Aspekt społecznej odpowiedzialności w turystyce

Main Article Content

Ewa Stawicka


Słowa kluczowe : społeczna odpowiedzialność, turystyka, interesariusz, konkurencyjność
Abstrakt
W opracowaniu przedstawiono zagadnienie społecznej odpowiedzialności w branży turystycznej. Podkreślono szczególną rolę interesariuszy – konsumentów/klientów w kreowaniu zmian na rynku turystycznym. Szczególną uwagę zwrócono na powszechność i popularność zagadnienia społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju. Celem artykułu jest przedstawienie dobrych praktyk w turystyce i hotelarstwie jako przykładów budowania zaufania do konsumentów/klientów oraz realizowania długotrwałej przewagi konkurencyjnej zgodnej ze strategią zrównoważonego rozwoju.

Article Details

Jak cytować
Stawicka, E. (2016). Aspekt społecznej odpowiedzialności w turystyce. Turystyka I Rozwój Regionalny, (6), 99–111. https://doi.org/10.22630/TIRR.2016.6.25
Bibliografia

Anam L: CSR info, Praktyki odpowiedzialnego biznesu dla zarządzających. Poradnik dla członków rad nadzorczych, Warszawa 2015.

Dembiński P.H. : Etyka w sferze finansów, [w:] Biznes, Etyka, odpowiedzialność. Red. naukowa W. Gas-parski. PWN, Warszawa 2013, s. 178.

Dymowski J.: Społeczna odpowiedzialność a biznes, [w:] Usługi społeczne odpowiedzialnego biznesu. Red. naukowa M. Bonikowska i M. Grewiński. Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie, Warszawa 2011, s. 88.

Filek J.: Społeczna odpowiedzialność biznesu. Tylko moda czy nowy model prowadzenia działalności gospodarczej? Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Kraków 2006, s. 4.

Greszta M.: Czy polski konsument zwraca uwagę na działania społecznie odpowiedzialne? BAROMETR CSR 2013, As biznesu opiniotwórczy kwartalnik o społecznej odpowiedzialności nr 10, Poznań 2014.

Griffin W. Ricky: Podstawy zarzadzania organizacjami, PWN, Warszawa 2013, s. 74.

Landes D.S.: Bogactwo i nędza narodów. MUZA SA, Warszawa 2007, s. 576.

Lewicka-Strzałecka A.: Konsumenci: prawa i obowiązki, [w:] Biznes, etyka, odpowiedzialność. Red. naukowa W. Gasparski. Wydawnictwo Naukowe PWN S.A., Warszawa 2012, s. 259-260.

Niestrój R.: Zarządzanie marketingiem. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1996, s 137.

Rudnicka A.: CSR - doskonalenie relacji społecznych w firmie. Wydawnictwo Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa 2012, s. 211.

Sosnowski J.: Społeczna odpowiedzialność organizacji gospodarczych. Kieleckie Towarzystwo Edukacji Ekonomicznej, Kielce 2008, s. 24.

Stawicka E.: Społeczna odpowiedzialność biznesu w praktyce na przykładzie sektora MSP w Polsce, [w:] Nowe wyzwania dla Europy XXI wieku w dziedzinie zarzadzania i edukacji. Red naukowa M. Sitek i T. Graca. Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie. Józefów 2015, s. 255.

Stawicka E.: Etyczny (społecznie odpowiedzialny) wymiar funkcjonowania organizacji, [w:] Studia i materiały. Red. naukowa J. Prońko. Miscellanea Oeconomicae, nr 2/2009.

International Organization for Standarization, ISO 26000:2010 Wytyczne dotyczące społecznej odpowiedzialności, Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa 2012.

http://www.pkn.pl/iso-26000, 20.12.2016.

www.polskatimes.pl

www.zarabiajnaturystyce.pl

www.pl.hiltonworldwide.com

www.epr.pl

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.