza jednostki naukowej afiliowanej przez Autorów.
Redakcja czasopisma ma na uwadze, aby w procedurze recenzowania nie wystąpił konflikt interesów pomiędzy Autorem/Autorami artykułu a recenzentami.
Recenzje mają postać pisemną i kończą się jednoznacznym wnioskiem o dopuszczeniu, bądź niedopuszczeniu opracowania do publikacji (formularz recenzji).
Komitet redakcyjny nie przyjmuje opracowań już publikowanych w innych czasopismach lub opracowaniach zwartych, ani opracowań wtórnych.
Artykuły będą przyjmowane do druku w przypadku otrzymania dwóch pozytywnych recenzji.
W przypadku otrzymania dwóch recenzji negatywnych artykuł zostaje odrzucony.
W przypadku uzyskania dwóch skrajnych recenzji powoływany jest trzeci recenzent, dokonujący rozstrzygającej oceny.
Redakcja TiRR podaje do publicznej wiadomości listę współpracujących recenzentów w ostatnim numerze TiRR w danym roku oraz na stronie internetowej czasopisma.