Innowacyjność wobec wyzwań współczesności

Main Article Content

Bartłomiej Trajer
Marzena Trajer

Abstrakt

W pracy przybliżono pojęcia innowacji i innowacyjności, przedstawiono indeks innowacyjności krajów według rankingu Bloomberg Innovation Index 2020, wskazano najbardziej innowacyjne światowe firmy oraz przedstawiono innowacyjność Polski na tle Unii Europejskiej na podstawie sumarycznego wskaźnika innowacji (Summary Innovation Index – SII).

Article Details

Jak cytować
Trajer, B. ., & Trajer, M. . (2020). Innowacyjność wobec wyzwań współczesności. Turystyka I Rozwój Regionalny, (14), 145–159. https://doi.org/10.22630/TIRR.2020.14.26
Bibliografia

Dworak E., Gorzelak M.M.: Innowacyjność polskiej gospodarki według rankingów międzynarodowych, Stdia Prawno-Ekonomiczne 2017, t. CIV, s. 256–257. (Crossref)

Europejskie Partnerstwo Innowacji, Możliwości dla innowacji w rolnictwie ekologicznym i agroekologii, Bruksela 2014, https://www.ifoam-eu.org/sites/default/files/page/.../tpo_eip_dossier_pl_201404.pdf (dostęp: 29.05.2020).

GUS: Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2016–2018, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa, Szczecin 2019.

http://ec.europa.eu/agriculture/research-innovation/eip-agriculture_pl (dostęp: 29.05.2020).

https://www.bcg.com/pl-pl/publications/2019/most-innovative-companies-innovation.aspx (dostęp: 11.06.2020).

https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-01-18/germany-breaks-korea-s-six-year-streak-asmost-innovative-nation (dostęp: 14.06.2020).

Innowacje i Transfer Technologii słownik pojęć. Praca zbiorowa pod redakcją: K. B. Matusiak, Warszawa 2008.

Klerkx L., Mierlo B. van, Leeuwis C., Evolution of systems approaches to agricultural innovation: concept, analysis and interventions, [w:] Farming systems research into the 21st century: The new dynamic, I. Darnhofer, D. Gibbon, B. Dedieu (red.), Springer, Dordrecht 2012. (Crossref)

Kotler Ph.: Marketing, Analiza, Planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner i Ska, Warszawa 1994.

Krzyżanowska K.: Ekonomiczno-społeczne uwarunkowania innowacji w zespołowym działaniu w rolnictwie, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2016.

Matusiak K.B. (red.): Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Wydanie I, Warszawa 2005.

OECD, Eurostat: Oslo Manual 2018: Guidelines for Collecting, Reporting and Using Data on Innovation, 4th Edition, The Measurement of Scientific, Technological and Innovation Activities, OECD Publishing, Paris – Luxembourg 2018.

OECD, Eurostat: Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji. Wspólna publikacja OECD i Eurostatu. Wydanie trzecie w polskiej wersji, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Departament Strategii i Rozwoju Nauki, Warszawa 2008.

Pomykalski A.: Zarządzanie procesem innowacji, [w:] Podejście procesowe w zarządzaniu, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2004, t. 1.

PwC: Raport Kierunek innowacje! Polskie firmy na ścieżce rozwoju, Warszawa 2017, https://www.pwc.pl/pl/pdf/publikacje/kierunek-innowacje-raport-pwc.pdf (dostęp: 01.06.2020).

Raporty: European Innovation Scoreboard. Methodology report, European Commision 2016–2019, (dostęp: 11.06.2020).

Schumpeter J.: Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960.

Simonetti R., Archibugi D., Ewangelista R.: Product and process innovations: how they defined? How are they quantified, Scientometrics 1995, nr 32(1), s. 77–89. (Crossref)

Stankiewicz W.: Historia myśli ekonomicznej, PWE, Warszawa 2000.

Trajer B., Trajer M.: Wsparcie innowacji w sektorze rolnym, Turystyka i Rozwój Regionalny 2018, nr 10, s. 97–108. (Crossref)

Wasilewska A., Wasilewski M.: Stan, kierunki i efektywność innowacji w przedsiębiorstwach przetwórstwa rolno-spożywczego, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2016.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.