Poziom innowacyjności w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

Main Article Content

Ewa Stawicka


Słowa kluczowe : innowacje, konkurencyjność, sektor MSP
Abstrakt
Wdrażanie innowacji w sektorze mikro, małych i średnich przedsiębiorstw nabiera ogólnego znaczenia. Każde przedsiębiorstwo narażone jest na ryzyko, co wynika z ciągłej zmienności otoczenia, w którym prowadzona jest działalność biznesowa. W dobie globalizacji konkurencyjność gospodarki jest zdeterminowana jej innowacyjnością rozumianą jako zdolność i motywacja przedsiębiorstwa do poszukiwania nowych koncepcji, pomysłów i wynalazków oraz wykorzystywania ich w praktyce1 . Innowacje są specyficznymi narzędziami przedsiębiorczości, działaniami, które nadają zasobom nowe możliwości ekonomiczne. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie danych na temat stanu sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) w Polsce oraz analiza ich potencjału innowacyjności. Analiza danych Eurostat, GUS, PARP pokazuje, że działalność innowacyjna nie jest domeną sektora MSP, ale widoczna jest znaczna poprawa w tym zakresie. W Polsce formuje się grupa innowacyjnych firm, która systematycznie zwiększa nakłady na działalność innowacyjną. Występuje również wzrost współpracy firm między sobą, rozwój sektora usługowego, lepsza świadomość znaczenia innowacji, wzrost prywatnych wydatków na badania i rozwój. Wciąż istnieje jednak obawa, że pomimo zmian nie są one wystarczające dla utrzymania wzrostu gospodarczego.

Article Details

Jak cytować
Stawicka, E. (2015). Poziom innowacyjności w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Turystyka I Rozwój Regionalny, (4), 119–127. https://doi.org/10.22630/TIRR.2015.4.25
Bibliografia

Andries P., Czarnitzki D.: Small firm innovation performance and employee involvement, Small Business Economics 2014. (Crossref)

Badania innowacyjności mikroprzedsiębiorstw w Polsce, PARP, Warszawa 2014.

Bojewska B.: Zarządzanie innowacjami jako źródło przedsiębiorczości małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, SGH, Warszawa 2009.

Eurostat, Labour Force Survey 2012.

GUS, Warunki powstania i działania oraz perspektywy rozwojowe polskich przedsiębiorstw powstałych w latach 2007-2012, Warszawa 2014.

GUS, Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2013 roku, Warszawa 2014.

GUS, Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2011-2013, Warszawa 2015.

Heunks FJ: Innovation, creativity and success, Small Business Economics 1998,10. (Crossref)

Horizon 2020 w skrócie. Lata 2014-2020, Unia Europejska, 2014.

Innowacyjna przedsiębiorczość w Polsce, PARP, Warszawa 2015.

Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2013-2014, Warszawa 2015.

Raźniewski R, Juchniewicz M., Tomczyk U., Byczkowska-Ślęzak J.: Raport końcowy z badania: Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw, PARP 2010.

Szukalski S.M.: Innowacyjność polskiej gospodarki na tle UE-stan, determinanty i perspektywy zmian, Optimum, Studia Ekonomiczne nr 2 (50), Białystok 2011, s. 27.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.