Koszty działań marketingowych gospodarstw agroturystycznych i możliwości ich finansowania

Main Article Content

Monika Wojcieszak-Zbierska


Słowa kluczowe : marketing, agroturystyka, Wielkopolska, promocja, przedsiębiorczość
Abstrakt
Jednym z cenionych i znanych agroturystycznych regionów Polski jest województwo wielkopolskie. Warunki przyrodnicze, bogata tradycja i kultura oraz obyczaje ludowe funkcjonujące na tym terenie powodują, że świadczenie usług agroturystycznych jest popularne wśród właścicieli gospodarstw. Chcąc być konkurencyjnym na rynku, usługodawcy korzystają z nowoczesnych technologii w zakresie promowania swojej oferty. Stosowanie działań marketingowych przy prowadzeniu gospodarstw agroturystycznych to bardzo ważny temat, gdyż świadczy on po pierwsze o przedsiębiorczości właścicieli, a po drugie stanowi doskonałą promocję gospodarstwa czy regionu. Celem artykułu jest przedstawienie możliwości finansowania działań marketingowych oraz kosztów poniesionych przez właścicieli gospodarstw agroturystycznych z tytułu wykorzystywanych narzędzi marketingowych. Na podstawie przeprowadzonego badania można stwierdzić, że gospodarstwa korzystają z narzędzi marketingowych, jednakże właściciele deklarują, że przeznaczają niewielką kwotę na tego typu działanie.

Article Details

Jak cytować
Wojcieszak-Zbierska, M. (2019). Koszty działań marketingowych gospodarstw agroturystycznych i możliwości ich finansowania. Turystyka I Rozwój Regionalny, (12), 129–138. https://doi.org/10.22630/TIRR.2019.12.25
Bibliografia

Balińska A., Sikorska-Wolak I.: Turystyka wiejska szansą rozwoju wschodnich terenów przygranicznych na przykładzie wybranych gmin, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2009.

Bogusz M.: Historia rozwoju agroturystyki w Polsce, „Wieś i Doradztwo”. Pismo Małopolskiego Stowarzyszenia Doradztwa Rolniczego 2017, nr 1.

Ciepiela G.: Promocja produktów agroturystycznych gospodarstw rolnych regionu siedleckiego, „Wieś i Rolnictwo” 2009, nr 3.

Dziedzic E., Skalska T.: Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju usług turystycznych w Polsce, Stowarzyszenie na Rzecz Badania, Rozwoju i Promocji Turystyki, Warszawa 2012.

Golian S.: Wybrane instrumenty marketingu usług agroturystycznych na Roztoczu, EPT 2017, 2(38). (Crossref)

Jalinik M.: Typologia gospodarstw agroturystycznych jako determinanta rozwoju usług, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok 2005.

Krzyżanowska K.: Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich – stan i perspektywy rozwoju, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2010.

Kondracki J.: Geografia regionalna Polski, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2013.

Niedziółka A.: Wsparcie rozwoju agroturystyki w Polsce ze środków unijnych, „Przegląd Zachodniopomorski Rocznik XXIX (LVIII)” 2014, z. 3, vol. 2.

Parzonko A.: Znaczenie informacji w rozwoju lokalnym, (w:) E. Jaska, A. Szczykutowicz (red.), Media relations w sektorze rolno-spożywczym, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2012.

Sieczko A.: Turystyka wiejska i agroturystyka w świetle perspektyw rozwoju obszarów wiejskich, „Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu” 2012, t. 14, z. 3.

Siemiński P., Poczta W.: Możliwości rozwoju agroturystyki i turystyki wiejskiej w ramach PROW 2007-2013 i 2014-2020, „Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu” 2014, t. XVI, z. 6.

Stepaniuk K.: Wpływ wybranych narzędzi promocji internetowej na poziom zainteresowania ofertą gospodarstw agroturystycznych – studium przypadku, „Turystyka i Rozwój Regionalny” 2014, nr 1.

Sikora J.: Promocja warunkiem rozwoju agroturystyki, (w:): M. Jalinik (red.), Regionalne aspekty rozwoju turystyki, Wydawnictwo Eko-Press, Białystok 2006.

Sikora J.: Agroturystyka. Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2012.

Szczepańska J.: Gospodarstwa agroturystyczne w Wielkopolsce, Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, Poznań 2016, http://www.wodr.poznan.pl/baza-informacyjna/rozwojwsi/agroturystyka/urzadzanie-gospodarstwa-agroturystycznego/item/6197-gospodarstwaagroturystyczne-w-wielkopolsce (dostęp: 09.05.2019).

Wojcieszak M.: Uwarunkowania rozwoju turystyki przyrodniczej na obszarach metropolitalnych i jego efekty ekonomiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań 2017.

Zawadka J.: Motywy, inspiracje i źródła finansowania działalności agroturystycznej na Lubelszczyźnie, (w:) I. Sikorska-Wolak (red.), Turystyczne funkcje obszarów wiejskich, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2009.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.