Autopromocja mediów lokalnych

Main Article Content

Jacek Żurawski


Słowa kluczowe : media lokalne, autopromocja, program lokalny, ustawa o radiofonii i telewizji, reklama
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie zagadnienia autopromocji mediów lokalnych jako jednego z wymiarów promocji regionu w związku z komunikowaną problematyką o charakterze lokalnym i regionalnym. Zdefiniowano pojęcie mediów lokalnych i prawne aspekty autopromocji mediów elektronicznych. W artykule przedstawiono także działania w obszarze autopromocji prasy lokalnej w latach 1918–1939, ale również współczesne metody promowania lokalnej prasy oraz mediów elektronicznych. Charakterystyka ta została uzupełniona opisem wybranych kampanii reklamowych. Podkreślono również znaczenie mediów lokalnych w informowaniu o lokalnych wydarzeniach i przekazów reklamowych z uwagi na zasięg, treść i krąg odbiorców.

Article Details

Jak cytować
Żurawski, J. (2016). Autopromocja mediów lokalnych. Turystyka I Rozwój Regionalny, (5), 159–169. https://doi.org/10.22630/TIRR.2016.5.15
Bibliografia

Cieślak J.: Wywiad z J. Stuhrem. „Szkoła dobrych manier dla posłów", „Rzeczpospolita" 20.11.2002.

Decyzja Przewodniczącego KRRiT DK-223/2004-4/279 z dnia 8 listopada 2004 r.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/13/UE z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących świadczenia audiowizualnych i usług medialnych (dyrektywa o audiowizualnych usługach medialnych), Dz.U. UE L95/1 PL 15.4.2010.

Dziomdziora W., Piątek S., Wojciechowski K. (red.): Ustawa o radiofonii i telewizji. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2014.

Filek J.: Czy reklamie wszystko wolno? „Gazeta Wyborcza Krakowska" 25.10.1997.

Jastrzębski P.: Reklama na łamach „Myśli Narodowej" jako przykład propagandy prasowej w okresie międzywojennym, [w:] Prasa Narodowej Demokracji 1886-1939, A. Dawidowicz, E. Maj (red.), Wydawnictwo UMCS, Lublin 2010.

JP: Chłopcy z plakatu cd, „Media Polska" 11/1995.

Maślanka J. (red.): Encyklopedia wiedzy o prasie, Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Wrocław 1976.

Michalczyk S.: Media lokalne w systemie komunikowania, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2000.

Myśliński J.: Uwagi o polskiej prasie prowincjonalnej od połowy XIX wieku, [w:] Historia prasy polskiej a kształtowanie się kultury narodowej, PWN, Warszawa 1967.

Notkowski A.: Polska prasa prowincjonalna II Rzeczypospolitej (1918-1939), PWN, Warszawa - Łódź 1982.

Pietraszek!.: Spis gazet i czasopism Rzeczypospolitej Polskiej na rok 1939/1940, Biuro ogłoszeń Teofil Pietraszek, Warszawa 1939.

Skrzypczak].: Regulacje prawne dotyczące autopromocji mediów elektronicznych, [w:] A. Jupowicz-Gi-nalska (red.), O własnej promocji środków przekazu w Polsce - między teorią a praktyką, Wydawnictwo Instytutu Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2013.

Sobczak J.: Radiofonia i telewizja. Komentarz do ustawy, Zakamycze, Warszawa 2001.

Ślisz A.: Koreferat do referatu J. Myślińskiego „Uwagi o polskiej prasie prowincjonalnej od połowy XIX wieku", [w:] Historia prasy polskiej a kształtowanie się kultury narodowej, t. 2, PWN, Warszawa 1968.

Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 roku o radiofonii i telewizji, Dz.U. 2016 poz. 639.

Wasilewski P.: Dwie dekady polskiej reklamy 1990-2010, Wydawnictwo Agencja Wasilewski, Kraków 2013.

Współczesna wersja magii, „Film Bussines" 3/1996.

Żurawski J.: Własna promocja polskich mediów w latach 1918-1945, [w:] A. Jupowicz-Ginalska J. (red.), O własnej promocji środków przekazu w Polsce - między teorią a praktyką, Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2013.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty