Zarządzanie walorami turystycznymi parków krajobrazowych w Polsce

Main Article Content

Jarosław Uglis
Anna Jęczmyk


Słowa kluczowe : parki krajobrazowe, walory turystyczne parków krajobrazowych, zarządzanie
Abstrakt

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie istoty zarządzania walorami parków krajobrazowych. W procesie zarządzania w parku krajobrazowym na pierwszym miejscu zawsze znajdują się unikatowe walory przyrodnicze, kulturowe i krajobrazowe, które są „magnesem” przyciągającym szerokie rzesze osób w celach edukacyjnych oraz turystyczno-rekreacyjnych. W procesie zarządzania należy uwzględnić elementy marketingu terytorialnego, a w szczególności instrumenty związane z promocją walorów krajobrazowych danego parku. Co więcej, władze parku powinny współpracować z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi oraz mieszkańcami w celu realizacji przyjętych planów ochrony parku.

Article Details

Jak cytować
Uglis, J. ., & Jęczmyk, A. . (2022). Zarządzanie walorami turystycznymi parków krajobrazowych w Polsce. Turystyka I Rozwój Regionalny, (17), 111–122. https://doi.org/10.22630/TIRR.2022.17.11
Bibliografia

Chmielewski, T. (2013). Wyzwania zarządzania systemami krajobrazowymi w Polsce. Problemy Ekologii Krajobrazu XXXV, s. 5-18.

Dołhasz, M., Fudaliński, J., Kosała, M., Smutek, H. (2009). Podstawy zarządzania. Koncepcje - strategie -zastosowania. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Gaworecki, W. (2000). Turystyka. Warszawa: PWE.

Griffin, R.W. (2004). Podstawy zarządzania organizacjami. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Jacobsen, J.K.S. (1997). The making of an attraction. The case of North Cape. Annals of Tourism Research 24 (2), s. 24-32. (Crossref)

Jalinik, M. (2021). Obszary leśne wieloaspektową atrakcją turystyczną. Białystok: Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko.

Jęczmyk, A. (2019). Agroturystyka jako element rozwoju zrównoważonego obszarów chronionych. W: B. Raszka, M., Hełdak (red.). Człowiek a środowisko - koegzystencja czy konkurencja. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, s. 167-177.

Kaczmarek, J., Stasiak, A., Włodarczyk, B. (2002). Produkt turystyczny albo jak zorganizować poznanie świata. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Kistowski, M. (2012). Problemy zarządzania parkami krajobrazowymi w Polsce jako skutek zmian przepisów prawnych w latach 2008-2010. Problemy Ekologii Krajobrazu XXXIII, s. 215-227.

Kowalczyk, A. (2013). Zasoby przyrodnicze jako atrakcje kulturowe: przykłady z wyspy Lanzarote (Hiszpania). Turystyka Kulturowa 5, s. 35-57.

Kruczek, Z. (2011). Atrakcje turystyczne. Fenomen, typologia, metody badań. Kraków: Proksenia.

Kruczek, Z. (2002). Atrakcje turystyczne. Metody oceny ich odbioru - interpretacja, Folia Turística 13, s. 37-61.

Kruczek, Z. (2005). Metody badań atrakcji turystycznych, W: R., Winiarski, W, Alejziak (red.). Turystyka w badaniach naukowych. AWF Kraków, WSIiZ Rzeszów, s. 35-46.

Kruczek, Z., Socha, S., (1995). Geografia atrakcji turystycznych Polski. Kraków: Oficyna Wydawnicza Ostoja.

Kruk, H., Waśniewska, A. (2016). Parki krajobrazowe i narodowe jako element rozwoju zrównoważonego na przykładzie gmin województwa wielkopolskiego. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 450. Polityka Ekonomiczna. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, s. 323-333.

Kurek, W. (red.), (2007). Turystyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Lijewski, T, Mikułowski, B., Wyrzykowski, J. (2002). Geografia turystyki Polski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWE.

Majewski, J., Lane, B., (2001). Turystyka wiejska i rozwój lokalny. Poznań: Fundacja Fundusz Współpracy.

Mastalska-Cetera, B., Krajewski, P. (2014). Plany ochrony parku krajobrazowego jako narzędzie wspomagające zrównoważony rozwój. Problemy Ekologii Krajobrazu. Wybrane zagadnienia z problematyki gospodarowania przestrzenią XXXVII, s. 147-156.

Nowacki, M. (2007). Metody i kierunki badań atrakcji turystycznych. Problemy Turystyki XXX, 1-4, s. 59-72.

Nowacki, M. (2014). Zarządzanie atrakcjami turystycznymi w świetle aktualnych badań. Folia Touris-tica 31, s. 31-52.

Nowakowska, A. (2002). Produkt turystyczny. W: G., Gołembski (red.). Kompendium wiedzy o turystyce, Warszawa-Poznań: Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 61-76.

Oleśniewicz, P., Pytel, S., Markiewicz-Patkowska, J., Szromek, A.R., Jandova, S. (2020). A Model of the Sustainable Management of the Natural Environment in National Parks - A Case Study of National Parks in Poland. Sustainability 12, 2704. DOI: https://doi.org/10.3390/sul2072704 (Crossref)

Parki krajobrazowe. Pobrano z: https://www.parkikrajobrazowe.pl/pk/ (dostęp: 06.06.2021).

Płocka, J. (2002). Wybrane zagadnienia z zagospodarowania turystycznego. Część I, Toruń: Centrum Kształcenia Ustawicznego.

Potocka, I. (2009). Walory turystyczne W:. Z., Młynarczyk, A,. Zajadacz (red.). Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki. Tom III: Walory i atrakcje turystyczne, Potencjał turystyczny. Plany rozwoju turystyki, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, s. 9-18.

Swarbrooke, J. (2002). The Development and Management of Visitor Attractions. Oxford: Butterworth--Heinemann. (Crossref)

Szczepankowski, P. (2013). Kontrola i controlling, W: A.K., Koźmiński, W., Piotrowski (red.). Zarządzanie. Teoria i praktyka, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 195-247.

Świeca, A., Brzezińska-Wójcik, T. (2009). Zasoby turystyczne i możliwości ich wykorzystania na obszarze miasta i gminy Nałęczów oraz gminy Wojciechów. Annales UMCS, Lublin B, 64,1, s. 141-166. (Crossref)

Uglis, J. (2020). Ocena rozwoju funkcji turystycznej na obszarach wielkopolskich parków krajobrazowych. Biuletyn Parków Krajobrazowych Wielkopolski 27 (29), s. 60-69.

Uglis, J., Jęczmyk, A., (2021). O potrzebie dyskusji na temat terminologii w turystyce. Biuletyn Parków Krajobrazowych Wielkopolski 28 (30), Poznań, s. 49-52.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2020 r. poz. 55).

Warszyńska, J., Jackowski, A., (1978). Podstawy geografii turyzmu. Warszawa: PWN.

Wasiuk, A. (2016). Rachunkowość w zarządzaniu parkiem narodowym. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia 80, s. 207-214. (Crossref)

Wyrzykowski, J. (2010). Potencjałturystyczny w ujęciu geograficznym. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 590. Ekonomiczne Problemy Usług nr 52, s. 33-42.

Zmyślony, P. (2008). Partnerstwo i przywództwo w regionie turystycznym. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty