Wybrane aspekty zrównoważonego rozwoju w obszarze społecznym w powiatach województwa mazowieckiego

Main Article Content

Monika Utzig
Małgorzata Raczkowska
Aneta Mikuła


Słowa kluczowe : rozwój zrównoważony, obszar społeczny, powiaty, województwo mazowieckie, TOPSIS
Abstrakt
Koncepcja zrównoważonego rozwoju będąca przedmiotem debaty politycznej oraz wielu badań naukowych zakłada gospodarowanie zasobami naturalnymi z uwzględnie¬niem zarówno ich wyczerpywania się, jak i konieczności zaspokajania potrzeb gospodarczych i społecznych. Z perspektywy dobrobytu ludności szczególnie istotny jest obszar społeczny. Celem artykułu jest identyfikacja powiatów województwa mazowieckiego o najwyższych i najniższych poziomach rozwoju zrównoważonego w obszarze społecznym w roku 2011 oraz 2021 oraz zmian pozycji powiatów w rankingu na przestrzeni 10 lat. Przyjęty okres badawczy uwzględnia zmiany, jakie zaszły w gospodarce i społeczeństwie w warunkach pandemii COVID-19. Wykorzystano dane GUS oraz zbudowano miernik syntetyczny z wykorzystaniem metody TOPSIS. Wykorzystano zmienne badające realizację dwóch celów zrównoważonego rozwoju: cel 1 - koniec z ubóstwem oraz cel 3 - dobre zdrowie i jakość życia.

Article Details

Jak cytować
Utzig, M., Raczkowska, M., & Mikuła, A. (2023). Wybrane aspekty zrównoważonego rozwoju w obszarze społecznym w powiatach województwa mazowieckiego. Turystyka I Rozwój Regionalny, (19), 117–126. https://doi.org/10.22630/TIRR.2023.19.11
Bibliografia

Adamczyk, J. (2017). Dyfuzja koncepcji zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Marketing i Rynek 11, s. 5–16.

Barska, A., Jędrzejczak-Gas, J., Wyrwa, J. (2022). Poland on the path towards sustainable development – a multidimensional comparative analysis of the socio-economic development of Polish regions. Sustainability 14 (16), s. 1–17.

Bąk, A. (2016). Porządkowanie liniowe obiektów metodą Hellwiga i TOPSIS – analiza porównawcza. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Taksonomia 426, s. 22–31. DOI: http://doi.org/10.15611/pn.2016.426.02

Burchard-Dziubińska, M., Rzeńca, A., Drzazga, D. (2014). Zrównoważony rozwój – naturalny wybór. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

GUS, Bank Danych Lokalnych, https://bdl.stat.gov.pl/bdl/start (dostęp: 10.03.2023).

Kalinowski, S. (2018). Problem ubóstwa i wykluczenia społecznego w krajach Unii Europejskiej

w kontekście zrównoważonego rozwoju. Wieś i Rolnictwo 3 (18), s. 93–112. DOI: http://doi.org/10.7366/wir032018/04

Kisielińska, J., Borkowski, B., Czech, K., Górska, A., Koszela, G., Krawiec, M., Landmesser, J., Ochnio, L., Pietrych, Ł., Pierzykowski, R., Wasilewska, E., Zielińska-Sitkiewicz, M. (2021). Wielowymiarowa analiza danych w ekonomice rolnictwa. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.

Matuszczak, A. (2009). Koncepcja zrównoważonego rozwoju w obszarze ekonomicznym, środowiskowym i społecznym. Roczniki Ekonomiczne Kujawskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy 2, s. 125–141.

Murphy, K. (2012). The social phillar of sustainable development: a literature review and framework for policy analysis. Sustainability: Science, Practice and Policy 8 (1), s. 15–29. DOI: https://doi.org/10.1080/15487733.2012.11908081

Nagórny, W. (2011). Polityka społeczna a zrównoważony rozwój. Prace Naukowe im. Jana Długosza w Częstochowie. Seria: Pragmata tes Oikonomias V, s. 137–146.

ONZ (1972). Deklaracja Sztokholmska. Uchwała Konferencji Sztokholmskiej z dnia 14.06.1972 r.

ONZ (2015). Przekształcamy nasz świat: Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030, A/RES/70/1.

ONZ (2000). Deklaracja Milenijna Narodów Zjednoczonych. Pobrano z: https://www.unic.un.org.pl/milenium2000 (dostęp: 10.08.2022).

Parlińska, M., Pietrych, Ł., Petrovska, I. (2014). Ocena zróżnicowania produkcji mlecznej w Ukrainie z zastosowaniem wielowymiarowych metod statystycznych. Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych XV/4, s. 229–235.

Piketty, T. (2014). Capital in the Twenty-First Century. London: Harvard University Press.

Raczkowska, M., Mikuła, A., Utzig, M. (2021). Zrównoważony rozwój w obszarze społecznym w Unii Europejskiej. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.

Roszkowska, E., Misiewicz, E. I., Karwowska, R. (2014). Analiza poziomu zrównoważonego rozwoju województw Polski w 2010 roku. Ekonomia i Środowisko 2 (49), s. 168–190.

Siuta-Tokarska, B. (2020). Nauka a filozofia zrównoważonego rozwoju. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospdoarczy 61 (1), s. 167–183. DOI: http://doi.org/10.15584/nsawg.2020.1.12

Spychała, M., Spychała, J. (2022). Zróżnicowanie rozwoju regionalnego w Polsce, Czechach i na Słowacji. Przegląd Prawno-Ekonomiczny 3, s. 131–149. DOI: https://doi.org/10.31743/ppe.13420

Szymczak, D. (2018). Milenijne cele rozwoju – realne zobowiązania czy jedynie deklaracje? W: M. Szewczyk, E. Okraszewska, R. Dziuba, Ekonomia zrównoważonego rozwoju. Gospodarka – środowisko – inwestycje. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 7–16.

Terefenko, O., Łonyszyn, P. (2018). Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego podstawą zrównoważonego rozwoju nadmorskich gmin w Polsce na przykładzie gminy Rewal. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna 20, s. 123–136.

Tuziak, A., (2022). Rozwój regionalny a paradygmat nowego regionalizmu. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy 70 (2), s. 55–69. DOI: https://doi.org/10.15584/nsawg.2022.2.4

United Nations (1987). Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future. Pobrano z: https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/5987our-common-future.pdf (dostęp: 15.08.2022).

United Nations (1992). Agenda 21. Pobrano z: https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/Agenda21.pdf (dostęp: 18.08.2022).

Wiśniewska, J. (2011). Economic sustainability of agriculture conceptions and indicators. Acta Scientiarum Polonorum. Seria: Oeconomia 10 (1), s. 119–137.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty