City placement w rozwoju funkcji turystycznejna obszarach wiejskich

Main Article Content

Agnieszka Wojewódzka-Wiewiórska
Marlena Sobkowicz


Słowa kluczowe : rozwój wielofunkcyjny, funkcje obszarów wiejskich, marketing terytorialny, promocja, city placement, turystyka filmowa
Abstrakt
Rozwój turystyki jako działalności pozarolniczej na obszarach wiejskich możeprzynieść wiele korzyści dla ich społeczno-gospodarczego rozwoju. City placement (CP), czyliumieszczenie w sposób komercyjny wizerunku miejsca, np. miasta lub regionu, w przekazietelewizyjnym, literackim czy teledysku, jest coraz częściej wykorzystywane w praktyce przezjednostki terytorialne. Celem opracowania było pokazanie znaczenia ulokowania miejscaw serialu „Ranczo” dla rozwoju funkcji turystycznej na obszarach wiejskich na przykładziesołectwa Jeruzal. Wykorzystano wyniki badań ankietowych bezpośrednich przeprowadzonychw 2022 r. wśród losowo wybranych osób odwiedzających sołectwo. Wieś stała się rozpoznawalnaw Polsce, motyw serialowy jest decydujący, jeżeli chodzi o podróż do Jeruzala. Barierę rozwojufunkcji turystycznej stanowią: infrastruktura komunikacyjna, brak bazy gastronomicznej i małaoferta pozostałych usług turystycznych.

Article Details

Jak cytować
Wojewódzka-Wiewiórska, A., & Sobkowicz, M. (2023). City placement w rozwoju funkcji turystycznejna obszarach wiejskich. Turystyka I Rozwój Regionalny, (20), 183–193. https://doi.org/10.22630/TIRR.2023.20.30
Bibliografia

Adamowicz, M., Zwolińska-Ligaj, M. (2009). Koncepcja wielofunkcyjności jako element zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2 (51), s. 11–38.

Bank Danych Lokalnych (BDL), (2021). Pobrano z: www. bdl.stat.gov.pl (dostęp: 29.12.2022).

Baran, E., Kiniorska, I., Noga, M. (2015). Rozwój funkcji turystycznej obszarów wiejskich woj. świętokrzyskiego. Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 163, s. 252–266. Baza BDOT10k. Pobrano z: www.geoporal.pgi.gov.pl (dostęp: 05.10.2022).

Beeton, S. (2005). Film-Induced Tourism. Clevedon: Channel View Publications. (Crossref)

Bieńkowska-Gołasa, W., Gołasa, P. (2021). Turystyka filmowa jako element promocji regionu. Turystyka i Rozwój Regionalny, 15, s. 5–14. (Crossref)

Chmielewska, K., Grązka, K., Kowalczyk, G., Kowalczyk, L., Sulich, M. (2014). Przewodnik śladami planu filmowego serialu „Ranczo”. Mrozy: Gminna Biblioteka Publiczna w Mrozach.

Czapiewska, G. (2021). Zmienność funkcji w przestrzeni wiejskiej. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 55, s. 21–43. DOI: https://doi.org/10.14746/rrpr.2021.55.04 (Crossref)

Drzewiecki, Z. (2010). Ranczo w Jeruzalu Mińskim. Warszawa: Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wojciecha w Jeruzalu.

Ferens, E., (2013). Turystyka jako element wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich na przykładzie województwa mazowieckiego. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 102, s. 113–125.

Gębarowski, M. (2012). City placement – istota zjawiska oraz znaczenie w działaniach promocyjnych polskich miast. W: M. Gębarowski, L. Witek, B. Zatwarnicka-Madura (red.). Marketing – aktualne problemy i kierunki ewolucji. Rzeszów: Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, s. 115–124.

Gminna Ewidencja Zabytków. Pobrano z: www.bip.net.pl (dostęp: 05.10.2022).

Gołata, K. (2012). Możliwości wykorzystania product placement do budowania wizerunku miast i regionów. W: A. Adamus-Matuszyńska, R. Maćkowska (red.). Public relations. Doskonalenie procesu komunikowania. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, s. 122–135.

Gonda-Soroczyńska, E. (2008). Funkcja turystyczno-rekreacyjna wsi. Acta Scientiarum Polonorum, Architectura, 7 (1), s. 63–80.

Hudson, S., Ritchie, J. R. B. (2006). Film tourism and destination marketing: The case of Captain Corelli’s Mandolin. Journal of Vacation Marketing, 12 (3), s. 256–268. DOI: 10.1177/1356766706064619 (Crossref)

Joliveau, T. (2017). Connecting Real and Imaginary Places through Geospatial Technologies: Examples from Set-jetting and Art-oriented Tourism. The Cartographic Journal, 46 (1), s. 36–45. DOI:https://doi.org/10.1179/000870409x415570 (Crossref)

Jóźwik, J. (2019). Rozwój działalności turystycznej na obszarach wiejskich w Polsce. Annales Univeristatis Mariae Curie-Skłodowska, Lublin – Polonia, Vol. LXXIV. Sectio B. DOI: 10.17951/b.2019.74,257-279 (Crossref)

Kiedy cała wieś gra w filmie. Serwis samorządowy PAP (2008). Pobrano z: https://samorzad.pap.pl/kategoria/archiwum/kiedy-cala-wies-gra-w-filmie (dostęp: 02.11.2023).

