Prosumpcja w aktywności turystycznej młodzieży –próba pomiaru

Main Article Content

Paulina Stolarczyk
Paulina Trębska


Słowa kluczowe : prosument, prosumpcja, konsument, usługi turystyczne, zachowania konsumenckie
Abstrakt
Na rynku usług turystycznych obserwuje się obecnie zmiany w sposobach i stylachzaspokajania potrzeb turystycznych. Prosumpcja na rynku turystycznym przejawia sięgłównie w formie aktywności dotyczącej samodzielnego poszukiwania informacji, ale równieżaktywnego jej kreowania i dzielenia się nią z innymi uczestnikami rynku. Celem artykułu jestocena wybranych zachowań prosumenckich wśród młodzieży akademickiej na rynku usług turystycznych.Przeprowadzono własne badania ankietowe wśród młodzieży akademickiej, którajest bardzo aktywna na polu usług prosumenckich. Ponad połowa respondentów preferujeorganizowanie wyjazdu turystycznego samodzielnie, bez pomocy biura podróży. Konsumencidecydują się na organizację wyjazdów turystycznych przede wszystkim ze względów ekonomicznych,dogodnego terminu wyjazdu, braku konieczności dostosowywania się do innych,podjęcia spontanicznej decyzji o wyjeździe.

Article Details

Jak cytować
Stolarczyk, P., & Trębska, P. (2024). Prosumpcja w aktywności turystycznej młodzieży –próba pomiaru. Turystyka I Rozwój Regionalny, (21), 103–113. https://doi.org/10.22630/TIRR.2024.21.9
Bibliografia

Bylok, F. (2016). Prosumpcja na rynku energii elektrycznej w perspektywie teoretycznej. Biblioteka Źródłowa Energetyki Prosumenckiej. Pobrano z: https://ppte2050.pl/platforma/bzep/static/ uploads/BYLOK_Felicjan_-_PROSUMPCJA_NA_RYNKU_ENERGII_ELEKTRYCZNEJ_W_PERSPEK-TYWIE.pdf (dostęp: 14.05.2024).

Cymańska-Garbowska, B., Steblik-Wlaziak, B. (2014). Podstawy turystyki. Warszawa: WSiP.

Holt, D. B. (1994). Consumers' Cultural Differences as Local Systems of Tastes: A Critique of the Personality/Values Approach and an Alternative Framework. W: J.A. Cole, S.M. Long (red.), Asia Pacific Advances in Consumer Research, Association for Consumer Research, Provo UT.

Jaremen, D. E., Michalska-Dudek, I., Rapacz, A. (2016). Wirtualizacja i prosumpcja - innowacyjne trendy w konsumpcji turystycznej i ich wpływ na strategie dystrybucji podmiotów organizacji i pośrednictwa w turystyce. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 1 (33), s. 56-68. DOI: http://doi.Org/10.18276/ept.2016.l.33-05 (Crossref)

Kowalska, K. (2018). Konsument usług turystycznych w dobie sharing economy. Studia Oeconomica Posnaniensia, 6 (10), s. 10-12. DOI: http://doi.Org/10.18559/SOEP.2018.10.l (Crossref)

Kugiejko, M., Kociszewski, P. (2021). Organizacja czasu wolnego w obliczu pandemii COVID-19 -doświadczenie różnych pokoleń (osób młodych i seniorów). Turystyka Kulturowa, 4 (121), s. 160.

Kraś, J. (2022). Wpływ działań podejmowanych przez państwo na sektor turystyki po wybuchu pandemii COVID-19. Cywilizacja i Polityka, 20, s. 309-321. DOI: https://doi.org/10.15804/cip202217

Laskowska-Witek, J. (2016). Zachowania prosumpcyjne polskich konsumentów na rynku kosmetycznym. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 254, s. 70-80.

Michalska, M., Glińska, E. (2022). Wykorzystanie Internetu w promocji usług turystycznych. Akademia Zarządzania, 6 (3), s. 81-100.

Mitręga-Niestrój, K. (2014). The Sharing Economy and Collaborative Finance-Outline of the Problems. Studia Ekonomiczne, 173, s. 13-25.

Niezgoda, A. (2013). Prosument na rynku turystycznym - próba zdefiniowania. W: A. Rapacz (red.), Gospodarka turystyczna w regionie. Rynek turystyczny - współczesne trendy, problemy i perspektywy rozwoju. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 304, s. 203-210.

Olcoń-Kubicka, M., Felczak, J., Posłuszny, Ł., Kubicki, P. (2021). Przemiany praktyk konsumpcyjnych w gospodarstwach domowych w pierwszych miesiącach pandemii COVID-19, s. 287-312. DOI: http://doi.org/10.37240/9788376831985.13 (Crossref)

Panfiluk, E., Pek, J., Markowsk,a J. (2022). Wykorzystanie innowacji technologicznych IT w podróżach turystycznych pokolenia Y. Akademia Zarządzania, 6 (3), s. 200-217.

Sala, K. (2018). Postmodernistyczne zachowania konsumentów na rynku turystycznym w Polsce. Kraków: Wydawnictwo Naukowe UP, s. 7-8.

Tapscott, D., Williams, A. (2008). Wikinomia. O globalnej współpracy, która zmienia wszystko. Warszawa: WAMP, s. 215-218.

Toffler, A. (1997), Trzecia fala. Warszawa: PIW, s. 79.

UNWTO (2021). Worst Year in Tourism History with 1 Billion Fewer International Arrivals. Pobrano z: https://www.unwto.org/news/2020-worst-year-in-tourism-history-with-l-billion-fewer-inter-national-arrivals (dostęp: 14.05.2024].

Wolny, R. (2013). Prosumpcja i prosument na rynku e-usług, Konsumpcja i Rozwój, 1 (4), s. 152-163.

Wolny, R. (2019). Rozwój prosumpcji na rynku e-usług w Polsce. Zeszyty Naukowe SGGW. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 22 (71), s. 238-249. DOI: https://doi.org/10.22630/PE-FIM.2019.22.71.39

Wójcik, J. (2009). Prosument - współczesny mit marketingowy. W: L. Garbarski, J. Tkaczyk (red). Kontrowersje wokół marketingu w Polsce. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, s. 370-377.

Zajadacz, A. (2021). Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki. Zmiany w budżecie czasu wolnego i zachowaniach wolnoczasowych mieszkańców dużych miast w wyniku pandemii COVID-19. Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Seria Turystyka i Rekreacja - Studia i Prace, 23, t. XXIII, s. 9.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty