Wpływ terroryzmu na wybór destynacji turystycznych

Main Article Content

Anna Sieczko


Słowa kluczowe : turystyka, terroryzm, bezpieczeństwo
Abstrakt
Celem pracy było ukazanie wpływu ataków terrorystycznych na decyzje respondentów dotyczące wyboru kierunków wyjazdów zagranicznych. Badania empiryczne przeprowadzono w 2017 roku i objęto nimi 118 osób wyjeżdżających w celach turystycznych. Dodatkowo zaprezentowano sposoby, które podejmowali badani w celu uniknięcia zagrożenia w czasie podróży turystycznej. Ankietowani ocenili, że krajami najbardziej zagrożonymi atakami terrorystycznymi była Francja, Turcja i Egipt.

Article Details

Jak cytować
Sieczko, A. (2017). Wpływ terroryzmu na wybór destynacji turystycznych. Turystyka I Rozwój Regionalny, (7), 91–98. https://doi.org/10.22630/TIRR.2017.7.9
Bibliografia

European Union Terrorism Situation And Trend Report (TE-SAT) 2014, 2015, 2016. European Police Office (EUROPOL).

Frey B.S., Luechinger S., Stutzer A.: Measuring Terrorism, Working Paper nr 171, Institute for Empirical Research in Economies, Universityof Zurich.

Gaworecki W.W.: Turystyka, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003.

Gracz J., Sankowski T: Psychologia w rekreacji i turystyce, Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, Poznań 2001.

Kozioł L: Typologia czynników motywujących do podróżowania, Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie 2012, t. 20,1, s. 93.

Kwapisz M.: Terroryzm a turystyka po ataku na World Trade Center 11 września 2004 roku, Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, Kraków 2006.

Marczak M.: Wpływ terroryzmu na rozwój turystyki międzynarodowej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 738. Ekonomiczne Problemy Turystyki 2012, 20.

Nowacki G.: Zagrożenia terrorystyczne na świecle, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy 2015, 4(44). (Crossref)

Polko R.: GROM w działaniach przeciwterrorystycznych, t. 6, Wydawnictwo Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, Warszawa 2008, s. 12.

Szpara K., Gwóźdź M.: Współczesne formy terroryzmu jako zagrożenie dla światowej turystyki, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 698. Ekonomiczne Problemy Usług 2012, 83.

Tanaś S.: Znaczenie ludobójstwa i terroryzmu w turystyce poznawczej, Turyzm 2013, 23(1). (Crossref)

Zdebski J.: Elementy psychologii turystyki, [w:] Z. Kruczek (red.), Pilotaż wycieczek zagranicznych, Wydawnictwo Proksenia, Kraków 1998.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.