Park Krajobrazowy Podlaski Przełom Bugu jako destynacja gospodarstw domowych

Main Article Content

Agnieszka Siedlecka
Marta Guziuk


Słowa kluczowe : gospodarstwo domowe, czas wolny, turystyka, krajobraz
Abstrakt
Wśród wielu funkcji jakie pełnią gospodarstwa domowe, można wymienić między innymi funkcję mającą na celu zagospodarowanie czasu wolnego poszczególnych jego członków. Metoda i narzędzia pozwalające na realizację tej funkcji oraz sam fakt ilości czasu wolnego wpływają na jakość życia. W dużej mierze możliwości zagospodarowania czasu wolnego zależą od poziomu osiąganych dochodów w gospodarstwie, jego sytuacji ekonomicznej. Obszar Parku Krajobrazowego Podlaski Przełom Bugu to jeden z celów podróży na tereny wschodniej Polski. Celem artykułu jest określenie głównych czynników determinujących podejmowanie aktywności turystycznej oraz ocena czynników wpływających, zdaniem respondentów, na atrakcyjność turystyczną tego parku. Postawiono hipotezę, iż w opinii usługobiorców najważniejszym czynnikiem jest położenie w pobliżu stadniny koni w Janowie Podlaskim. Dla realizacji celu i weryfikacji postawionej hipotezy przeprowadzone zostały badania ankietowe na grupie 103 kierowników gospodarstw domowych korzystających z usług turystycznych na tym terenie w okresie kwiecień–czerwiec 2017 roku.

Article Details

Jak cytować
Siedlecka, A., & Guziuk, M. (2017). Park Krajobrazowy Podlaski Przełom Bugu jako destynacja gospodarstw domowych. Turystyka I Rozwój Regionalny, (7), 99–108. https://doi.org/10.22630/TIRR.2017.7.10
Bibliografia

Balińska A.: Aktywność turystyczna mieszkańców wsi w kontekście przemian społeczno-gospodarczych - rzeczywisty i potencjalny popyt turystyczny mieszkańców wsi, Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014, 1.101, z. 2.

Dąbrowska A.: Przemiany w strukturze konsumpcji i ich uwarunkowania, [w:] Konsument i konsumpcja we współczesnej gospodarce, M. Janoś-Kresło, B. Mróz (red.), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2006.

Gołembski G. (red.): Kompendium wiedzy o turystyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa - Poznań 2002.

Grotowska S.: Turystyka religijna osób starszych w Polsce - próba analizy jakościowej, Turystyka Kulturowa 2017, 3.

Gutkowska K., Murawska A.: Zagospodarowanie czasu wolnego w miejskich i wiejskich gospodarstwach domowych, Polityka społeczna 2011, 8.

http://www.janow.arabians.pl (dostęp: 30.10.2017).

http://www.parki.lubelskie.pl (dostęp: 30.10.2017).

https://mazowsze.szlaki.pttk.pl (dostęp: 30.10. 2017).

Kozera A., Stanisławska J., Głowicka-Wołoszyn R.: Segmentacja gospodarstw domowych według wydatków na turystykę zorganizowaną, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2014, 328.

Kozioł L.: Typologia czynników motywujących do podróżowania, Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie 2012, t. 20, 1.

Michałowski K., Kozak A.: Uwarunkowania zrównoważonego rozwoju turystyki w Parku Krajobrazowym Podlaski Przełom Bugu, Krajobrazy rekreacyjne - kształtowanie, wykorzystanie, transformacja, Problemy Ekologii Krajobrazu 2010, t. 27.

Niemczyk A., Sewery R.: Aktywność turystyczna Polaków w zakresie wyjazdów zagranicznych w latach 2006-2009, [w:] W. Żuków, R. Muszkieta, M. Napierała, M. Barczak (red.), Stan i rozwój regionalnej turystyki, rekreacji i rehabilitacji, Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2010.

Przecławski K.: Turystyka, [w:] Z. Krawczyk (red.), Encyklopedia Kultury Polskiej XX wieku. Kultura fizyczna - sport, Wydawnictwo Instytut Kultury, Warszawa 1997.

Siedlecka A.: Środowiskowe aspekty funkcjonowania gospodarstw domowych na obszarach przyrodniczo cennych województwa lubelskiego, Wydawnictwo PSW JPII, Biała Podlaska 2015.

Skrzypek E.: Czynniki kształtujące jakość życia, http://idn.org.pl/Lodz/Mken/Mken%202001/Refera-ty%202001/14.pdf (dostęp: 19.11.2017).

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty