Uwarunkowania dostosowania usług transportu publicznego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami

Main Article Content

Agnieszka Bitkowska
Krzysztof Łabędzki


Słowa kluczowe : osoby z niepełnosprawnościami, usługi transportowe, transport publiczny
Abstrakt
Współczesne przedsiębiorstwa świadczące usługi transportu publicznego na rzecz miasta, podejmują działania mające na celu dostosowanie się do potrzeb i oczekiwań pasażerów. Organizacje reagują na przeobrażenia poprzez wiele działań służących przede wszystkim zapewnieniu jak najwyższej jakości usług przewozowych w odniesieniu do osób z niepełnosprawnościami. Celem artykułu jest zaprezentowanie dostosowania infrastruktury w transporcie publicznym do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz zaprezentowanie wyników przeprowadzonych badań ankietowych dotyczących i ich korzystania w transporcie publicznym.

Article Details

Jak cytować
Bitkowska, A., & Łabędzki, K. (2020). Uwarunkowania dostosowania usług transportu publicznego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Turystyka I Rozwój Regionalny, (13), 29–41. https://doi.org/10.22630/TIRR.2020.13.3
Bibliografia

Gierszewska G. (red.): Zarządzanie w przedsiębiorstwie N.0. Droga do przyszłości , Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2020.

Gierszewska G.: Zarzadzanie kapitałem intelektualnym w przedsiębiorstwie N.0, [w:] Zarządzanie w przedsiębiorstwie N.0. Droga do przyszłości, G. Gierszewska (red.), Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2020.

GUS: Stan i struktura ludności oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym w 2010 r. Stan w dniu 31.12, Warszawa 2011, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/ludnosc/ludnosc-stani-struktura-w-przekroju-terytorialnym-2010-r-,6,9.html (dostęp 29.05.2020).

http://www.metrobits.org/ (dostęp: 15.05.2020).

http://www.niepelnosprawni.gov.pl/index.php?c=page&id=78 (dostęp: 29.05.2020).

https://www.pkp.pl/pl/grupa-pkp/spolki-grupy (dostęp: 03.05.2020).

Jaska E., Werenowska A.: Komunikacja przedsiębiorstwa z otoczeniem w gospodarce opartej na wiedzy, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2017.

Metro Warszawskie: Raport roczny spółki Metro Warszawskie 2017, Warszawa 2017.

Metro Warszawskie: Raport roczny spółki Metro Warszawskie 2018, Warszawa 2018.

ONZ: Convention on the Rights of Persons with Disabilities, nr 61/06, Nowy Jork 2006, http://www.unic.

un.org.pl/dokumenty/Konwencja_Praw_Osob_Niepelnosprawnychpdf. (dostęp: 17.05.2020).

Paliszkiewicz J.: The future of knowledge management. In Proceedings of the IFLA, Satellite Meeting – Knowledge management Section, Wrocław 2017.

Projekt Strategii 1.10 do konsultacji publicznych, http://www.niepelnosprawni.gov.pl/art,1025,ogloszenie-o-konsultacjach-publicznych-projektu-uchwaly-rady-ministrow-w-sprawie-przyjecia-dokumentu-strategia-na-rzecz-osob-z-niepelnosprawnosciami-2020-2030 (dostęp: 29.05.2020r.).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 czerwca 2011 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane metra i ich usytuowanie, (Dz.U. 2011, nr 144, poz. 8596 z późn. zm.).

Rybarczyk R.: Niewidzialne Metro, Życie Warszawy, http://www.zw.com.pl/artykul/288888.html (dostęp: 02.05.2020).

Skierniewska M., Skroban K.: Dostępność oprogramowania użytkowego dla osób niepełnosprawnych i starszych w świetle standardów WCAG, Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH 2018, nr 50, s. 141–152.

Uchwała Sejmu RP z dnia 1 sierpnia 1997 r. Karta Praw Osób Niepełnosprawnych (M.P. 1997 nr 50 poz. 475).

Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2011, nr 127, poz. 721 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz.U. 2002, nr 41, poz. 361 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, rozdz. 2 art. 3, (Dz.U. 1997, nr 123, poz. 776 z późn. zm.).

Warszawski Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2010–2020, Załącznik do uchwały nr LXXXIX/2644/2010 Rady m. st. Warszawy z dnia 9 września 2010 r., http://politykaspoleczna.um.warszawa.pl/ sites/politykaspoleczna. um.warszawa.pl/files/artykuly/zalaczniki/uch_2644_zal1.pdf (dostęp: 29.05.2020).

World Metro Database, http://www.metrobits.org/ (dostęp: 15.05.2020).

Woźniak Z.: Niepełnosprawność i niepełnosprawni w polityce społecznej, Academica Wydawnictwo SWPS, Warszawa 2008.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.