Poziom rozwoju społeczno-gospodarczego w powiatach województwa wielkopolskiego

Main Article Content

Karolina Józefowicz
Kinga Smolińska


Słowa kluczowe : rozwój społeczno-gospodarczy, rozwój powiatów, syntetyczny miernik rozwoju Hellwiga
Abstrakt
Celem niniejszego opracowania jest ocena poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego powiatów województwa wielkopolskiego. Zakres czasowy obejmował lata 2005–2007 oraz lata 2015–2017, w ramach których uśredniono wartości przyjętych cech. Przeprowadzone badania przy pomocy syntetycznego miernika rozwoju Hellwiga pozwoliły na dokonanie analizy porównawczej powiatów i obserwacji zmian, jakie nastąpiły w badanych okresach. Poszerzony zakres obserwacji wskazał ich znaczenie pod kątem wyodrębnionych aspektów społeczno-gospodarczych. Ponadto zaobserwowano zależność potencjału demograficznego, gospodarczego, infrastrukturalnego oraz środowiskowego. Przykład stanowią powiaty wschodniej części Wielkopolski. Niekorzystne zmiany w sferze potencjału demograficznego przeniosły się na aspekt gospodarczy i zdecydowały o poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego.

Article Details

Jak cytować
Józefowicz, K., & Smolińska, K. (2019). Poziom rozwoju społeczno-gospodarczego w powiatach województwa wielkopolskiego. Turystyka I Rozwój Regionalny, (11), 37–49. https://doi.org/10.22630/TIRR.2019.11.4
Bibliografia

Bartkowiak-Bakun N.: Zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich województwa wielkopolskiego, Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 2015, nr 102(2), s. 7–13.

Dziekański P.: Sytuacja finansowa a rozwój zrównoważony powiatów Polski Wschodniej, Optimum. Economic Studie 2018, nr 2, s. 25–37. (Crossref)

Endovitskaya E.V., Risin I.E., Treshchevsky Y.I.: Strategic Goals of Socio-Economic Development of Regions in the Conditions of Economic and Financial Limitations, Future of the Global Financial System: Downfall Or Harmony 2019, nr 57, s. 229–235. (Crossref)

GUS.: Rozwój zrównoważony. Analiza przestrzennego zróżnicowania rozwoju społecznego i gospodarczego, tendencji jego zmian oraz wpływu na środowisko naturalne w województwie mazowieckim, Mazowiecki Ośrodek Badań Regionalnych, Warszawa 2017.

Kloska R.: Wyniki badań pomiaru rozwoju społeczno-gospodarczego powiatów województwa zachodniopomorskiego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług 2007, nr 11, s. 165–172.

Konecka-Szydłowska B.: Zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego nowych miast. Przykład Polski i Węgier. Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 2017, nr 327, s. 145–163.

Kopiński A., Porębski D.: Zastosowanie metod Hellwiga do konstrukcji modelu ekonometrycznego dla stóp zwrotu funduszy inwestycyjnych, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia 2014, nr 3, s.147–156. (Crossref)

Kubiczek A.: Jak mierzyć dziś rozwój społeczno-gospodarczy krajów?, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy 2014, nr 38, s. 40–56.

Malina A.: Analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego powiatów województwa małopolskiego w latach 2000–2004, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2008, nr 797, s. 5–22.

Męczyński M., Konecka-Szydłowska B., Gadziński J.: Poziom rozwoju społeczno-gospodarczego i klasyfikacja małych miast w Wielkopolsce, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2010.

Miłek D.: Zróżnicowanie rozwoju społeczno-gospodarczego powiatów województwa świętokrzyskiego, Wiadomości statystyczne 2018, nr 6, s. 39–56.

Musiał-Malagó M.: Poziom rozwoju miast na prawach powiatu w Polsce, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2010, nr 821, s. 33–45.

Pietrzak M.B.: Taksonomiczny miernik rozwoju (TMR) z uwzględnieniem zależności przestrzennych, Przegląd Statystyczny 2014, nr 61, s. 181–201.

Piszczek S.: Zróżnicowanie przestrzenne poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich województwa kujawsko-pomorskiego, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy 2013, nr 31, s. 334–346.

Radzimski A.: Rozwój społeczno-gospodarczy ośrodków powiatowych oraz analiza spójności na poziomie powiatów, Wielkopolski Urząd Marszałkowski, Poznań 2011.

Roeske-Słomka I.: Zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego na obszarze województwa wielkopolskiego, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2003, nr 4, s. 79–88.

Salomon J. Badania wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich województwa świętokrzyskiego, Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich 2005, nr 4, s. 145–155.

Siudek T., Drabarczyk K., Jakubiec A.: Rozwój gospodarczy powiatów i podregionów województwa mazowieckiego, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 2017, nr 117, s. 33–46. (Crossref)

Stec M.: Analiza porównawcza rozwoju społeczno-gospodarczego powiatów województwa podkarpackiego, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy 2012, nr 25, s. 180–190.

Wysocki F., Lira J.: Statystyka opisowa, Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, Poznań 2007.

Ziemiańczyk U.: Ocena poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego gmin wiejskich i miejsko-wiejskich w województwie małopolskim, Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich 2010, s. 31–40.

www.bdl.stat.gov.pl/BDL/start (dostęp:18.09.2019).

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.