Mazurek-Łopacińska, K., Sobocińska, M. (2016). Nowoczesne narzędzia komunikacji marketingowej w kreowaniu wizerunku regionu. Marketing i Zarządzanie, 4 (45), s. 183–192. (Crossref)

Middleton, V. T. C. (1996). Marketing w turystyce. Warszawa: PART.

Mijalov, R., Kitevski, G., Iliev, D. (2015). Set-jetting in the Republic of Macedonia. Proceedings: V Congress of Geographers of the Republic of Macedonia, Skopje, s. 161–165.

Nagrody (2010). Pobrano z: www.ranczo.fandom.com (dostęp: 28.11.2022).

Olearnik, J. (2016). Współczesny marketing w turystyce i jego specyfika. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 1 (33), s. 9–19. DOI: http://doi.org/10.18276/ept.2016.1.33-01 (Crossref)

Pallus, P. (2016). Koniec kultowego serialu TVP. Finałowy odcinek obejrzało ponad 6 mln widzów. Pobrano z: www. businessinsider.com.pl (dostęp: 14.11.2022).

PNŚ Extra – Seriale – śladami serialu „Ranczo” (2018). Pobrano z: www.pytanienasniadanie.tvp.pl. (dostęp: 30.11.2022).

Powęska, H. (2005). Zmienność i rozwój funkcji obszarów wiejskich. Acta Scientiarum Polonorum, Oeconomia, 4 (1), s. 115–124.

Proszowska-Sala, A., Florek, M. (2010). Promocja miast. Nowa perspektywa. Warszawa: Ströer Polska.

Sadowski, A., Szymaniak, T. (2008). Product placement w praktyce. Marketing i Rynek, 7, s. 20–24.

Sawicki, A. (2014). City placement jako forma promocji miasta. Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej, Zarządzanie, 16, s. 21–28.

Sikora, J., Wartecka-Ważyńska, A. (2016). Reklama internetowa w promocji ruchu turystycznego na wsi. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 1 (33), s. 211–224. DOI: http://doi.org/10.18276/ept.2016.1.33-17 (Crossref)

Smalec, A. (2019). City Placement and Set Jetting as Unconventional Marketing Communication Tools for Local Governments. Journal of Emerging Trends in Marketing and Management, 1 (1), s. 165–171.

Stasiak, A. (2009). Turystyka literacka i filmowa. W: K. Buczkowska, A. Mikos von Rohrscheidt (red.). Współczesne formy turystyki kulturowej. Poznań: Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu, s. 223–265.

Super Express (2013). Pobrano z: https://www.se.pl/wiadomosci/exclusive/koniec-rancza-mieszkancywsi-jeruzal-gdzie-krecone-ranczo-nie-zabierajcie-nam-rancza-aa-4pN4-Brtz-a9Tu.html (dostęp: 02.11.2023).

Szpara, K., Musz, R. (2016). Turystyka filmowa w Sandomierzu. Prace Geograficzne, 145, s. 31–45. DOI: http://doi.org/10.4467/20833113PG.16.011.5400

Szromnik, A. (2015a). Strategia city placement w systemie innowacji marketingowych – cz. 2. Marketing i Rynek, 9, s. 1–10.

Szromnik, A. (red.), (2015b). Marketing terytorialny. Nowe obszary i narzędzia. Kraków Legionowo: edu-Libri.

Szromnik, A. (2016). City Placement: A New Element in the Strategy of Integrated Marketing Communication of Cities. Journal of Management and Business Administration, 24, s. 113–132. (Crossref)

Szymański, M. (2017). Mazowsze na filmowo. Przewodnik turystyczny. Warszawa: Województwo Mazowieckie.

Werenowska, A. (2015). City placement jako forma promocji regionu. Turystyka i Rozwój Regionalny, 4, s. 145–152. (Crossref)

Wojewódzka-Wiewiórska, A. (2015). Barriers to marketing activities conducted by the communes in Poland. Roczniki Naukowe SERiA, Tom XVII, Zeszyt 5, s. 336–341.

Zawadzki, P. (2013). City placement jako element promocji produktu turystycznego miast. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 304. Gospodarka turystyczna w regionie: rynek turystyczny – współczesne trendy, problemy i perspektywy jego rozwoju, s. 358–367.

Zrobek, J. (2013). Marketing terytorialny a rozwój terenów wiejskich. W: W. Grzegorczyk (red.). Marketing w obliczu nowych wyzwań rynkowych. Księga jubileuszowa z okazji 70-lecia Profesora Gregora. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 183–199. DOI: http://dx.doi.org/10.18778/7969-046-6.16 (Crossref)

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty