Społeczna odpowiedzialność biznesu – formą promocji działalności gospodarczej

Main Article Content

Włodzimierz Kaczocha
Jan Sikora


Słowa kluczowe : społeczna odpowiedzialność biznesu, zasady przedmiotowe i podmiotowe, promocja odpowiedzialnego biznesu
Abstrakt
W artykule przedstawiono koncepcję społecznej odpowiedzialności biznesu w zakresie przedmiotowym (instytucjonalnym) oraz podmiotowym (personalnym). Podstawami filozoficznymi dla obu zakresów są założenia Arystotelesowskie oraz neotomistyczne. Przedstawiono również, jak zasady społecznej odpowiedzialności biznesu wspomagają promocję biznesu na wolnym rynku.

Article Details

Jak cytować
Kaczocha, W., & Sikora, J. (2018). Społeczna odpowiedzialność biznesu – formą promocji działalności gospodarczej. Turystyka I Rozwój Regionalny, (9), 23–32. https://doi.org/10.22630/TIRR.2018.9.3
Bibliografia

Biznes coraz bardziej społeczny, rozmowa Tomasza Czaik z Marzeną Strzelczak – dyrektor generalną Forum Odpowiedzialnego Biznesu, [w:] Wyborcza.pl. z dn. 27 marca 2018, s. 4.

Jan Paweł II, Laborem exercens, Wyd. Księgarnia Archidiecezjalna, Wrocław 1992.

Jaroszyński P., Etyka – dramat życia moralnego, [w:] Wprowadzenie do filozofii, Wyd. KUL, Lublin 1992.

Kaczocha W., Filozofia społeczna. Wybrane zagadnienia filozoficzno-teoretyczne oraz empiryczne, Wyd. Nauk. SCHOLAR, Warszawa.

Kaczocha W., Sikora J., Ecological Ethics. Values and Norms, Journal of Agribusiness and Rural Development 1(39), Wyd. UP, Poznań 2016. (Crossref)

Sikora J., Kaczocha W., Wartecka-Ważyńska A., Etyka w turystyce, CeDeWu, Warszawa 2017, s. 85.

Solomon C.R., Arystotelesowskie podejście do etyki biznesu, [w:] Etyka biznesu. Z klasyki współczesnej myśli amerykańskiej, L.V. Ryan, J. Sójka (red.), Wyd. „W drodze”, Poznań 1997.

Stawicka E., Aspekty społecznej odpowiedzialności w turystyce, [w:] Turystyka i Rozwój Regionalny. Współczesne problemy rozwoju turystyki, A. Sieczko (red.), Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2016, s. 99. (Crossref)

Walczak-Duraj D., Humanizacja pracy w perspektywie kodeksów etycznych, [w:] J. Sikora, D. Walczak- Duraj (red.), Praca w perspektywie humanistycznej, Wyd. Nauk. NOVUM, Płock – Poznań 2009.

Wojtyła K., Miłość i odpowiedzialność, Wyd. KUL, Lublin 1982.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.