Finansowania działalności rozwojowej przez samorządy lokalne w Polsce

Main Article Content

Jolanta Zawora
Paweł Zawora


Słowa kluczowe : finansowanie inwestycji, gminy, rozwój lokalny
Abstrakt
Celem opracowania była ocena możliwości finansowania działalności rozwojowej w polskich gminach w latach 2007–2013. Ocenie poddano zdolność finansowania inwestycji gminnych oraz zakres realizowanej działalności inwestycyjnej. Z przeprowadzonej analizy wynika, że w badanym okresie zmniejszył się potencjał inwestycyjny gmin przy jednoczesnym wzroście ich zadłużenia. Poziom realizowanych inwestycji gminnych po 2011 roku obniżył się. Gminy i miasta na prawach powiatu pozostawały największymi inwestorami wśród poszczególnych szczebli JST, realizując łącznie ponad 70% inwestycji samorządowych.

Article Details

Jak cytować
Zawora, J., & Zawora, P. (2015). Finansowania działalności rozwojowej przez samorządy lokalne w Polsce. Turystyka I Rozwój Regionalny, (3), 169–179. https://doi.org/10.22630/TIRR.2015.3.14
Bibliografia

Bank Danych Lokalnych: GUS, Warszawa, www.stat.gov.pl.

Brzozowska K., Gorzałczyńska-Koczkodaj M., Kogut-Jaworska M., Zioło M.: Gospodarka finansowa w jednostkach samorządu terytorialnego, CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa 2013.

Dylewski M.: Wpływ spowolnienia gospodarczego na zdolność inwestycyjną JST, [w:] Finanse publiczne, J. Sokołowski, M. Sosnowski, A. Żabiński (red.), Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław 2010.

Kornberger-Sokołowska E.: Finanse jednostek samorządu terytorialnego, LexisNexis, Warszawa 2012.

Markowska-Bzducha E.: Potencjał inwestycyjny jednostek samorządu terytorialnego w Polsce, [w:] Współczesne problemy finansów i gospodarki jednostek samorządu terytorialnego, S. Kańduła (red.), Akademia Ekonomiczna, Poznań 2008.

Rosa A.: Kredyty i obligacje jako formy pozyskiwania środków finansowych przez JST w Polsce, [w:] Finanse publiczne, J. Sokołowski, A. Żabiński (red.), Prace Naukowe UE we Wrocławiu nr 167, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011.

Sierak J., Górniak R.: Ocena efektywności i finansowanie projektów inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego współfinansowanych funduszami Unii Europejskiej, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2011.

Sprawozdanie z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetu przez JST w latach 2007-2013, Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych, Warszawa, www.rio.gov. pl [17.02.2015].

Surówka K.: Samodzielność finansowa samorządu terytorialnego w Polsce, PWE, Warszawa 2013. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1240 ze zm.).

Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. nr 249, poz. 2104 ze zm.).

Wojciechowski E.: Zarządzanie w samorządzie terytorialnym, Warszawa 2012.

Wskaźniki do oceny sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego w latach 2007-2013.

Ministerstwo Finansów, www.finanse.mf.gov.pl [17.02.2015].

Zawora J.: Samodzielność finansowa gmin w świetle uwarunkowań prawnych i samorządowych wydatków inwestycyjnych, „Finanse Komunalne" 2014, nr 10, s. [17.02.2015].

Zioło M.: Zewnętrzne, obce źródła finansowania wydatków inwestycyjnych gmin i determinanty ich doboru, Zeszyty Naukowe nr 10, PTE, Kraków 2011.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty