Rola władz lokalnych w procesie collective learning na przykładzie samorządów gmin przyrodniczo cennych województwa lubelskiego

Main Article Content

Danuta Guzal-Dec


Słowa kluczowe : czynnik wiedzy, proces collective learning, lokalne władze samorządowe, gminy przyrodniczo cenne
Abstrakt
Celem pracy było zdefiniowanie potencjalnej roli władz samorządowych gmin przyrodniczo cennych w procesie collective learning oraz zdiagnozowanie aktywności w tym obszarze władz samorządowych reprezentujących gminy przyrodniczo cenne województwa lubelskiego. Zdefiniowano obszary aktywności władz lokalnych w procesie collective learning, takie jak: tworzenie wiedzy indywidualnej w urzędzie gminy, synergia wiedzy indywidualnej w urzędzie gminy, tworzenie warunków do wymiany wiedzy między urzędem a podmiotami otoczenia. Wykazano, że władze samorządowe gmin przyrodniczo cennych województwa lubelskiego w niedostatecznym stopniu wykorzystują możliwości kreowania procesu collective learning we wspieraniu zrównoważonego rozwoju lokalnego.

Article Details

Jak cytować
Guzal-Dec, D. (2015). Rola władz lokalnych w procesie collective learning na przykładzie samorządów gmin przyrodniczo cennych województwa lubelskiego. Turystyka I Rozwój Regionalny, (4), 23–31. https://doi.org/10.22630/TIRR.2015.4.17
Bibliografia

Adamski T: Pomiędzy zaufaniem a kontrolą - rola wiedzy lokalnej w pilotażowym programie LEADER w Polsce, [w:] Społeczne aspekty zrównoważonego rozwoju wsi w Polsce. Partycypacja lokalna i kapitał społeczny, H. Podedworna, P. Ruszkowski (red.), Wyd. Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2008.

Blakely EJ.: Planning local economic development. Theory and practice, SAGE Library of Social Research, London 1989.

Broszkiewicz R.: Mechanizmy i instrumenty sterowania procesami rozwoju gospodarki lokalnej i samorządowej w Polsce, [w:] Gospodarka lokalna w teorii i w praktyce, PN AE we Wrocławiu nr 734, Wrocław 1996.

Czaja S.: Nowe kategorie ekonomiczne w teorii zrównoważonego i trwałego rozwoju, [w:] Teoretyczne aspekty ekonomii zrównoważonego rozwoju, B. Poskrobko (red.), Wyd. WSE w Białymstoku, Białystok 2011.

De Laat M., Lally V., Lipponen L, Simons R.-J.: Online teaching in networked learning communities, Instructional Science 2007, No. 35. (Crossref)

Gorlach K., Adamski T: Koncepcja rozwoju neo-endogennego, czyli renesans znaczenia wiedzy lokalnej, [w:] Socjologia jako służba społeczna. Pamięci Władysława Kwaśniewicza, K. Gorlach, M. Niezgoda, Z. Seręga (red.), Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007.

Guzal-Dec D.: Operacjonalizacja modelu presja - stan - reakcja w badaniu cenności ekologicznej gmin wiejskich na przykładzie województwa lubelskiego, Annual Set the Environment Protection/ Rocznik Ochrona Środowiska 2013, T. 13.

Klekotko M.: Społeczeństwo obywatelskie a rozwój zrównoważony wsi. Podejście poznawcze, [w:] Społeczne aspekty zrównoważonego rozwoju wsi w Polsce. Partycypacja lokalna i kapitał społeczny, H. Podedworna, P. Ruszkowski (red.), Wyd. Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2008.

Kot J.: Zarządzanie rozwojem gmin a praktyka planowania strategicznego, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2003.

Lawrence G.: Promoting Sustainable Development. The Question of Governance, [w:] New Directions in the Sociology of Global development, F.H. Buttel, P. McMichael (ed.), Research in Rural Sociology and Development, Elsevier, Amsterdam 2005, p. 11.

Łaźniewska E., Gorynia M.: Konkurencyjność regionalna. Koncepcje - starategie - przykłady, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2012.

Łuczyszyn A.: Nowe kierunki rozwoju lokalnego ze szczególnym uwzględnieniem peryferyjnych ośrodków w metropoliach. Wyd. Fachowe CeDeWu, Warszawa 2013.

Ray Ch.: Neo-endogeneus rural development in the UE, [w:] of Rural Studies. P. Clocke, T. Marsden, P. Mooney (ed.), Sage, Handbook London 2005. (Crossref)

Reijnen J.: The role of local authorities in fostering local initiatives (compared with experiences in other countries), [w:] Local initiatives. Alternative path for development. A. Sutton (ed.), Presses Interuniversitaires Européennes, Mastricht 1987.

Rogali H.: Ekonomia zrównoważonego rozwoju. Teoria i praktyka, Wyd. Zysk i s-ka, Poznań 2010.

Słodowa-Hełpa M.: Zrównoważony rozwój a konkurencyjność. Wyzwania oraz dylematy, [w:] Od koncepcji ekorozwoju do ekonomii zrównoważonego rozwoju. D. Kiełczewski (red.), Wyd. Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2009.

Zajda K., Kretek-Kamińska A.: Wykorzystanie zasobów lokalnych grup działania, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.