Dystrybucja usług agroturystycznych poprzez portal aukcyjny Allegro.pl

Main Article Content

Anna Sieczko
Leszek Sieczko


Słowa kluczowe : agroturystyka, dystrybucja, e-commerce
Abstrakt
W artykule podjęto próbę oszacowania wielkości podaży ofert noclegów w gospodarstwach agroturystycznych oraz ich regionalnego rozmieszczenia. Wyznaczono podstawowe statystyki cen oraz liczebności aukcji. Wykonano porównanie regionalnego rozmieszczenia ofert. W badaniach wykorzystano autorski programu w języku VBA pracujący w środowisku Excel.

Article Details

Jak cytować
Sieczko, A., & Sieczko, L. (2014). Dystrybucja usług agroturystycznych poprzez portal aukcyjny Allegro.pl. Turystyka I Rozwój Regionalny, (1), 101–109. https://doi.org/10.22630/TIRR.2014.1.9
Bibliografia

Dziechciarz T.: Wykorzystanie witryn internetowych i poczty elektronicznej w marketingu agroturystyki na przykładzie województwa lubelskiego. Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Z. 23: Społeczeństwo informacyjne – regionalne aspekty rozwoju. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego 2011.

Flis R., Szut J., Mazur B., Kuciński J.: E-usługi – definicje i przykłady. Badanie zapotrzebowania na działanie wspierające rozwój usług świadczonych elektronicznie (e-usług) przez przedsiębiorstwa mikro i małe. Wydawnictwo PARP, Warszawa 2009.

Roman M., Świetlińska M., Zgiep Ł.: Promocja i dystrybucja usług agroturystycznych w województwie podlaskim. Materiali III mižnarodnoj naukovo-praktičnoj konferencij: „Formuvannaå ta rozvitok integracïjnih procesiv v APK. Poltava 2011.

Zawadka J.: Ekonomiczno-społeczne determinanty rozwoju agroturystyki na Lubelszczyźnie. Wydawnictwo SGGW. Warszawa 2010.

www.aukcjostat.pl

www.findict.pl

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.