Współczesna użyteczność doktryny ordoliberalnej

Main Article Content

Marcin Łuszczyk


Słowa kluczowe : ordoliberalizm, polityka gospodarcza, zasady życia społecznego
Abstrakt
Artykuł zawiera rozważania na temat współczesnej przydatności doktryny ordoliberalnej, do oceny której zastosowano analizę porównawczą wybranych doktryn ekonomicznych. Artykuł wpisuje się również w nurt poszukiwań modelu ustroju gospodarczego zapewniającego rozwój społeczno-gospodarczy w postkryzysowej rzeczywistości. Zdaniem autora, w ordoliberalizmie w stopniu najwyższym zakorzenione są podstawowe zasady życia społecznego, a te stanowią istotną determinantę jakości życia, także w wymiarze regionalnym i lokalnym.

Article Details

Jak cytować
Łuszczyk, M. (2015). Współczesna użyteczność doktryny ordoliberalnej. Turystyka I Rozwój Regionalny, (3), 77–88. https://doi.org/10.22630/TIRR.2015.3.7
Bibliografia

Behrends S.: Znaczenie zasad ordoliberalnych Waltera Euckena dla społecznej gospodarki rynkowej, „Optimum. Studia ekonomiczne" 2011, nr 4.

Benedyk E.: Kolacja u Friedmana, „Polityka" 2006, nr 48(2582).

Erhard L: Wohlstand für Alle, Econ Verlag, Düsseldorf Erhard, 2000.

Eucken W.: Podstawy polityki gospodarczej, Wyd. Poznańskie, Poznan 2005.

Fiedor B.: Ekologiczny wymiar rozwoju trwałego a koncepcja społecznej gospodarki rynkowej, [w:] Ład gospodarczy a współczesna ekonomia, P. Pysz, A. Grabska, M. Moszyński (red.), Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2014.

Friedman M.: A Theory of the Consumption Function, Oxford & IBH Publishing Co., New Delhi-Calcutta-Bombay 1970.

Friedman M.: Kapitalizm i wolność, Wyd. Helion, Gliwice 2008.

Friedman M., Friedman R.: Free to Choose. A Personal Statement, Harcourt Brace Jovanovich, New York-London 1980.

Galbraith J.K.: Ekonomia w perspektywie. Krytyka historyczna, PWE, Warszawa 1992.

Godłów-Legiędź J.: Ideologicznej i teoretyczne problemy ładu rynkowego, [w:] Ład gospodarczy a współczesna ekonomia, P. Pysz, A. Grabska, M. Moszyński (red.), Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2014.

Górka K.: Światowy kryzys finansowy i gospodarczy w kształtowaniu wyzwań rozwojowych, [w:] Ekonomia przemysłowa w warunkach kryzysu finansowego, P.P. Małecki (red.), Fundacja UEK w Krakowie, Kraków 2012.

Hayek F.A.: Konstytucja wolności, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006.

Human Development Report 2014. Sustaining Human Progress: Reducing Vulnerabilities and Building Resilience, United Nations, New York 2014.

Keynes J.M.: Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2003. Leon XIII: Enc. Rerum Novarum.

Marks K.: Krytyka programu gotajskiego, Książka i Wiedza, Warszawa 1949.

Mączyńska E.: Ład gospodarczy. Pochwała „ordo", [w:] Liberalizm we współczesnej gospodarce, W. Jarmołowicz, M. Ratajczak (red.), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2008.

Mączyńska E.: Polska transformacja i jej przyszłość. Wprowadzenie, Referat na VIII Kongres Ekonomistów Polskich pt. „Polska w gospodarce światowej - szanse i zagrożenia rozwoju", Warszawa 29-30.11.2007 roku, s. 9, http://www.pte.pl/1253_materialy_kongresowe.html [20.02.2015].

Mączyńska E.: Przemyślana przyszłość. W poszukiwaniu nowego paradygmatu - dzieło Antoniego Kuklińskiego, „Biuletyn PTE" 2013, nr 2(61).

Mączyńska E., Pysz P.: Liberalizm - neoliberalizm - ordoliberalizm, „Ekonomista" 2014, nr 2.

Paweł VI: Enc. Populorum progressio.

Pius XI: Ene. Quadragesimo Anno.

Pysz P.: Społeczna gospodarka rynkowa. Ordoliberalna koncepcja polityki gospodarczej, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2008.

Röpke W: Wirrniss und Wahrheit. Ausgewählte Aufsätze, Erlenbach-Zürich, Stuttgart 1962.

Schumpeter J.: Kapitalizm, socjalizm, demokracja, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2009.

Wożniak M.G.: Ordoliberalna społeczna gospodarka rynkowa czy państwo minimalne, [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Spójność społeczno-ekonomiczna a modernizacja gospodarki, M.G. Wożniak (red.), Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2010, nr 17.

Wünsche H.F.: Aktualność koncepcji społecznej gospodarki rynkowej Ludwiga Erharda, [w:] Ordoliberalizm i społeczna gospodarka rynkowa wobec wyzwań współczesności, E. Mączyńska, P. Pysz (red.), PTE, Warszawa 2013.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.