CSR w kontekście zrównoważonego rozwoju sektora rolno-spożywczego

Main Article Content

Ewa Stawicka


Słowa kluczowe : społeczna odpowiedzialność, rolnictwo, agrobiznes, zrównoważony rozwój
Abstrakt
W artykule przedstawiono charakterystykę polskiego sektora rolno-spożywczego w kontekście zrównoważonego rozwoju. Celem artykułu było podkreślenie mocnych i słabych stron w sektorze rolno-spożywczym w aspekcie dążenia do założeń zrównoważonego rozwoju. Społeczna odpowiedzialność w obszarach: rynek, środowisko, społeczeństwo i pracownicy to elementy sprzyjające realizacji 17 zrównoważonych celów. W sektorze rolno-spożywczym działania w kierunku społecznej odpowiedzialności są w fazie rozwoju, pojawia się jednak coraz więcej dobrych praktyk.

Article Details

Jak cytować
Stawicka, E. (2017). CSR w kontekście zrównoważonego rozwoju sektora rolno-spożywczego. Turystyka I Rozwój Regionalny, (8), 93–104. https://doi.org/10.22630/TIRR.2017.8.22
Bibliografia

Benkler Y.: Bogactwo sieci. Jak produkcja społeczna zmienia rynki i wolności, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.

Chechelski P., Figiel S., Grochowska R., Kozłowski W., Kuberska D.: Uwarunkowania rozwoju i dyfuzji innowacji w sektorze rolno-spożywczym i na obszarach wiejskich, IERiGŻ-PIB, Warszawa 2016.

Daly H.E.: Toward Some Operational Principles of Sustainable Development, Environmental Department, World Bank, Washington DC 1990. (Crossref)

Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, https://www.bip.gov.pl/categories/view/34 (dostęp: 08.10.2017).

Grzelak M.: Szanse i zagrożenia rozwoju polskiego rolnictwa w nowej perspektywie finasowej UE na lata 2014–2020, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H. Oeconomia 2014, t. 48, 3, s. 109–117. (Crossref)

GUS: Informacje i Opracowania Statystyczne, Warszawa 2014, s. 18, 75–76, 358–359.

Runowski H.: Zrównoważony rozwój gospodarstw i przedsiębiorstw rolniczych, [w:] M. Kłodziński (red.), Gospodarka, człowiek, środowisko na obszarach wiejskich, IRWiR PAN 2004, s. 224–238.

Strategia Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa (Projekt z 15.06.2011), Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa 2011.

Szwacka-Mokrzycka J.: Ewolucja polskiej gospodarki żywnościowej po przystąpieniu do UE, [w:] A. Chlebicka (red.), Integracja europejska jako determinanta polityki wiejskiej. Aspekty ekonomiczne, Wydawnictwo FAPA 2017, s. 230.

Wells P., Seitz M.: Business Model and Closed Loop Supply Chains: a typology, Supply Chain Management: An International Journal 2005, 10/14, s. 250. (Crossref)

Wołoszyn J., Stawicka E., Ratajczak M.: Społeczna odpowiedzialność małych i średnich przedsiębiorstw agrobiznesu z obszarów wiejskich, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2012.

World Commission on Environment and Development (WCED) 1987. Our common future (dokument A/42/427), www.un-documents.net/wced-ocf.htm (dostęp: 07.10.2017).

Wrzaszcz W., Zegar J.S.: Sprawność ekonomiczna wybranych form rolnictwa zrównoważonego środowiskowo, [w:] J.S Zegar (red.), Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym, PW 2011–2014, 100, IERiGZ-PIB, Warszawa 2014.

www. Eco-business.com

www.pkn.pl

www.hipromine.com/pl/

Zegar J.S.: Alternatywne formy rolnictwa w strategii rozwoju sektora rolno-żywnościowego i obszarów wiejskich, [w:] Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym [27], PW 136, IERiGŻ-PIB, Warszawa 2014, s. 60.

Żakowska H.: Trendy na rynku opakowań produktów konsumpcyjnych przeznaczonych do szybkiego obrotu, Logistyka Odzysku 2016, 3(20).

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.