Turystyka jako metoda demistyfikacji bezpośredniej

Main Article Content

Sofiia Sokolova


Słowa kluczowe : turystyka, demitologizacja, metoda uzasadniania, metoda naukowa
Abstrakt
W artykule zaprezentowano analizę koncepcji turystyki z punktu widzenia jej funkcji demistyfikacyjnej. Chociaż turystyka istnieje od dawna – rzeczywistość społeczeństwa, które cierpi z powodu agresywnych wojen informacyjnych, wymaga nowego skupienia się na turystyce jako możliwości zastosowania umiejętności krytycznego myślenia. Efektywnymi metodami uzasadniania bezpośredniego podczas podróży turystycznych są spostrzeganie, obserwacja i doświadczenie. Podczas wykonywania tych technik należy zachęcać turystów do stosowania formalnych metod logicznych, takich jak analiza, sprawdzanie, porównanie, wyjaśnianie, wnioskowanie oraz uogólnienie, które prowadzą do obalenia mitów i stereotypów związanych z miejscem turystycznym.

Article Details

Jak cytować
Sokolova, S. (2020). Turystyka jako metoda demistyfikacji bezpośredniej. Turystyka I Rozwój Regionalny, (13), 139–149. https://doi.org/10.22630/TIRR.2020.13.12
Bibliografia

Brewer M.B., Miller N.: Beyond the contact hypothesis: Theoretical perspectives on desegregation, [w:] Groups in contact: The psychology of desegregation, M.B. Brewer, N. Miller (red.), Academic Press, Orlando 1984. (Crossref)

Churches R., Terry R.: : NLP dla nauczycieli: Szkoła dla efektywnego nauczania, Onepress, Gliwice 2010.

Cielecki M.: Nieskuteczność redukcji uprzedzeń poprzez porsonalizację grupy obcej: przypadek Rosjanina, (w:) Konflikty międzygrupowe: Przejawy, źródła i metody rozwiązywania, K. Skarżyńska, U. Jakubowska, J. Wasilewski (red.), Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej „Academica”, Warszawa 2007.

Jaskiernia J.: Rola mitów i stereotypów w procesie integracji europejskiej, [w:] Mity i stereotypy w polityce: Przeszłość i teraźniejszość, A. Kasińska-Metryka, Michał Gołoś (red.), Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010.

Lubiewski P.: Podstawowe problemy metodologiczne, (w:) Praca dyplomowa z bezpieczeństwa: wprowadzenie do badań, A. Wawrzusiszyn (red.), Difin, Warszawa 2016.

Nieznański E.: Logika: Podstawy – język – uzasadnianie, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2000.

Palka S.: Metoda badawcza w procesie kształcenia, [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, tom III (M–O), Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2004.

Pettigrew T.F.: Generalized intergroup contact effects on prejudice, Personality and Social Psychology Bulletin 1997, nr 23(2), s. 173–185. (Crossref)

Petzel J.: Uzasadnianie twierdzeń, [w:] Logika dla prawników, A. Malinowski (red.), Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2002.

Rosenau J.N.: The Study of Global Interdependence, Frances Pinter, Londyn 1980.

Sokolova S.: Turystyka edukacyjna jako forma kontaktu z językiem i kulturą, (w:) Problemy rozwoju regionalnego i lokalnego w Polsce K. Krzyżanowska, M. Roman (red.), Wydawnictwo Urzędu Miejskiego w Pułtusku, Pułtusk 2015.

Sokolova S.: Turystyka naukowa jako specyficzna forma rynku spotkań biznesowych czy nowy rodzaj turystyki?, Turystyka i Rozwój Regionalny 2016, nr 6, 2016, s. 91–98. (Crossref)

Tajfel H.: : Interindividual behaviour and intergroup behavior, [w:] Differentiation between social groups, H. Tajfel (red.), Academic Press, Londyn 1978.

Triandis H.C.: Culture and social behavior, McGraw-Hill College, New York 1994.

Wysocka E.: Stereotyp społeczny, [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, tom V(R–St), Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa, 2006.

Ziembiński Z.: Logika praktyczna, wyd. XXVI, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.

Кулік В.В.: Теоретичні основи культурного туризму, Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата, культурології: 26.00.01: теорія та історія культури, Symferopol 2009.

Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу під час проведення навчальних екскурсій та навчальної практики учнів загальноосвітніх навчальних закладів, Лист МОН nr 1/9-61 від 06.02.2008 року, Kijów.

Слободенюк Е.В.: Туризм як чинник гуманізації відносин між народами. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата, філософських наук: 09.00.03: соціальна філосо-фія та філософія історії, Kijów 2003.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.