Wykorzystanie technologii IT przez członków grup producentów rolnych trzody chlewnej

Main Article Content

Leszek Sieczko


Słowa kluczowe : producenci trzody chlewnej, zrzeszenie branżowe, technologie informacyjne, wykorzystanie Internetu, badanie ankietowe
Abstrakt
W artykule przedstawiono wyniki badania ankietowego dotyczącego wykorzystania technologii IT przez rolników zrzeszonych w grupy producentów rolnych trzody chlewnej. Wyniki wskazują wysoki poziom wyposażenia rolników w komputery i dostęp do Internetu. Zrzeszeni rolnicy w dużym stopniu wykorzystują przelewy bankowe i dokonują zakupów w sieci. W pracy wskazano także źródła oraz częstości pozyskiwania informacji w Internecie.

Article Details

Jak cytować
Sieczko, L. (2015). Wykorzystanie technologii IT przez członków grup producentów rolnych trzody chlewnej. Turystyka I Rozwój Regionalny, (4), 95–104. https://doi.org/10.22630/TIRR.2015.4.23
Bibliografia

Bieniek-Majka M.: Korzyści i bariery tworzenia grup producentów owoców i warzyw, Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy 2011, nr 4.

Gołębiowska B., Klepacki B.: Wykształcenie rolników jako forma różnicująca sytuację gospodarstw rolniczych, Zesz. Nauk. Uniwersytetu Rzeszowskiego 2001, t. 7, nr 42.

GUS: Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2014 r. GUS US, Szczecin 2014.

GUS: Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2010-2014. GUS US, Szczecin 2014.

Krasnodębski D.: Analiza wykorzystania technologii informacyjnej w gospodarstwach rolnych członków Podlaskiego Związku Rolniczych Zrzeszeń Branżowych Producentów Trzody Chlewnej, Praca magisterska, SGGW, Warszawa 2015.

Nowak A.: Integracja pozioma producentów rolnych jako przejaw innowacji. Współczesne Zarządzanie 2011, nr 4.

Olszańska A.: Źródła pozyskiwania wiedzy i ocena jej poziomu przez producentów żywca w świetle badań ankietowych, Roczniki Naukowe SERiA 2014, t. XVI, z. 4.

Parzonko A.J.: Rola lidera w rozwoju grup producentów rolnych, [w:] Rozwój przedsiębiorczości i zespołowej działalności gospodarczej w rolnictwie w świetle integracji z Unią Europejską, S. Zawisza (red.), Wyd. Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, Bydgoszcz 2009.

Parzonko A.J., Sikorska-Wolak I.: Współpraca doradców z rolnikami z grup producentów rolnych, [w:] Sposoby współpracy doradców z rolnikami zorganizowanymi w grupy producentów rolnych. AJ. Parzonko (red.), Wyd. SGGW, Warszawa 2008.

Podlaski Związek Rolniczych Zrzeszeń Branżowych Producentów Trzody Chlewnej, https://przeswietl. pl/company/newspage/nid/9059847/(dostęp 14.10.2015).

Sieczko L., Syta K.: Stan rozwoju społeczeństwa informacyjnego na terenach wiejskich przez pryzmat młodzieży gimnazjalnej w powiecie białobrzeskim, Studia Informatica 2011, nr 656 (28).

Sikorska-Wolak I., Krzyżanowska K., Parzonko AJ.: Doradztwo w zmieniającej się sytuacji społeczno--ekonomicznej obszarów wiejskich. Wyd. SGGW, Warszawa 2014.

Szeląg-Sikora A., Cupiał M.: Pozyskiwanie informacji rolniczej a poziom wykorzystania funduszy unijnych na inwestycje techniczne w gospodarstwach rolniczych. Inżynieria Rolnicza 2010, 2 (120).

Talar S., Kos-Łabędowicz J.: Internet w działalności polskich przedsiębiorstw, Studia Ekonomiczne, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2014.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.