Wsparcie instytucjonalne promocji turystyki wiejskiej

Main Article Content

Anna Sieczko
Anna Parzonko


Słowa kluczowe : promocja, turystyka wiejska, doradztwo
Abstrakt
Podaż promocji w zakresie turystyki wiejskiej odbywa się na dwóch płaszczyznach. Pierwsza to wyspecjalizowane instytucje lokalne, niezwiązane bezpośrednio ze świadczeniem usługi turystycznej. Celem ich jest promowanie produktów turystycznych występujących na obszarze ich działalności, co powoduje pośrednio tamtejszy rozwój społeczno-gospodarczy. Druga płaszczyzna obejmuje już indywidualną informację przekazaną przez konkretny obiekty turystyki wiejskiej z wykorzystaniem własnej strony WWW oraz wyspecjalizowanych platform internetowych (np. www.agroturystyka.pl), a także udział w imprezach wystawienniczych i targach czy wykorzystanie tradycyjnych materiałów drukowanych (folderów, ulotek, broszury). W opracowaniu dokonano analizy działalności Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Warszawie w zakresie upowszechniania i promowania turystyki wiejskiej, w tym agroturystyki.

Article Details

Jak cytować
Sieczko, A., & Parzonko, A. (2018). Wsparcie instytucjonalne promocji turystyki wiejskiej. Turystyka I Rozwój Regionalny, (10), 85–95. https://doi.org/10.22630/TIRR.2018.10.23
Bibliografia

Altkorn J.: Marketing w turystyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.

Balińska A., Sieczko A., Zawadka J.: Turystyka. Wybrane zagadnienia, Difin, Warszawa 2014.

Chwiałkowski B.: Rola Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”, w rozwoju agroturystyki, [w:] Perspektywy rozwoju oraz promocji turystyki wiejskiej i agroturystyki w Polsce, C. Jastrzębski (red.), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach, Kielce 2019, s. 137–176.

Geocaching.pl [b.d.]: Historia geocachingu, https://www.geocaching.pl/geocaching.php (dostęp: 02.12.2018).

Jasiński A.: Skuteczność promocji z wykorzystaniem internetowych portali agroturystycznych w świetle opinii ich użytkowników, Acta Innovations 2012, nr 4, s. 36–37.

Kmita-Dziasek E.: Partnerstwo dla turystyki wiejskiej, Wydawnictwo CDR w Brwinowie, Oddział Kraków, Kraków 2011.

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich: Program rozwoju turystyki na obszarach wiejskich w Polsce, 2015, http://ksow.pl/.../PROJEKTY_2015/Program_rozwoju_turystyki/Program_rozwoju_turystyki_na_obszarach_wiejskich_wersja_ko%C5%84c.pdf (dostęp: 06.12.2018).

Krzyżanowska K: Skuteczność działań promocyjnych w turystyce wiejskiej, Ekonomiczne Problemy Turystyki 2014, nr 3(27), s. 47.

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego, http://www.modr.mazowsze.pl (dostęp: 06.12.2018).

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego: Sprawozdania z działalności MODR w Warszawie za lata 2005–2017, Warszawa.

Orłowski, D., Woźniczko M.: Inicjatywy Lokalnych Grup Działania w Polsce promujące dziedzictwo kulinarne w turystyce wiejskiej, [w:] Turystyka wiejska bez granic, C. Jastrzębski (red.), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach, Kielce 2015, s. 76.

Panasiuk A.: Marketing usług turystycznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 122–123.

Polska Agencja Rozwoju Turystyki: Ekspertyza w zakresie potencjału produktów turystyki wiejskiej w Polsce i ich konkurencyjności na regionalnym, krajowym i zagranicznym rynku usług turystycznych, Warszawa 2012, https://bip.minrol.gov.pl/Opracowania-ekspertyzy-publikacje/Ekspertyza-w-zakresie-potencjalu-produktow-turystyki-wiejskiej-w-Polsce-i-ich-konkurencyjnosci-naregionalnym-krajowym-i-zagranicznym-rynku-uslug-turystycznych (dostęp: 08.12.2015).

Sieczko A.: Informacja i promocja w agroturystyce, [w:] Turystyka wiejska. Zagadnienia ekonomiczne i marketingowe, t. 1, A. Jęczmyk, J. Uglis, M. Maćkowiak (red.), Wieś Jutra, Poznań 2016, s. 162.

Sieczko A., Sieczko L.: Dostęp do informacji dotyczących turystyki wiejskiej za pomocą nowoczesnych narzędzi IT, Studia Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN 2015, nr 163, s. 167–177.

Sikora J.: Agroturystyka. Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2012.

Sikora J.: Rynek promocji w turystyce wiejskiej, [w:] Komunikowanie i doradztwo w turystyce wiejskiej, K. Krzyżanowska (red.), Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2013, s. 72.

Thlon M., Piotrowski M., Kowalczyk A., Lichacy J.: Ekspertyza. Ocena zawartości stron internetowych w zakresie promocji turystyki wiejskiej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa 2014.

Trojanowski T.: Promocja usług turystycznych, Logistyka 2012, nr 3, s. 2329–2331.

Zimny A.: Lokalne grupy działania – forma promocji i zarządzania obszarami wiejskimi, Studia Ekonomiczne i Regionalne 2012, nr 2, s. 59–63.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Inne teksty tego samego autora
1 2 > >>