Metody poszukiwania pracy przez osoby z niepełnosprawnościami a kapitał społeczny

Main Article Content

Paulina Stolarczyk
Paweł Kraciński


Słowa kluczowe : kapitał społeczny, metody poszukiwania pracy, osoby z niepełnosprawnościami, osoby bezrobotne zarejestrowane
Abstrakt
Celem artykułu było przedstawienie sposobów poszukiwania zatrudnienia przez osoby z niepełnosprawnościami. Dokonano przeglądu literatury w zakresie kapitału społecz¬nego, który może być pomocny w procesie poszukiwania pracy. Przedstawiono, jak kształtuje się liczebność osób bezrobotnych z wyszczególnieniem osób z niepełnosprawnościami oraz pokazano różnice w wartościach podstawowych wskaźników rynku pracy pomiędzy dwiema grupami. Na podstawie wyników badań przeprowadzonych w województwie mazowieckim wśród osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności wyciągnięto wnioski, iż najczęściej osoby poszukiwały pracy przez Internet i za pomocą kontaktów (rodzina, znajomi). Współczyn¬nik aktywności zawodowej i wskaźniki zatrudnienia był dwa razy niższy wśród osób z niepełno¬sprawnościami niż wśród osób sprawnych, co świadczy o trudniejszej sytuacji na rynku pracy niepełnosprawnych.

Article Details

Jak cytować
Stolarczyk, P., & Kraciński, P. (2023). Metody poszukiwania pracy przez osoby z niepełnosprawnościami a kapitał społeczny. Turystyka I Rozwój Regionalny, (19), 107–115. https://doi.org/10.22630/TIRR.2023.19.10
Bibliografia

Bourdiue, P., (1986). The Forms of Capital. W: A. H. Halsey, H. Launder, P. Brown, A. S. Wells (red.), (2001). Education: Culture, Economy and Society. Oxford: Oxford University Press.

Coleman, J. S. (2000). Foundations of Social Theory. The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge–Massachusetts–London.

Fernandez, R. M., Castilla, E. J., Moore, P. (2000). Social Capital at Work: Networks and Employment at a Phone Center. American Journal of Sociology 105 (5).

Fukuyama, F. (2003). Kapitał społeczny. W: L. E. Harrison, S. P. Huntington (red.). Kultura ma znaczenie. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.

Fukuyama, F. (1997). Zaufanie: kapitał społeczny a droga do dobrobytu. Warszawa–Wrocław: Wydawnictwo Naukowe PWN.

GUS (2023). Aktywność ekonomiczna ludności Polski – trzeci kwartał 2022 roku.

Gregg, P., Petrongolo, B., (2005). Stock-flow matching and the performance of the labor market. European Economic Review 49, s. 1–8.

Kucharski, L. (2001). Przepływ siły roboczej w Polsce w latach dziewięćdziesiątych. Monografie, Rozprawy, Raporty, Opracowania, Łódź.

Ludwiczyński, A. 2006. Alokacja zasobów ludzkich w organizacji. W: H. Król, A. Ludwiczyński (red.). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Mazur-Mitrowska, M. (2018). Sposoby poszukiwania pracy przez osoby niepełnosprawne. Polish Journal of Continuing Education 1, s. 88–98.

Podolski, K., Turnowiecki, W. (1998). Polityka społeczna. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Putnam, R. (2001). Social Capital. Measurement and Consequences. ISUMA Canadian Journal of Policy Research 1, s. 41–51.

Skawińska, E. (red.), (2011). Badanie kapitału społecznego w Wielkopolsce. Diagnoza stanu i perspektywy wzrostu. Poznań: Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu.

Skawińska, E. (red.), (2012). Kapitał społeczny w rozwoju regionu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Sławecki, B. (2006). Sieci społeczne: ułomności rynku pracy czy jego naturalna właściwość? W:

H. Januszek (red.). Praca w perspektywie ekonomicznej. Zeszyty Naukowe 72, s. 179–180. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

Sławecki, B. (2011). Zatrudnienie po znajomości. Kapitał społeczny na rynku pracy. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

Szczepański, J. (1970). Elementarne pojęcia socjologii. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Sztompka, P. (2016). Kapitał społeczny. Teoria przestrzeni międzyludzkiej. Kraków: Wydawnictwo Znak Horyzont, s. 281.

Theiss, M. (2005). Operacjonalizacja kapitału społecznego w badaniach empirycznych. W: H. Januszek (red.). Kapitał społeczny we wspólnotach. Poznań: Wydawnictwo AE, s. 60.

Weber, A., Mahringer, H., 2008. Choice and success of job search methods. Empirical Economics, 35 (1), s. 153–187.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.