Zaufanie jako determinanta rozwoju przedsiębiorczości zespołowej na obszarach wiejskich

Main Article Content

Anna Parzonko
Anna Sieczko


Słowa kluczowe : przedsiębiorczość na obszarach wiejskich, przedsiębiorczość zespołowa, grupy producentów rolnych, firmy rodzinne
Abstrakt
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie roli zaufania w funkcjonowaniu różnych form przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. Dokonano analizy literatury polskiej i zagranicznej oraz przeglądu wyników badań empirycznych przeprowadzonych w Polsce i Portugalii, które dotyczyły przedsiębiorczości zespołowej na obszarach wiejskich. Badania te koncentrowały się między innymi na roli zaufania, które w teorii zarządzania postrzegane jest jako jeden z najważniejszych czynników sukcesu. Zweryfikowano związek między zaufaniem a przedsiębiorczością na obszarach wiejskich. Przeprowadzona analiza wskazuje na przyszłe kierunki badań nad rolą zaufania w rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich.

Article Details

Jak cytować
Parzonko, A., & Sieczko, A. (2021). Zaufanie jako determinanta rozwoju przedsiębiorczości zespołowej na obszarach wiejskich. Turystyka I Rozwój Regionalny, (16), 77–87. https://doi.org/10.22630/TIRR.2021.16.21
Bibliografia

Backman M., Palmberg J.: Contextualizing small family firms: How does the urban – rural context affect firm employment growth? Journal of Family Business Strategy 2015, 6 (4). (Crossref)

Banerjee M., Biswas S., Roy P., Banerjee S., Kunamaneni S., Chinta A.: Does Career Planning Drive Agri-entrepreneurship Intention Among University Students? Global Business Review, November 2020. (Crossref)

Baù M., Chirico F., Pittino D., Backman M., Klaesson J.: Roots to grow: Family firms and local embeddedness in rural and urban contexts, Entrepreneurship: Theory and Practice 2019, 43 (2). (Crossref)

Bieńkowska-Gołasa W., Parzonko A., Sieczko A.: Agricultural advisory services in the process of shaping entrepreneurial attitudes.,[w:] A. Auzina (ed.), Rural development and entrepreneurship :production and co-operation in agriculture : proceedings of the International Scientific Conference, University of Life Sciences and Technologies Jelgava, Latvia 2019.

Bożek J.: Typologia krajów Unii Europejskiej pod względem podobieństwa struktury agrarnej, Oeconomia 2010, 9 (3).

Burnett K.A., Danson M.: Enterprise and entrepreneurship on islands and remote rural environments, The International Journal of Entrepreneurship and Innovation 2017,18 (1). (Crossref)

Cerić A., Vukomanović M., Ivić I., Kolarić S., Trust in megaprojects: A comprehensive literature review of research trends, International Journal of Project Management 2020, 10. (Crossref)

Dhewanto W., Ratnaningtyas S., Permatasari A., Anggadwita G., Prasetio E.A.: Rural entrepreneurship: towards collaborative participative models for economic sustainability, Entrepreneurship and Sustainability 2020, 8 (1). (Crossref)

Dias C., Franco M.: Cooperation in tradition or tradition in cooperation? Networks of agricultural entrepreneurs, Land Use Policy 2018,71. (Crossref)

do Adro F., Franco M.: Rural and agri-entrepreneurial networks: A qualitative case study, Land Use Policy 2020, 99. (Crossref)

Escandón-Barbosa D.M., Urbano D., Hurtado-Ayala A., Sales-Paramo J., Dominguez A.Z.: Formal institutions, informal institutions and entrepreneurial activity: A comparative relationship between rural and urban areas in Colombia, Journal of Urban Management 2019, 8 (3). (Crossref)

European Commission. Social Business Initiative (SBI), http://ec.europa.eu/growth/sectors/social-economy/enterprises_en (dostęp:15.12.2020).

Fałkowski J., Chlebicka A., Łopaciuk-Gonczaryk B.: Social relationships and governing collaborative

actions in rural areas: Some evidence from agricultural producer groups in Poland, Journal of Rural Studies 2017, 49. (Crossref)

Farya Y., Gimmon E., Greenberg Z.: The developing in the developed: Rural SME growth in Israel, The International Journal of Entrepreneurship and Innovation 2017, 18 (1). (Crossref)

Gillath O., Ai T., Branicky M.S., Keshmiri S., Davison R.B., Spaulding R.: Attachment and trust in artificial intelligence. Computers in Human Behavior 2021, 115. (Crossref)

Glover J.L., Reay T.: Sustaining the Family Business With Minimal Financial Rewards: How Do Family Farms Continue? Family Business Review 2015, 28 (2). (Crossref)

Hotte N., Kozak R., Wyatt S.: How institutions shape trust during collective action: A case study of forest governance on Haida Gwaii. Forest Policy and Economics 2019, 107. (Crossref)

Kiełbasa B.: Czynniki kształtowania kultury zarządzania w organizacjach producentów rolnych, [w:] D. Walczak-Duraj, R. Knaps (red.), Współczesne tendencje zmian kultury zarządzania organizacją, Płock 2017, 3 (289).

Korsgaard S., Müller S., Tanvig H.W.: Rural entrepreneurship or entrepreneurship in the rural – between place and space, International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research 2015, 21 (1). (Crossref)

Krawczyk-Bryłka B.: Zaufanie do siebie jako jeden z aspektów zaufania w aktywności przedsiębiorczej, [w:] A. Postuła, J. Majczyk, M. Darecki (red.) Przedsiębiorczość: Jednostka, Organizacja, Kontekst, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2015.

Krzyżanowska K.: Ekonomiczno-społeczne uwarunkowania innowacji w zespołowym działaniu w rolnictwie, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2016.

Lortie J., Cox K.C.: On the boundaries of social entrepreneurship: a review of relationships with related research domains, International Entrepreneurship and Management Journal 2018, 14. (Crossref)

Mularska-Kucharek M.: Is It Worth Trust Anothers? Some Functions of Social Trust on the Example of Urban Community, Studia Miejskie 2016, 21, http://www.studiamiejskie.uni.opole.pl/wp-content/uploads/2016/09/S_Miejskie_21_2016-Mularska-Czy-warto.pdf.

Niedziółka A., Bogusz M.: Uwarunkowania rozwoju turystyki społecznej na przykładzie gminy Istebna, Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica 2011, 64.

Paliszkiewicz J.: Zaufanie w zarządzaniu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.

Parzonko A.J., Sieczko A.: The innovative forms of rural enterpreneurship : care farms, Social Sciences 2015, 90 (4). (Crossref)

Parzonko A.J., Sieczko A.: Agricultural producer groups as manifestation of team entrepreneurship in Poland, [w:] A. Auzina (ed.), Rural development and entrepreneurship: production and co-operation in agriculture: proceedings of the International Scientific Conference, University of Life Sciences and Technologies Jelgava, Latvia 2018. (Crossref)

Polacy o firmach rodzinnych IV. Firmy zbudowane na zaufaniu, Fundacja „Firmy Rodzinne” 2017, https://ffr.pl/pl/firmy-zbudowane-na-zaufaniu/ (dostęp: 21.12.2020).

Sady S., Kornicka A., Guzdek T.: Formy przedsiębiorczości społecznej. Korzyści i szanse. Stowarzyszenie Odnowy Obszarów Wiejskich „Wieś i Europa”, Kraków 2011.

Schiebel W.: Entrepreneurial personality traits in managing rural tourism and sustainable business, [w:] R Hall, I. Kirkpatrick, M. Mitchell (eds.), Rural Tourism and Sustainable Business, Channel View Publications, Clevedon-Buffalo-Toronto 2005. (Crossref)

Sforzi J., Colombo L.A.: New Opportunities for Work Integration in Rural Areas: The “Social Flavour” of Craft Beer in Italy, Sustainability 2020, 12 (16). (Crossref)

Trajer M., Trajer M.A.: Grupy producentów rolnych jako forma przedsiębiorczości zespołowej rolników, Turystyka i Rozwój Regionalny 2015, 4.

Zaufanie społeczne. Komunikat z badań nr 43/2020. Centrum Badania Opinii Społecznej, Warszawa, https://cbos.pl/SPISKOM.POL/2020/K_043_20.PDF (dostęp: 21.12.2020).

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty