Wybrane metody wskaźnikowe w ocenie aplikacji Booking.com

Main Article Content

Agata Balińska
Małgorzata Łukasiak


Słowa kluczowe : metody wskaźnikowe, CSI, NPS, Booking.com, aplikacja mobilna, satysfakcja klienta
Abstrakt
Celem głównym badań było zweryfikowanie możliwości wykorzystania in¬deksu satysfakcji klienta (CSI) oraz wskaźnika orędownictwa netto (NPS) w ocenie aplikacji Booking.com. W badaniu wykorzystano analizę materiałów źródłowych oraz wyniki autorskich badań ankietowych. Badania wykazały, iż zaproponowane wskaźniki mogą być z powodzeniem wykorzystywane w procesie weryfikacji poziomu satysfakcji klientów używających aplikacji mobilnych. Wykazały też, że w badanej próbie zmienną w największym stopniu różnicującą zarówno wartości CSI i NPS, jak i dane cząstkowe była płeć respondentów.

Article Details

Jak cytować
Balińska, A., & Łukasiak, M. (2023). Wybrane metody wskaźnikowe w ocenie aplikacji Booking.com. Turystyka I Rozwój Regionalny, (19), 5–15. https://doi.org/10.22630/TIRR.2023.19.1
Bibliografia

Balińska, A., Olejniczak, W. (2022). Aplikacje turystyczne w ocenie użytkowników. Studia Peregietica 39, s. 23–38. DOI: https://doi.org/10.5604/01.3001.0016.0762

Baquero, A. (2022). Net Promoter Score (NPS) and Customer Satisfaction: Relationship and Efficient Management. Sustainability 14 (4). DOI: https://doi.org/10.3390/su14042011

Biesok, G. (2019). Wskaźnikowe metody pomiaru satysfakcji klientów. W: S. Borkowski, A. Sawicki (red.). Wybrane aspekty zarządzania jakością i doskonaleniem. Pelplin: Wydawnictwo „Bernardinum” Sp. z o.o., s. 16–17. Pobrano z: https://www.researchgate.net/publication/340686558_Wskaznikowe_metody_pomiaru_satysfakcji_klienta#fullTextFileContent (dostęp: 12.07.2023).

Chikkabagewadi, S., Devappa, V. M., Karjinni, V. V. (2022). Evaluation of the Bus Service Quality and a Strategy for Improvement Service: Based on Importance Performance Analysis and Customer Satisfaction Index Level. Journal of Pharmaceutical Negative Results 13, s. 5441–5453. DOI: http://doi.org/10.47750/pnr.2022.13.S07.665

Drozdowska M., Duda-Seifert, M. (2016). Turystyczne portale internetowe – wiarygodne źródło informacji? Turyzm 26/2, s. 7–14. DOI: http://dx.doi.org/10.18778/0867-5856.26.2.01

Dudziak, A., Stoma, M., Zając, G. (2022). Application of the CSI method to test consumer satisfaction: a case study of petrol stations. Scientific Journal of Silesian University of Technology. Series Transport 116, s. 113–124. DOI: https://doi.org/10.20858/sjsutst.2022.116.7

Etikan, I. (2016). Comparison of Convenience Sampling and Purposive Sampling. American Journal of Theoretical and Applied Statistics 5 (1), s. 1–4. DOI: https://doi.org/10.11648/j.ajtas.20160501.11

Fornell, C., Johnson, M. D., Anderson, E. W., Cha, J., Bryant, B. E. (1996). The American Customer Satisfaction Index: Nature, Purpose, and Findings. Journal of Marketing 60 (4), s. 7–18. DOI: https://doi.org/10.1177/002224299606000403

Frąś, J. (2014). Wybrane instrumenty pomiaru jakości usług logistycznych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 803 (6), s. 297–331.

Gajewska, P. (2015). CSI w ocenie satysfakcji konsumentów na przykładzie wybranych sieci handlowych. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas Zarządzanie 1, s. 107–108.

Gavilan, D., Avello, M., Martinez-Navarro, G. (2018). The influence of online ratings and reviews on hotel booking consideration. Tourism Management 66, s. 53–61. DOI: https://doi.org/10.1016/j.tourman.2017.10.018

German, J. D., Cabacungan, A. D. H. (2021). Customer Awareness and Satisfaction Analysis on the use of Motorcycle Taxi Applications in the Philippines. Paper presented at the 2021 IEEE 8th International Conference on Industrial Engineering and Applications, ICIEA 2021, s. 637–642. DOI: http://doi.org/10.1109/ICIEA52957.2021.9436717

Goldenberg, D., Kofman, K., Albert, J., Mizrachi, S., Horowitz, A., Teinemaa, I. (2021). Personalization in practice: Methods and applications. Paper presented at the WSDM 2021 – Proceedings of the 14th ACM International Conference on Web Search and Data Mining, s. 1123–1126. DOI: http://doi.org/10.1145/3437963.3441657

Booking.com. Pobrano z: https://globalnews.booking.com

Jabłońska, K., Sobieraj, A. (2013). Dobór próby badawczej czynnikiem sukcesu w prowadzonych badaniach empirycznych. Obronność – Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej 2 (6), s. 40–48.

Jaska, E., Werenowska, A., Balińska, A. (2022). Environmentally and Socially Sustainable Behaviors of Generation Z in Poland Stimulated by Mobile Applications. Energies 15, s. 1–18. DOI: https://doi.org/10.3390/en15217904

Jezierski, A. (2022). Determinanty satysfakcji z usług polskich hoteli – analiza ocen z Booking.com. Studia Periegetica 38 (2), s. 9–30. DOI: https://doi.org/10.5604/01.3001.0015.9188

Johnson, T. P. (2014). Snowball Sampling: Introduction. WileyStatsRef: Statistics Reference. Pobrano z: https://onlinelibrary.wiley.com/doi.epdf/10.002/978111445112.stat05720 (dostęp: 28.11.2022).

Lanin, V., Smirnova, E. (2020). Gender variation in the discourse of online hotel reviews: A corpus-based semantic analysis. Paper presented at the 14th IEEE International Conference on Application of Information and Communication Technologies, AICT 2020 – Proceedings. DOI: http://doi.org/10.1109/AICT50176.2020.9368872

Mai, H. T., Huy, D. T. N., Hoa, L. H., Trang, T. D. (2023). Digital and Technological Solutions for Vietnam Tourism Services Development. W: S. Tiwari, M.C. Trivedi, M.L. Kolhe, B.K. Singh (red.). Advances in Data and Information Sciences. Lecture Notes in Networks and Systems 522, Springer, s. 515–522. DOI: https://doi.org/10.1007/978-981-19-5292-0_48

Michalska-Dudek, I. (2015). Pomiar i zarządzanie lojalnością nabywców na rynku usług turystycznych z wykorzystaniem wskaźnika NPS oraz indeksu TRI*M. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 379, s. 321–331. DOI: http://doi.org/10.15611/pn.2015.379.31

Mulder, J., de Bruijne, M. (2019). Willingness of Online Respondents to Participate in Alternative Modes of Data Collection. Survey Practice 12 (1). DOI: https://doi.org/10.29115/SP-2019-0001

Przybytniowski, J. W. (2019). Metoda CSI w badaniu satysfakcji klienta indywidualnego usług ubezpieczeń majątkowych. Problemy Jakości 2, s. 8–16. DOI: https://doi.org/10.15199/46.2019.2.2

Pukas, A. (2015). Indeksy satysfakcji klienta – kluczowe cechy i wykorzystanie w handlu detalicznym. Marketing i Rynek 8, s. 548–556. Pobrano z: http://www.pwe.com.pl/files/1276809751/file/marketing_i_rynek_nr_8_2015_cd_nowy.pdf (dostęp: 12.07.2023).

Rasińska, R., Siwiński, W. (2015). Aplikacje mobilne jako innowacyjne źródła informacji turystycznej dla studentów. Rozprawy Naukowe AWF we Wrocławiu 50, s. 74–80. Pobrano z: https://www.infona.pl/resource/bwmeta1.element.desklight-0e84dc8b-6527-4b1c-b849-3a5cd265d508/content/partContents/75bf5900-31bb-3faa-b272-46b82e78cd38 (dostęp: 12.07.2023).

Skowron, Ł. (2010). Wykorzystanie modelu EPSI w badaniach lojalności klienta usług bankowych w wybranych krajach Unii Europejskiej. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 97, s. 156–168.

Solano-Sánchez, M. Á., Santos, J. A. C., Santos, M. C., Fernández-Gámez, M. Á. (2021). Holiday rentals in cultural tourism destinations: A comparison of booking.com-based daily rate estimation for seville and porto. Economies 9 (4). DOI: http:// doi.org/10.3390/economies9040157

Wojciechowska, I. (2021) Ocena jakości usług hotelarskich przez użytkowników portalu booking.com a działania organizacyjne podejmowane przez menedżerów – na przykładzie Lublin. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin – Polonia, Vol. LXXVI SECTIO B, s. 239–261. DOI: http://doi.org/10.17951/b.2021.76.239-261

Wolniak, R., Skotnicka-Zasadzień, B. (2008). Wybrane metody badania satysfakcji klienta i oceny dostawców w organizacjach. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej.

Woźniak, J., Zimon, D. (2016). Zastosowanie metody CSI do badania satysfakcji konsumentów na przykładzie wybranej sieci handlowej. Modern Management Review XXI, 23 (3), s. 219–228.

Yadav, N., Shankar, R., Singh, S. P. (2023). Customer satisfaction–dilemma of comparing multiple scale scores. Total Quality Management and Business Excellence 34 (1–2), s. 32–56. DOI: http://doi.org/10.1080/14783363.2022.2028547

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.