Marketing ekologiczny w rozwoju obszarów przyrodniczo cennych województwa lubelskiego – ocena aktywności lokalnych władz samorządowych

Main Article Content

Danuta Guzal-Dec


Słowa kluczowe : marketing ekologiczny, marka, promocja ekologiczna, zrównoważony rozwój
Abstrakt
Celem pracy jest określenie roli i aktywności samorządów gminnych w kreowaniu rozwoju obszarów przyrodniczo cennych województwa lubelskiego w aspekcie stosowania narzędzi marketingu ekologicznego. Realizacji celu służyła analiza literatury przedmiotu, dokumentów oraz analiza wyników badań przeprowadzonych w 2013 roku w 30 gminach z grupy o najwyższym poziomie cenności ekologicznej w województwie lubelskim. W ramach badań terenowych zrealizowano wywiady z wójtami/burmistrzami oraz pracownikami urzędów gmin ds. ochrony środowiska. Wykazano, że aktywność marketingowa dotyczy głównie działań w zakresie promocji ekologicznej. Aktywność marketingowa samorządów wymaga zwiększenia. Mimo ogólnie niskiego poziomu aktywności marketingowej wskazano przykłady dobrych praktyk w tym obszarze. Opracowanie przygotowano w ramach projektu badawczego 2011/01/D/HS4/03927 pt. „Ekologiczne uwarunkowania i czynniki rozwoju funkcji gospodarczych na obszarach przyrodniczo cennych województwa lubelskiego” finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki.

Article Details

Jak cytować
Guzal-Dec, D. (2016). Marketing ekologiczny w rozwoju obszarów przyrodniczo cennych województwa lubelskiego – ocena aktywności lokalnych władz samorządowych. Turystyka I Rozwój Regionalny, (5), 17–27. https://doi.org/10.22630/TIRR.2016.5.2
Bibliografia

Florek M., Augustyn A.: Strategia promocji jednostek samorządu terytorialnego - zasady i procedury, Fundacja Best - Place Europejski Instytut Marketingu Miejsc, Warszawa 2011.

Gregor B., Gotwald B.: Potencjał e-marketingu w kreowaniu wizerunku regionu, [w:] Marketing terytorialny: konkurencyjność regionów, przedsiębiorstw a ochrona środowiska, W. Deluga, J. Dycz-kowska (red.). Wydawnictwo Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2011.

Guzal-Dec D.: Operacjonalizacja modelu Presja-Stan-Reakcja w badaniu cenności ekologicznej gmin wiejskich na przykładzie województwa lubelskiego, Rocznik Ochrony Środowiska/Annual Set the Environment Protection 2013, t. 15, nr 3.

Guzal-Dec D.: Samorząd gminny w kreowaniu zrównoważonego rozwoju obszarów przyrodniczo cennych województwa lubelskiego, PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska 2015.

Guzal-Dec D.: Samorząd gminy w zrównoważonym rozwoju obszarów przyrodniczo cennych województwa lubelskiego, [w:] Tendencje w zarządzaniu współczesnymi organizacjami publicznymi, K. Krukowski, J. Sasak (red.), Studia i Monografie ISP UJ, Kraków 2016.

Jachowicz S., Potoczek A.: Administracja publiczna w procesie zarządzania rozwojem lokalnym i regionalnym. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Suwalsko-Mazurskiej im. Papieża Jana Pawła II, Toruń 2005.

Kaszuba K. (red.): Marketing w zarządzaniu rozwojem lokalnym, Wydawnictwo BFKK, Białystok 2010.

Leśniak J.: Rola instrumentów marketingu ekologicznego we wdrażaniu rozwoju zrównoważonego na przykładzie Szwecji, [w:] Ekonomia a rozwój zrównoważony, F. Piontek (red.), Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 2001.

Polityka ekologiczna państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do 2016 roku, Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2008.

Popławski Ł.: Rola marketingu terytorialnego w rozwoju gmin wiejskich w kontekście konkurencyjności regionu, Zeszyty Naukowe MWSE w Tarnowie 2011, nr 1 (17).

Raftowicz-Filipkiewicz M.: Marketing terytorialny jako narzędzie budowania przewagi konkurencyjnej gmin Doliny Baryczy, Nauki o Zarządzaniu/Management Science 2013, nr 1 (14).

Zalewski A.: Konkurencja między jednostkami terytorialnymi a efektywność gospodarki, [w]: Gospodarka lokalna w teorii i praktyce, D. Strahl (red.), Prace Naukowe AE we Wrocławiu 2006, nr 1124.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.