Przedsiębiorczość jako istotna cecha w tworzeniu produktów turystyki wiejskiej

Main Article Content

Anna Jęczmyk
Magdalena Maćkowiak


Słowa kluczowe : turystyka wiejska, przedsiębiorczość, produkt turystyczny
Abstrakt
Celem artykułu jest pokazanie związku pomiędzy postawą przedsiębiorczą osób podejmujących działalność gospodarczą w zakresie turystyki wiejskiej a budowaniem produktów turystycznych. Przygotowanie oferty, która zyska uznanie wymagających turystów, jest związane z wykorzystaniem potencjału przedsiębiorczego osoby ją tworzącej i danego obszaru recepcyjnego.

Article Details

Jak cytować
Jęczmyk, A., & Maćkowiak, M. (2016). Przedsiębiorczość jako istotna cecha w tworzeniu produktów turystyki wiejskiej. Turystyka I Rozwój Regionalny, (6), 35–45. https://doi.org/10.22630/TIRR.2016.6.19
Bibliografia

Adamowicz M., Zając J.: Typologia gmin wiejskich na przykładzie gmin województwa mazowieckiego, „Problemy zarządzania" 2006, nr 13.

Altkorn J.: Marketing w turystyce. PWN, Warszawa 1995.

Bednarczyk M. (red. naukowa): Przedsiębiorczość w turystyce. Zasady i praktyka. CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa 2012.

Drucker P.F.: Innowacje i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady: PWE, Warszawa 1992.

Ekspertyza w zakresie potencjału produktów turystyki wiejskiej w Polsce i ich konkurencyjności na regionalnym, krajowym i zagranicznym rynku usług turystycznych, Polska Agencja Rozwoju Turystyki S.A., Warszawa 2012.

Forbord M., Schermerb M., GrieBmairc K.: Stability and variety - Products, organization and institutionalization in farm tourism. "Tourism Management" 2012, nr 33. (Crossref)

Golian S., Mazurek-Kusiak A.: Ocena współpracy właścicieli nowo powstających gospodarstw agroturystycznych z samorządami, ODR-ami i jednostkami naukowymi w zakresie rozwoju promocji usług agroturystycznych. „Zeszyty Naukowe SGGW, Ekonomika i Org. Gosp. Żywnościowej" 2011, nr 90.

Gołembski G.: Kompendium wiedzy o turystyce. PWN, Warszawa-Poznań 2002.

Gruszecki T: Przedsiębiorca. Cedor, Warszawa 1994.

Grzybowska A.: Przedsiębiorczość jako determinanta konkurencyjności, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Turystyki" 2012, nr 724 (97).

Jaafar M., Rasoolimanesh S.M., Lonik K.A.T.: Tourism growth and entrepreneurship: Empirical analysis of development of rural highlands. "Tourism Management Perspectives" April 2015, Volume 14. (Crossref)

Jęczmyk A., Maćkowiak M.: Przedsiębiorczość w agroturystyce, [w:] Przedsiębiorczość w turystyce. Red. naukowa S.J. Snarski i M. Jalinik. Wydawnictwo EkoPress, Białystok 2014.

Kaczmarek J. Stasiak A., Włodarczyk B.: Produkt turystyczny albo jak organizować poznawanie świata. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2002.

Kapusta F.: Przedsiębiorczość-teoria i praktyka. WZZiB, Poznań 2006.

Kastenholz E., Carneiro M.J., Marques C.P.,Lima J.: Understanding and managing the rural tourism experience — The case of a historical village in Portugal. "Tourism Management Perspectives" 2012, nr 4. (Crossref)

Kochmańska M., Czynniki sukcesu rozwoju przedsiębiorczości w zarządzaniu małymi i średnimi przedsiębiorstwami w regionie małopolskim. „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie 2008, nr 1.

Lordkipanidze M., Brezet H., Backman M.: The entrepreneurship factor in sustainable tourism development, "Journal of Cleaner Production" 2005, nr 13. (Crossref)

Majewski J.: Nowa generacji produktów turystyki wiejskiej, [w:] Wiejski produkt turystyczny. Doświadczenia i wyzwania. Red. naukowa J. Majewski. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, Kielce 2012.

Marks-Bielska R., Babuchowska K.: Uwarunkowania rozwoju agroturystyki w województwie warmińsko-mazurskim według opinii właścicieli gospodarstw rolnych, „Folia Pomer. Univ. Technol. Ste-tin. Oeconomica" 2013, nr 299 (70).

McKercher B.: Towards a taxonomy of tourism products, "Tourism Management". 2016, nr 54. (Crossref)

MedlikS.: Leksyn podróży, turystyki i hotelarstwa. PWN, Warszawa 1995.

Middleton V.T.C.: Marketing w turystyce. PAPT, Warszawa 1996.

Milian L: Przedsiębiorczość i przedsiębiorstwo turystyczne: socjopsychologiczne uwarunkowania sukcesu. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2000.

Phillips., Hunter C., Blackstock K.: A typology for defining agrotourism. "Tourism Management" 2010, nr 31. (Crossref)

Pretty J.: O zrównoważonym rozwoju gospodarki lokalnej. Fundacja Wspomagania Wsi, Warszawa 1999.

Seweryn R.: Produkt turystyczny i wyznaczniki jego atrakcyjności. „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie" 2005, nr 697.

Sikora J., Wartecka-Ważyńska A.: Turystyka jako pozarolnicza forma przedsiębiorczości na wsi w świetle badań empirycznych, [w:] Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca. „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", 2009, nr 50.

Smith S.L.J.: The tourism product. "Annals of Tourism Research" 1994, Vol. 21, No 3. (Crossref)

Soloducho-Pelc L: Czy przedsiębiorczości można się nauczyć-wpływ edukacji na rozwój przedsiębiorczości, [w:] Kształtowanie postaw przedsiębiorczych a edukacja ekonomiczna. Red. naukowa P. Wachowiak, M. Dąbrowski i B. Majewski. Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa 2007.

Wiatrak A.P.: Przedsiębiorstwo, przedsiębiorca, przedsiębiorczość, [w]: Rola doradztwa w kreowaniu przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. Red. naukowa A.P. Wiatrak. SGGW, Warszawa 1996.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.