Uwarunkowania infrastrukturalne rozwoju fanoturystyki na przykładzie obszaru województwa dolnośląskiego

Main Article Content

Joanna Krupa


Słowa kluczowe : rozwój, fanoturystyka, wydarzenia sportowe, województwo dolnośląskie
Abstrakt
Niniejsze opracowanie dotyczy problematyki uwarunkowań infrastrukturalnych rozwoju fanoturystyki na obszarze województwa dolnośląskiego w odniesieniu do wydarzeń sportowych. Aktywność turystyczna połączona z zainteresowaniem sportem nabiera coraz większego znaczenia na całym świecie. Partycypowanie w wielkich wydarzeniach staje się coraz popularniejsze wśród zarówno młodych, jak i starszych biernych turystów sportowych. Zainteresowanie takim rodzajem aktywności turystycznej ma na celu przeżywanie ekstremalnych doznań, a wszechobecne popularyzowanie zdrowego oraz sportowego stylu życia staje się podstawą do codziennej egzystencji. W tym przypadku zostanie dokonany pewien rekonesans luki badawczej poznawczej oraz empirycznej w zakresie postrzegania uwarunkowań infrastrukturalnych dla rozwoju fanoturystyki w perspektywie obszaru Dolnego Śląska. Dokonano kwerendy literatury i analizy danych wtórnych, przede wszystkim na podstawie Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego. Została wykorzystana metoda analizy statystycznej. Celem badań była identyfikacja i charakterystyka uwarunkowań infrastrukturalnych rozwoju fanoturystyki w województwie dolnośląskim w odniesieniu do wydarzeń sportowych. Zaprezentowano obraz tego zjawiska na podstawie wyliczonych wskaźników funkcji turystycznej i funkcji fanoturystycznej.

Article Details

Jak cytować
Krupa, J. (2020). Uwarunkowania infrastrukturalne rozwoju fanoturystyki na przykładzie obszaru województwa dolnośląskiego. Turystyka I Rozwój Regionalny, (13), 67–77. https://doi.org/10.22630/TIRR.2020.13.6
Bibliografia

Bank Danych Lokalnych, GUS: Kultura i sztuka, organizacja imprez masowych, Imprezy artystyczno--rozrywkowe, interdyscyplinarne i sportowe.

Brumm K.: Fanoturystyka. Kibice sportowi w pozytywnym świetle, K&AK.M.A. Karasiak, Poznań 2012.

Geraghty L., Passing through: popular media tourism, pilgrimage and narratives of being a fan, [w:] The Routledge Handbook of Popular Culture and Tourism, C. Lundberg, V. Ziakas (red.), Taylor & Francis Group, Nowy Jork 2018. (Crossref)

Gibson H., Sport tourism: a critical analysis of research, Sport Management Review 1998, nr 1(1), s. 45–76. (Crossref)

Hendel M.: Przydatność wskaźników funkcji turystycznej w ocenie rozwoju turystycznego obszaru na przykładzie Gminy Ustroń, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie 2016, z. 87, s. 157–170.

Kowalczyk A.: Geografia turyzmu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.

Kurek W., Mika M.: Turystyka jako przedmiot badań naukowych, [w:] Turystyka W. Kurek, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

Kurek W. (red.): Turystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

Malchrowicz-Mośko E., Pozytywne oraz negatywne implikacje turystyki olimpijskiej, Turystyka Kulturowa 2015, nr 8, s. 57–74 .

Matczak A.: Funkcja wypoczynkowa strefy podmiejskiej Łodzi. Zakład Geografii Miast i Turyzmu, UŁ, Łódź 1982 (maszynopis niepublikowany).

Mikos von Rohrscheid A., Turystyka Kulturowa – wokół definicji, Turystyka Kulturowa 2008, nr 1, s. 4–21.

Ministerstwo Sportu i Turystyki: Duże hale sportowo-widowiskowe w Polsce. Inwentaryzacja bazy sportowej, Warszawa 2016.

Mokras-Grabowska J., Turystyka sportowa – dyskusja terminologiczna, Turyzm 2016, nr 26(1), s. 13–19. (Crossref)

Standeven J., DeKnop P.: Sport tourism, Human Kinetics, Champaign 1999.

Stasiak A., Włodarczyk B., Czy turystyka może nie być aktywna? O potrzebie podziałów i klasyfikacji turystyki za: A. Stasiak, J. Śledzińska, B. Włodarczyk (red.), Wczoraj, dziś i jutro turystyki aktywnej i specjalistycznej, Wydawnictwo PTTK „Kraj”, Warszawa 2015, s. 39–52.

Tomik R.: Turystyka sportowa – czym jest i kto jest jej uczestnikiem?, „Bibliotheca Nostra” Śląski Kwartalnik Naukowy 2013, nr 1(1), s. 140–143.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu, Dolnośląski Ośrodek Badań Regionalnych: Rocznik statystyczny Województwa dolnośląskiego, Wrocław 2018.

Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych z 20 marca 2009 r. (Dz.U. z 2009 r. nr 62, poz. 504).

Ustawa z 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2361).

Warszyńska J., Funkcja turystyczna Karpat Polskich, Folia Geographica, Series Geographica – Oeconomica 1985, nr 18, s. 79–104.

Williams R., Fan Tourism and Pilgrimage, [w:] The Routledge Companion to Media Fandom, A.M. Click, S. Scott (red.), Routledge, Nowy Jork 2017. (Crossref)

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.