Trudne dziedzictwo kulturowe łódzkich Żydów i jego rola w turystyce kulturowej współczesnej Łodzi

Main Article Content

Julia Szewczyk


Słowa kluczowe : trudne dziedzictwo, Łódź, społeczność żydowska, turystyka kulturowa
Abstrakt

Celem opracowania było przedstawienie roli dziedzictwa kulturowego społeczności żydowskiej w turystyce współczesnej Łodzi. Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdzono, że najczęściej odwiedzanym miejscem był cmentarz żydowski w Łodzi. Badane miasto kojarzyło się także z Litzmannstadt Getto. Jednak za największy potencjał respondenci uznali wszelkie miejsca noszące ślady życia narodu żydowskiego, tj. domy mieszkalne, synagogi, oraz festiwale.

Article Details

Jak cytować
Sieczko, A., & Szewczyk, J. (2022). Trudne dziedzictwo kulturowe łódzkich Żydów i jego rola w turystyce kulturowej współczesnej Łodzi. Turystyka I Rozwój Regionalny, (17), 91–100. https://doi.org/10.22630/TIRR.2022.17.9
Bibliografia

Balińska, A. (2018). Warszawa jako obszar recepcji turystyki jidysz-kulturowej. Ekonomiczne Problemy Turystyki 3 (35), s. 83. Pobrano z: https://wnus.edu.pl/ept/es/issue/316/article/4720 (dostęp: 11.07.2022).

Banaszkiewicz, M. (2020). Kłopotliwe dziedzictwo Czarnobylskiej Strefy Wykluczenia w interpretacji przewodników. Turystyka Kulturowa 3, s. 104. Pobrano z https://turystykakulturowa.org/ojs/ index.php/tk/article/view/1162 (dostęp: 09.07.2022).

Duriasz-Bułhak, J., Połomski, K., Potok, A. (red.), (2011). Rzecz o dziedzictwie na wsi. Rady, przykłady, informacje. Warszawa: Fundacja Wspomagania Wsi, s. 10-14.

Foley, M., Lennon, J. (1995). JFK and Dark Tourism - a fascination with assassination. International Journal of Heritage Studies 2 (4), s. 198. DOI: https://doi.org/10.1080/13527259608722175 (Crossref)

Fyall, A., Garrod, B. (1998). Heritage tourism: at what price?, Managing Leisure 3 (4), s. 213-228. DOI: https://doi.org/10.1080/136067198375996 (Crossref)

Gabryjończyk, K., Gabryjończyk, P. (2021). Pomniki historii jako element kształtowania ruchu turystycznego w regionie. Turystyka i Rozwój Regionalny 16, s. 37-38. DOI: https://doi.org/10.22630/ TIRR.2021.15.5 (Crossref)

Gaweł, Ł. (2016). Kiedy dziedzictwo staje się dziedzictwem-kilka uwag w kontekście nauk o zarządzaniu. W: Ł., Gaweł, W., Pokojska, A., Pudełko (red.). Zarządzanie dziedzictwem. Problemy, obszary, definicje. Kraków: Wydawnictwo Attyka, s. 7-22.

Hartmann, R. (2014). Dark Tourism, Thanatourism, and Dissonance in Heritage Tourism Management: New Directions in Contemporary Tourism Research. Journal of Heritage Tourism 9 (2), s. 166--182. DOI: https://doi.org/10.1080/1743873X.2013.807266 (Crossref)

Hełpa-Liszkowska, K. (2013). Dziedzictwo kulturowe jako czynnik rozwoju lokalnego. Studia Oeco-nomica Posnaniensia 1/6 (255), s. 8. Pobrano z: https://bazekon.uek.krakow.pl/gospodarka/ 171248843

Kobyliński, Z. (2011). Czym jest, komu potrzebne i do kogo należy dziedzictwo kulturowe? Mazowsze Studia Regionalne 7, s. 21-47.

Majer, A., Starosta, P. (1995). Natura miasta i tożsamość Łodzi. Kronika Miasta Łodzi 1, s. 13. Łódź: Wydawca Zarząd Miasta Łódź.

Mikos v. Rohrscheidt, A. (2016). Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy. Poznań: Wydawnictwo KulTour.pl, s. 77-85.

Mikos v. Rohrscheidt, A. (2019). Przedmiot interpretacji dziedzictwa we współczesnej turystyce kulturowej -główne typy interpretowanych zasobów i wiodące treści. Turystyka Kulturowa 4, s. 68--87. Pobrano z: www.turystykakulturowa.org/ojs/index.php/tk/article/view/1078/0 (dostęp: 08.07.2022).

Olejnik, L. (2012). Łódź-Szlak Pamięci Litzmannstadt Getto. Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży. Pobrano z: https://miejscapamieci.org/wp-content/uploads/2020/01/Lodz____________Szlak_Pamici_

Litzmannstadt_Getto.pdf (dostęp: 09.04.2021).

Ostrowska-Tryzno, A., Pawlikowska-Piechotka, A. (2021). Dziedzictwo wielokulturowości jako podstawa zrównoważonego rozwoju turystyki miejskiej w Warszawie- czas pandemii COVID-19. Mazowsze Studia Regionalne 38, s. 55. DOI: http: //doi.org/10.21858/msr.38.03 (Crossref)

Owsianowska, S., Banaszkiewicz, M. (2015). Trudne dziedzictwo a turystyka. O dysonansie dziedzictwa kulturowego. Turystyka Kulturowa 11, s. 13. Pobrano z: www.turystykakulturowa.org/ojs/ index.php/tk/article/view/662 (dostęp: 09.07.2022).

Radziszewska, K. (2017). Groza, z którą nie upora się twórcza dłoń poety. W: K., Radziszewska, E., Wiatr (red.). Twórczość literacka w łódzkim getcie. Oblicza getta. Antologia tekstów z getta łódzkiego.. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 13.

Rzepkowski, A. (2008). Skład narodowościowy, wyznaniowy i językowy ludności Łodzi w Drugiej Rzeczypospolitej. Przegląd Nauk Historycznych VII (1), s. 94-99. Pobrano z: https://repozytorium. uni.lodz.pl/bitstream/handle/11089/19440/3-087_104-Rzepkowski.pdf?sequence=l&isAllo-wed=y (dostęp: 30.06.2022).

Seaton, A.V. (1996). Guided by the dark: From thanatopsis to thanatourism. International Journal of Heritage Studies 2 (4), s. 234-244. DOI: https://doi.org/10.1080/13527259608722178 (Crossref)

Sowińska-Heim, J. (2017). Wizje nowoczesnego miasta w projektach w centrum Łodzi z lat 60. XX wieku. Pobrano z: https://www.gdynia.pl/zabytki/module/Files/controller/Default/action/down-loadFile/hash/f015e2e9d762ba8864376b850cf2752f (dostęp: 30.06.2022).

Zeidler, K. (2010). Leksykon prawa ochrony zabytków. 100 podstawowych pojęć. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, s. 38.

Zysiak, A. (2010). Trudne dziedzictwo-w poszukiwaniu tożsamości Łodzi. W: J., Gałuszka (red.). Wokół nowego centrum Łodzi. Łódź: Wydawnictwo EC-1, s. 107.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.