Komplementarna rola kapitałów ludzkiego i społecznego w rozwoju gospodarczym regionów

Main Article Content

Małgorzata Wosiek


Słowa kluczowe : kapitał ludzki, kapitał społeczny, rozwój ekonomiczny regionów
Abstrakt
W artykule omówiono rolę kapitałów ludzkiego oraz społecznego, a także wzajemnych interakcji między nimi w rozwoju gospodarczym regionów. Jako przedmiot badania wybrano polskie województwa w latach 1999–2011. Wykorzystując analizę korelacji oraz taksonomiczne metody porządkowania liniowego określono związek wyposażenia w oba kapitały z poziomem i zmianami PKB na mieszkańca. Na tej podstawie omówiono problemy i przedstawiono klasyfikację polskich województw ze względu na możliwości czerpania korzyści płynących z komplementarności obu kapitałów.

Article Details

Jak cytować
Wosiek, M. (2015). Komplementarna rola kapitałów ludzkiego i społecznego w rozwoju gospodarczym regionów. Turystyka I Rozwój Regionalny, (3), 155–168. https://doi.org/10.22630/TIRR.2015.3.13
Bibliografia

Cierniak-Szóstak E.: Instytucjonalne uwarunkowania spójności społeczno-ekonomicznej, [w:] M.G. Woźniak (red.). Gospodarka Polski 1990-2011. Transformacja. Modernizacja. Spójność społeczno-ekonomiczna, t. 3: Droga do spójności społeczno-ekonomicznej, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2012.

Coleman J.S.: Foundations of Social Theory, Harvard University Press, Cambridge 1990.

Czapiński J., Panek T. (red.): Diagnoza społeczna 2009. Warunki i jakość życia Polaków, Raport z badań. Rada Monitoringu Społecznego, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, Warszawa 2009, www.diagnoza.com [02.11.2011].

Czapiński J., Panek T. (red.): Diagnoza społeczna 2013. Warunki i jakość życia Polaków, „Contemporary Economics", September 2013, vol. 7, Special issue, www.diagnoza.com [27.12.2014]. (Crossref)

Domański S.R.: Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy, PWN, Warszawa 1993.

Działek J.: Kapitał społeczny jako czynnik rozwoju gospodarczego w skali regionalnej i lokalnej w Polsce, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011.

Fukuyama F.: Zaufanie: kapitał społeczny a droga do dobrobytu, PWN, Warszawa-Wrocław 1997.

Giddens A.: Review of „the Cement of Society" by J. Elster, "American Journal of Sociology" 1990, t. 96, nr 1. (Crossref)

Herbst M.: Edukacja jako czynnik i wynik rozwoju regionalnego. Doświadczenia Polski w perspektywie międzynarodowej, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2012.

Jabłoński Ł.: Kapitał ludzki a konwergencja gospodarcza, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2012.

Kaasa A., Parts E.: Human Capital and Social Capital as Interacting Factors of Economic Development: Evidence from Europe, Working Paper IAREG WP2/04, November 2008.

Matysiak A.: Wpływ kapitału społecznego na mechanizm rynkowy, „Ekonomista" 2000, nr 4.

Miguelez E., Moreno R., Artis M.: Does social and human capital reinforce each other in the creation of knowledge? Evidence from Spanish regions. Working Papers 2008/13, Research Institute of Applied Economics 2008.

Putnam R.D.: Demokracja w działaniu społecznym, Instytut Wydawniczy Znak, Kraków 1995.

Schuller T: The Complemenatary Roles of Human and Social Capital, paper prepared for the OECD for Symposium on The Contrribution of Human and Social Capital to Sustained Economic Growth and Well-Being, Human Development, Canada, Quebec, March 2000.

Surówka A.: Konkurencyjność województw Polski Wschodniej na tle regionów Unii Europejskiej w świetle badań własnych, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy" 2014, nr 39 (3/2014).

Sztompka P.: Zaufanie. Fundament społeczeństwa, Wyd. „Znak", Kraków 2007.

Węziak-Białowolska D.: Ocena kapitału ludzkiego oraz jego zróżnicowanie demograficzne, społeczne i ekonomiczne w Polsce i województwie podkarpackim - analiza porównawcza, „Studia Regionalne i Lokalne" 2011, nr 2(44).

Wosiek M.: Tendencje rozwoju kapitału ludzkiego i społecznego w Polsce na tle krajów UE, „Unia Europejska.pi" 2014, nr 4.

Woźniak M.G.: Wzrost gospodarczy. Podstawy teoretyczne, Wyd. UEK, Kraków 2008.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.