Kapitał ludzki na rynku pracy

Main Article Content

Marzena Kacprzak
Agnieszka Król


Słowa kluczowe : kapitał ludzki, rynek pracy, zatrudnienie, kompetencje
Abstrakt
W artykule dokonano próby charakterystyki kapitału ludzkiego oraz uwarunkowań jego rozwoju w Polsce. Zwrócono także uwagę na aspekty rynku pracy widzianego oczami pracodawcy. Jak wynika z badań, nadal za kluczowe uważa się posiadanie doświadczenia, wykształcenia oraz kompetencji, nie tylko zawodowych, lecz także na poziomie wyższym niż wymaga tego stanowisko pracy. Materiałem badawczym wykorzystanym w artykule są dane empiryczne z badań V edycji projektu Bilans kapitału ludzkiego, GUS oraz Eurostatu. Projekt BKL realizowany był przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Liczby uzyskane na podstawie danych BKL mogą być nieco wyższe niż podawane przez PUP, gdyż deklaracje respondentów mogą nie być tak precyzyjne jak oficjalne rejestry. Nie mniej jednak nie wpływają one w sposób znaczący na deformowanie obrazu rzeczywistej sytuacji na rynku pracy oraz sygnalizują kluczowe problemy i tendencje.

Article Details

Jak cytować
Kacprzak, M., & Król, A. (2015). Kapitał ludzki na rynku pracy. Turystyka I Rozwój Regionalny, (4), 33–44. https://doi.org/10.22630/TIRR.2015.4.18
Bibliografia

Bukowitz W.R., Petrash G.P.: Visualizing measuring and managing knowledge, Research-Technology Management 1997, Vol. 40, No. 4. (Crossref)

Czarnik S., Turek K.: Polski rynek pracy - aktywność zawodowa i struktura wykształcenia, Edukacja a rynek pracy, Till, PARP, Warszawa 2015.

Domański R.: Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1993.

Domański R., Marciniak A.: Sieciowe koncepcje gospodarki miast i regionów, Studia KPZK PAN, T. 113, Warszawa 2003.

Dudek M., Chmieliński P.: Znaczenie kapitału ludzkiego - uwagi teoretyczne, [w:] Uwarunkowania rozwoju kapitału ludzkiego w rolnictwie i na obszarach wiejskich, A. Sikorska (red.), Wyd. IERIGŻ--PIB, Warszawa 2011.

Grodzicki J.: Rola kapitału ludzkiego w rozwoju gospodarki globalnej, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2003.

Kapitał ludzki w Polsce 2012, GUS, Studia i analizy statystyczne, Gdańsk 2014 .

Keeley B.: Humań Capital. How what you know shapes your lite, OECD, OECD Insights, Paryż 2007. (Crossref)

Kocór M., Strzebońska A., Dawid-Sawicka M.: Rynek pracy widziany oczami pracodawców, Edukacja a rynek pracy, T. I, PARP, Warszawa 2015.

Kożuch B.: Kształtowanie kapitału ludzkiego firmy, Wyd. Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2000.

Krajowe ramy kwalifikacji uczenia się przez całe życie, [w:] http://www.nauka.gov.pl/krajowe-ramy--kwalifikacji-szkolnictwo [dostęp 2015.11.12],

Król H., Ludwiczyński A.: Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006.

Majowska M.: Problemy badania wpływu kapitału ludzkiego na zachowania przedsiębiorcze, [w:] Kapitał ludzki a kształtowanie przedsiębiorczości, M. Juchnowicz (red.), Wyd. Poltext, Warszawa 2004.

Oczekiwania przedsiębiorców wobec uczelni wyższych, Raport z badań, Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, Warszawa 2010.

Pocztowski A.: Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wyd. PWE, Warszawa 2007.

Podejście dorosłych Polaków do kształcenia po szkole, Premiera wyników V edycji badań bilansu kapitału ludzkiego, [w:] centrumprasowe.pap.pl [dostęp 2015.11.12].

Restructuring in Europę 2011, European Union 2012.

Sajkiewicz A.: Zasoby ludzkie w zmiennym otoczeniu, [w:] Zasoby ludzkie w firmie, A. Sajkiewicz (red.), Warszawa 2000.

Samul J.: Definicje kapitału ludzkiego w ujęciu porównawczym, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przy-rodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Administracja i Zarządzanie 2013, nr 96.

Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego, [w:] https://www.mpips.gov.pl/praca/strategie-i-dokumen-ty-programowe/strategia-rozwoju-kapitalu-ludzkiego-srkl-projekt-z-31072012-r/ [dostęp 2015.11.12],

Strategia rozwoju kapitału ludzkiego 2010, Monitor Polski, poz. 640, Warszawa 2013.

The Well-being of Nations. The Role of Humań and Social Capital, OECD 2001, dostępne: http://www. oecd.org/dataoecd/36/40/33703702.pdf.

Turek K., Worek B.: Kształcenie po szkole. Edukacja i rynek pracy, T. III, PARP, Warszawa 2015.

Umiejętności Polaków, Wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych (PIAAC), Wyd. Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 2013, s. 10.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.