Domy pomocy społecznej jako czynnik aktywizacji rozwoju obszarów wiejskich oraz ich przestrzenne rozmieszczenie w Polsce

Main Article Content

Bogdan Klepacki
Agnieszka Rasilewicz


Słowa kluczowe : domy pomocy społecznej, wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich
Abstrakt
W opracowaniu autorzy podjęli problematykę dywersyfikacji źródeł dochodów ludności wiejskiej, a więc szans na ich kreowanie ze źródeł innych niż rolnictwo. Stwierdzono, że na terenach wiejskich w przyszłości większą rolę będą odgrywały działalności niszowe, a jednym z nowych kierunków działalności może być tworzenie domów spokojnej starości na wsi. Wysycenie kraju w takie jednostki jest zróżnicowane. Najwięcej ich jest w województwach największych, najludniejszych i najbardziej zurbanizowanych. Pod względem dostępności natomiast najkorzystniejsza jest sytuacja w województwie opolskim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim. Na terenach wiejskich najwięcej było domów pomocy społecznej w województwie mazowieckim, małopolskim, wielkopolskim i śląskim. Biorąc pod uwagę jednak populację województw, najkorzystniejsza była sytuacja w województwach: pomorskim, opolskim i śląskim. Największa dostępność miejsc wystąpiła natomiast w województwach pomorskim, opolskim, mazowieckim i śląskim.

Article Details

Jak cytować
Klepacki, B., & Rasilewicz, A. (2019). Domy pomocy społecznej jako czynnik aktywizacji rozwoju obszarów wiejskich oraz ich przestrzenne rozmieszczenie w Polsce. Turystyka I Rozwój Regionalny, (11), 51–62. https://doi.org/10.22630/TIRR.2019.11.5
Bibliografia

Balińska A., Zawadka J.: Znaczenie agroturystyki w rozwoju obszarów wiejskich, Zeszyty Naukowe SGGW, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 2013, nr 102, s. 127–144.

Biuletyn Informacji Publicznej, https://www.bip.gov.pl/ (dostęp: 01.07.2019).

Grzejszczak J.: Organizacja i wyniki produkcyjno-ekonomiczne gospodarstw położonych we wsiach o zróżnicowanym udziale działalności pozarolniczej [rozprawa doktorska], SGGW, Warszawa 1998.

Klepacki B., Klepacka A.: Sytuacja społeczno-ekonomiczna gminy w rejonie zagrożonym depopulacją (na przykładzie miasta i gminy Drohiczyn), Zeszyty Naukowe SGGW, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 2012, nr 99, s. 243–250.

Klepacki B.: Domy opieki społecznej na obszarach wiejskich – skala i potencjał rozwojowy, Zeszyty Naukowe SGGW. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 2018, nr 122, s. 67–80. (Crossref)

Kłodziński M.: Wielofunkcyjność warunkiem aktywizacji gospodarczo-społecznej obszarów wiejskich, [w:] Wieś i rolnictwo w badaniach społeczno-ekonomicznych, Księga Jubileuszowa, IRWiR PAN, Warszawa 1996.

Kłodziński M.: Kondycja ekonomiczna sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2008–2009, a problemy rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej, Wieś i Rolnictwo 2011, nr 2(151), s. 9–29

Kłodziński M.: Bariery wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich, Wieś i Rolnictwo 2012, nr 2(155), s. 40–56.

Nursing homes for seniors – opinions and attitudes of Poles, PMR Market Experts 2017, https://www.pmrmarketexperts.com/en/nursing-homes-for-seniors-in-poland/ (dostęp: 01.12.2019).

Nursing Homes. HealthinAging.org. The American Geriatrics Society, https://www.healthinaging.org/age-friendly-healthcare-you/care-settings/nursing-homes (dostęp: 01.12.2019).

Siudek T., Drabarczyk K., Jakubiec A.: Rozwój gospodarczy powiatów i podregionów województwa mazowieckiego, Zeszyty Naukowe SGGW Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 2017, nr 117, s. 33–46. (Crossref)

GUS: Obszary wiejskie w Polsce w 2014 roku, Dział Wydawnictw Statystycznych, Warszawa 2016.

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. 2005 nr 217, poz. 1837).

Wilkin J.: Wielofunkcyjność rolnictwa – nowe ujęcie roli rolnictwa w gospodarce i społeczeństwie [w:] Wielofunkcyjność rolnictwa. Kierunki badań, podstawy metodologiczne i implikacje praktyczne, IRWiR PAN, Warszawa 2010. (Crossref)

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.