Grupy producentów rolnych jako forma przedsiębiorczości zespołowej rolników

Main Article Content

Marzena Trajer
Maja Trajer


Słowa kluczowe : integracja pozioma, grupy producentów rolnych, przedsiębiorczość zespołowa, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Abstrakt
W artykule omówiono grupy producentów rolnych, stanowiących jedną z form przedsiębiorczości zespołowej rolników, oraz zakres przyznawanej pomocy finansowej wspomagającej rozwój tej przedsiębiorczości, a także możliwość wsparcia finansowego dotyczącą tworzenia grup i organizacji producentów do 2020 roku. Integracja producentów rolnych będzie miała w najbliższej przyszłości decydujące znaczenie dla konkurencyjności naszego rolnictwa na jednolitym rynku europejskim. W Polsce funkcjonowało, według stanu na 10 grudnia 2015 roku, 1314 grup producentów rolnych. Najwięcej (31%) grup prowadziło działalność na terenie województwa wielkopolskiego. W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich grupy producentów rolnych otrzymały na prowadzenie działalności administracyjnej i inwestycyjnej wsparcie w wysokości 782,7 mln zł. Zgodnie ze znowelizowaną we wrześniu 2015 roku ustawą o grupach producentów rolnych i ich związkach zadania związane z funkcjonowaniem grup producentów rolnych i ich związków powierzono Agencji Rynku Rolnego.

Article Details

Jak cytować
Trajer, M., & Trajer, M. (2015). Grupy producentów rolnych jako forma przedsiębiorczości zespołowej rolników. Turystyka I Rozwój Regionalny, (4), 129–143. https://doi.org/10.22630/TIRR.2015.4.26
Bibliografia

Biuletyn informacyjny MRiRW: Rośnie liczba grup producentów rolnych. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Warszawa 2013, nr 9.

Brodzińska K.: Dynamika powstawania i zakres działalności grup producentów rolnych w Polsce, [w:] Rozwój przedsiębiorczości i zespołowej działalności gospodarczej w rolnictwie w świetle integracji z Unią Europejską, Wyd. Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2009.

Grębowiec M.: Efekty ekonomiczno-społeczne zrzeszania się rodzinnych gospodarstw rolnych, [w:] Ekonomiczne i prawne mechanizmy wspierania i ochrony rolnictwa rodzinnego, Agrotec Polska sp. z o.o., Warszawa 2015.

Józwiak W.: Polskie rolnictwo i gospodarstwa rolne w pierwszej i drugiej dekadzie XXI wieku (2). Program Wieloletni 2011-2014,1ERiGŻ-PIB, Warszawa 2013, nr 87.

Krzyżanowska K.: Stan i kierunki rozwoju rolniczych grup producenckich w Polsce, Zeszyty Naukowe SGGW Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 2003, nr 48.

Krzyżanowska K.: Stan i perspektywy rozwoju grup producentów rolnych w Polsce, [w:] Gospodarstwa rodzinne podstawą europejskiego rolnictwa, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, SGGW, Warszawa 2011.

Krzyżanowska K., Trajer M.: Funkcjonowanie grup producentów ziarna zbóż i nasion roślin oleistych, [w:] Piąte warsztaty młodych ekonomistów, J. Lewandowski, B. Kusto (red.), Wyd. Wyższej Szkoły Handlowej w Kielcach, Kielce 2012.

Ocena średniookresowa Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Badanie przeprowadzone na zlecenie MRiRW przez Konsorcjum Agrotec Polska Sp. z o.o., IERiGŻ-PIB, IUNiG-PIB, T. II, Listopad 2010.

Organizowanie się gospodarcze polskich rolników po 1990 roku, stan na 31.12.2009 r.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, www.minrol.gov.pl.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu produktów i grup produktów, dla których mogą być tworzone grupy producentów rolnych, minimalnej rocznej wielkości produkcji towarowej oraz minimalnej liczby członków grupy producentów rolnych (Dz.U. poz. 648).

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005.

System Informacji Zarządczej ARiMR, www.arimr.gov.pl (data dostępu 30.12.2015 r.).

Top agrar Polska nowoczesne rolnictwo: Rolnictwo (na Zachodzie) spółdzielczością stoi 2015, nr 1.

Trajer M.: Integracja producentów rolnych w sektorze mleka, [w:] Rynek mleka. Stan i perspektywy, Analizy rynkowe, lERiGŻ, ARR, MRiRW 2015, nr 49.

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz.U. nr 88, poz. 983, z późn. zm.).

Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw oraz ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. poz. 1888).

Woźniak-Andrzejuk A.: Prezentacja zróżnicowania obszarowego grup producentów rolnych w Polsce z wykorzystaniem nowoczesnych technologii zarządzania i wizualizacji danych, Zeszyty Naukowe SGGW Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 2012, nr 100.

Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w ramach Wspólnej Polityki Rolnej 2020, A. Wasilewski (red.), Program Wieloletni 2011-2014, lERiGŻ-PIB, Warszawa 2012, nr 41.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.