Wspieranie innowacji w sektorze rolnym

Main Article Content

Bartłomiej Trajer
Marzena Trajer


Słowa kluczowe : partnerstwa innowacyjne, EIP-AGRI, innowacje, grupy operacyjne, wspólna polityka rolna
Abstrakt
W pracy zaprezentowano nową koncepcję wdrażania innowacji w sektorze rolnym - Europejskie partnerstwo innowacyjne na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa (EPI-AGRI), oraz działanie „Współpraca" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przedstawiono także zagadnienia dotyczące innowacji w projektowanej wspólnej polityce rolnej w kolejnej unijnej perspektywie budżetowej na lata 2021-2027. Problematyka innowacji w rolnictwie i sektorze rolno-spożywczym jest niezwykle ważna, ponieważ konieczne jest dalsze prowadzenie badań w zakresie innowacyjnych rozwiązań i wprowadzania ich do praktyki. Wymaga to jednak podejmowania odpowiedniej współpracy w zakresie transferu wiedzy między podmiotami działającymi na rzecz sektora rolnego. Aby to osiągnąć, konieczne jest zaprojektowanie dodatkowych instrumentów wsparcia dedykowanych innowacyjności w kolejnej perspektywie budżetowej UE.

Article Details

Jak cytować
Trajer, B., & Trajer, M. (2018). Wspieranie innowacji w sektorze rolnym. Turystyka I Rozwój Regionalny, (10), 97–108. https://doi.org/10.22630/TIRR.2018.10.24
Bibliografia

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie: Razem możemy więcej – Działanie „Współpraca” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, Brwinów 2017.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie: Wspieranie innowacyjnych rozwiązań poprzez działanie „Współpraca” oraz Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR), Brwinów 2018.

European Network for Rural Development: DP analysis: Measure 16 ‘Cooperation’ M16.1, EIP Operational Groups [b.d.], https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/rdp_analysis_m16-1.pdf.

Europejskie Partnerstwo Innowacji: Możliwości dla innowacji w rolnictwie ekologicznym i agroekologii, Bruksela 2014, https://www.ifoam-eu.org/sites/default/files/page/.../tpo_eip_dossier_pl_201404.pdf (dostęp: 05.01.2019).

Grochowska R.: Partnerstwa innowacyjne jako nowa koncepcja wdrażania innowacji w sektorze rolnym w Polsce, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 2015, nr 17(3), s. 103–107.

Komisja Europejska: Europejskie partnerstwo innowacyjne na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa [b.d.], http://ec.europa.eu/agriculture/research-innovation/eip-agriculture_pl (dostęp: 11.12.2018).

Komunikat KE „Przyszłość żywności i rolnictwa UE”, COM(2017) 713 final, Bruksela, dnia 29 listopada 2017 r.

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów. Nowoczesny budżet dla unii, która chroni, wspiera i broni. Wieloletnie ramy finansowe na lata 2021–2027”, COM(2018) 321 final.

Nosecka B: Wsparcie innowacyjności w polskim rolnictwie, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 2018, nr 20(4), s. 133–138.

Wniosek – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające przepisy dotyczące wsparcia na podstawie planów strategicznych sporządzanych przez państwa członkowskie w ramach wspólnej polityki rolnej (planów strategicznych WPR) i finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) i z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz uchylające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 i rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 {SEC(2018) 305 final}-{SWD(2018) 301 final. COM(2018) 392 final 2018/0216 (COD).

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.