Południowo-zachodni obszar funkcjonalny województwa wielkopolskiego jako obszar intensywnego rozwoju rolnictwa

Main Article Content

Norbert Szalaty


Słowa kluczowe : rolnictwo, obszar funkcjonalny, Południowo-Zachodni Obszar Funkcjonalny, rozwój rolnictwa
Abstrakt
Celem opracowania jest przybliżenie rolnictwa w Południowo-zachodnim obszarze funkcjonalnym województwa wielkopolskiego jako regionu uznanego za najlepiej rozwinięty rolniczo. W pracy wykorzystano źródła pierwotne oraz wtórne. Źródła wtórne stanowiła literatura naukowa z zakresu rozwoju lokalnego i rozwoju rolnictwa. Źródła pierwotne to wyniki badań przeprowadzonych w okresie od grudnia 2018 roku do lipca 2019 roku dotyczących m.in. inwestycji przeprowadzonych i planowanych, źródeł finansowania, czynników rozwojowych czy kierunku produkcji rolników. Na podstawie uzyskanych z badań wyników można stwierdzić, że rolnicy badanego obszaru skutecznie wykorzystali możliwości wynikające z mechanizmów wspólnej polityki rolnej (WPR). Akcesja Polski do Unii Europejskiej miała bardzo pozytywny wpływ na rozwój regionu, o czym świadczą rezultaty inwestycyjne osiągnięte w badanych podmiotach oraz pozytywne oceny integracji europejskiej formułowane przez rolników.

Article Details

Jak cytować
Szalaty, N. (2019). Południowo-zachodni obszar funkcjonalny województwa wielkopolskiego jako obszar intensywnego rozwoju rolnictwa. Turystyka I Rozwój Regionalny, (11), 117–125. https://doi.org/10.22630/TIRR.2019.11.11
Bibliografia

Bański J.: Geografia rolnictwa Polski, PWE. Warszawa, 2007.

Bański J.: Historia rozwoju gospodarki rolnej na ziemiach polskich, Człowiek i rolnictwo, Warszawa 2009.

Firlej K.: Przedsiębiorczość wiejska w krajach Unii Europejskiej, Biuro Informacji i Dokumentacji Kancelarii Senatu. Dział Informacji i Ekspertyz, Opracowania Tematyczne, OT-380, Warszawa 2003.

Klepacki B.: Przesłanki zmiany roli rolnictwa w gospodarce narodowej, Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie, V Rolniczy Festiwal Nauki, Warszawa-Brwinów 10–11.09.2008.

Majchrzak A., Wysocki F.: Ocena potencjału produkcyjnego rolnictwa w województwie wielkopolskim, Roczniki Naukowe SERiA 2007, nr 9(2), s. 217–221.

Nowak A., Kijek T., Krukowski A.: Polskie rolnictwo wobec wyzwań współczesności, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Lublin 2019.

Plan Zagospodarowania Przestrzennego województwa wielkopolskiego, Poznań 2019. (Crossref)

Poczta W., Bartkowiak N.: Regional differentiation of agriculture in Poland, J. Agribus. Rural Dev. 2012, nr 1(23), s. 95–109.

Poczta W., Pepliński B., Sadowski A., Czubak W.: Wpływ planowanej kopalni Oczkowice na ekonomiczny, produkcyjny i społeczny potencjał rolnictwa i jego otoczenia na Południowo-Zachodni Obszar Funkcjonalny województwa wielkopolskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań 2017.

Roszkowski A.: Energia a rolnictwo, Materiały IX Konferencji Naukowej Teoretyczne i Aplikacyjne, Problemy Inżynierii Rolniczej, Wrocław–Polanica 2007.

Roszkowski A.: Odchodzenie wsi od rolnictwa a inżynieria rolnicza, Problemy Inżynierii Rolniczej 2009, nr 17(1), s. 23–34.

Sikorska, A. Wrzochalska A., Chmieliński P.: Wspólna Polityka Rolna a zróżnicowanie regionalne polskiego rolnictwa, [w:] Przemiany strukturalne wsi i rolnictwa w wybranych krajach europejskich, Program wieloletni 2005–2009, nr 128, IERGŻ-PIB, Warszawa 2009.

Szalaty N., Czubak W.: Agriculture in the Southwest Functional Area of wielkopolskie voivodship, Inthercathedra, Poznań 2018.

Tomaszewski M.: Wpływ odległości od uczestników sieci na kooperację innowacyjną przedsiębiorstw przemysłu spożywczego, J. Agribus. Rural Dev. 2015, nr 2(36), s. 343–351.

Wąs A., Małażewska S.: Przemiany strukturalne w rolnictwie w wybranych krajach europejskich, Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, Warszawa 2012.

Wigier M.: Model rozwoju rolnictwa polskiego w świetle efektów realizacji WPR, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, Warszawa 2013.

Wojcieszak M.: Zróżnicowanie aktywności rolników w pozyskiwaniu środków unijnych w ramach działania „Różnicowanie w kierunki działalności nierolniczej” w województwie wielkopolskim, Zagadnienia Doradztwa Rolniczego, Warszawa 2014.

Wojcieszak M.: Uwarunkowania rozwoju turystyki przyrodniczej na obszarach metropolitarnych i jego ekonomiczne efekty, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań 2017.

Woś A., Zegar J.: Rolnictwo społecznie zrównoważone, IERiGŻ, Warszawa 2002.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.