Dochodowy wymiar nierówności regionalnych w Polsce

Main Article Content

Małgorzata Leszczyńska


Słowa kluczowe : dochody, zróżnicowanie dochodów, spójność społeczno-ekonomiczna, rozwój zrównoważony
Abstrakt
W artykule dokonano oceny sytuacji dochodowej gospodarstw domowych w ujęciu czasowym (retrospektywa z lat 2009–2012) w skali regionalnej. Jako punkt odniesienia przyjęto bowiem, że zróżnicowanie dochodów uzależnione jest od geograficznej przestrzeni zamieszkiwania. W analizie i porównaniach wykorzystano dane GUS dotyczące 16 województw Polski. Przyjęto, że makroekonomiczny schemat tworzenia PKB „przekłada się” na rozporządzalne dochody gospodarstw domowych (na poziomie mikroekonomicznym). Jak się okazuje, skala regionalna istotnie różnicuje relacje tych kategorii w Polsce, gdyż nadal wskazuje na istnienie ich relatywnie dużych odchyleń.

Article Details

Jak cytować
Leszczyńska, M. (2015). Dochodowy wymiar nierówności regionalnych w Polsce. Turystyka I Rozwój Regionalny, (3), 67–76. https://doi.org/10.22630/TIRR.2015.3.6
Bibliografia

Aleksandrowicz P.: Siedem lat tłustych zwłaszcza dla już tłustych, http://www.obserwatorfinansowy.pl [15.02.20015]

Batog B., Batog J.: Analiza przestrzennych zmian regionalnego produktu krajowego brutto w Polsce w latach 1995-2008, http://www. zif.wor.pl/pim/2011_4_8_2.pdf [15.02.2015].

Bywalec Cz.: Konsumpcja a rozwój gospodarczy i społeczny, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2010.

Dobrobyt społeczny, nierówności i sprawiedliwość dystrybutywna, S. Kot, A. Malawski, A. Węgrzecki (red.), Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2004.

Ekonomia rozwoju, R. Piasecki (red.), Wyd. PWE, Warszawa 2011.

EUROPA 2020, Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu,

Komunikat Komisji UE, Bruksela, 03.03.2010 rok.

http://www.stat.gov.pl

Jak rósł PKB województw w Polsce przez ostatnich 10 lat, http://forsal.pl [20.02.2015].

Jedna Polska? Dawne i nowe zróżnicowania społeczne, A. Kojder (red.), Wyd. WAM PAN, Kraków.

Kasprzyk B., Leszczyńska M.: Dochody i wydatki jako determinanty dobrobytu ekonomicznego gospodarstw domowych w Polsce - ujęcie regionalne, [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Determinanty rozwoju regionalnego w kontekście procesów globalizacji, M.G. Woźniak (red.), Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego nr 28, Rzeszów 2012, s. 263-273.

Kasprzyk B.: Wybrane aspekty oceny dobrobytu ekonomicznego i jakości życia (ujęcie regionalne - Podkarpacie), Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2013.

Leszczyńska M., Wosiek M.: Dochodowe uwarunkowania inwestycji w kapitał ludzki gospodarstw domowych w województwach Polski Wschodniej, „Studia Regionalne i Lokalne" 2012, nr 1(47).

Leszczyńska M.: Dylematy osiągania spójności społeczno-ekonomicznej z perspektywy nierówności zmian dochodów w regionach Polski Wschodniej, [w:] Spójność ekonomiczno-społeczna regionów Unii Europejskiej. Monografia, Tom I, Europejski wymiar spójności ekonomiczno-społecznej, B. Jóźwik, P. Zalewa (red.), Wyd. KUL, Lublin 2010.

Przegląd Regionalny Polski 2012, Krajowe Obserwatorium Terytorialne, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, październik 2013, http://mir.gov.pl [20.02.2015],

Raport „Polska 2030. Wyzwania rozwojowe" pod kierownictwem M. Boniego, http://www.zds.kprm. gov.pl/raport-polska-2013-wyzwania-rozwojowe [10.02.2015],

Regiony dzieli przepaść w PKB percapita, http://www. portalsamorzadowy.pl/prawo-i-finanse/regio-ny-dzieli-przepasc-w-pkb-per-capita.html [25.02.2015],

Rogali H.: Ekonomia zrównoważonego rozwoju. Teoria i praktyka, (przeł.) J. Gilewicz, Wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2010.

Rozwój w dobie globalizacji, A. Bąkiewicz, U. Żuławska (red.), Wyd. Naukowe PWE, Warszawa 2010.

Słaby T.: Konwergencja ładu gospodarczego i społecznego, [w:] O nowy ład gospodarczy w Polsce, R. Bartkowiak i J. Ostaszewski (red.), SGH W Warszawie, Warszawa 2008.

Stiglitz J.E., Sen A., Fitoussi J.-P.: Błąd pomiaru: dlaczego PKB nie wystarcza? Raport Komisji ds. Pomiaru Wydajności Ekonomicznej i Postępu Społecznego, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2013.

Szopa B., Dąbrowski M.A., Kawa P: Rola europejskiej integracji gospodarczej w kształtowaniu dochodu na poziomie makro- i mikroekonomicznym. Wyd. UE, Kraków 2008.

Szopa B., Kawa P., Kultys J.: Oszczędności i rozpiętości dochodowe a dynamika gospodarcza. Interakcje na przykładzie Polski, Wyd. AE, Kraków 2007.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.