Konkurencyjność regionu turystycznego w teorii eko

Main Article Content

Michał Roman


Słowa kluczowe : ekonomia, konkurencyjność, region, turystyka, turystyka wiejska
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie istoty konkurencyjności regionu turystycznego w teorii ekonomii. W opracowaniu szczególną uwagę zwrócono na konkurencyjność turystyki wiejskiej. Konkurencyjność pochodzi od konkurencji stanowiącej podstawowe zjawisko gospodarki rynkowej. Tworzenie warunków do wzrostu konkurencyjności turystyki wiejskiej regionu związane jest ze wzrostem skłonności i zdolności do oszczędności oraz akumulacji podmiotów turystycznych na wsi, a także efektywnego wykorzystania poczynionych inwestycji na drodze realizacji postępu technicznego. Dzięki temu można osiągnąć w perspektywie długofalowej wzrost konkurencyjności, wzrost poziomu dochodów, zatrudnienia i poprawę zamożności społeczności wiejskiej.

Article Details

Jak cytować
Roman, M. (2016). Konkurencyjność regionu turystycznego w teorii eko. Turystyka I Rozwój Regionalny, (5), 107–120. https://doi.org/10.22630/TIRR.2016.5.10
Bibliografia

Armington P.B.: A Theory of Demand for Products Distinguished by Place of Production, IMF Staff Papers 1969, nr 26.

Bednarczyk M.: Orientacja konkurencyjna w zarządzaniu turystyką, [w:] Zarządzanie konkurencyjnością biznesu turystycznego w regionach, M. Bednarczyk (red.), CeDeWu, Warszawa 2011.

Bogusz M., Niedziółka A.: Rola instytucji wspierających rozwój gospodarstw agroturystycznych w polskich Karpatach, [w:] Komunikowanie i doradztwo w turystyce wiejskiej, K. Krzyżanowska (red.), Wydawnictwo SGGW w Warszawie, Warszawa 2013.

Borowski J.: Konkurencyjność międzynarodowa kraju i przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, Optimum. Studia Ekonomiczne 2004, nr 4 (24).

Budnikowski A.: Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWE, Warszawa 2006.

Dołęgowski T.: Ekonomiczne i instytucjonalne uwarunkowania konkurencyjności międzynarodowej, Zeszyty Naukowe SGH 1998, nr 5.

Duesenberry J.S.: Income, Saving and the Theory of Consumer Behavior, Harvard University Press, Cambridge 1949.

Dzikowska M.: Przenoszenie modułów łańcucha wartości a konkurencyjność przedsiębiorstw, Ekonomista 2013, nr 3.

Eaton J., Grossman G.: Tariffs as Insurance, Canadian Journal of Economics 1985, nr 18. (Crossref)

Gardiner B.: Regional Competitiveness Inicatorsfor Europe-Audit. Database Construction and Analysis, Cambridge Econometrics, Regional Studies Association International Conference, Pisa 2003.

Grabowski J.: Uwarunkowania konkurencyjności turystycznej regionów, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2008, nr 3.

Grubel H.G., Lloyd P.J.: Intra-Industry Trade: The Theory and Measurement of International Trade in Differentiated Products, The Economic Journal 1975, t. 85, nr 339. (Crossref)

Heckscher E.F.: An economic history of Sweden, Harvard University Press, Cambridge 1954.

IMD World Competitiveness Center: The World Competitiveness Yearbook 1997, Lausanne 1997.

Kleinhanss W.: Konkurencyjność głównych typów gospodarstw rolniczych w Niemczech, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 2015, nr 1. (Crossref)

Krugman P., Obstfeld M.: Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.

Leśniewski M.A.: Zrównoważony rozwój a konkurencyjność gmin, Wydawnictwo Uniwersytetu Huma-nistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, Kielce 2010.

Linder S.B.: An Essay on Trade and Transformation, Almqvist & Wicksell, Stockholm 1961.

Łaźniewska E.: Konkurencyjność regionalna w czasie i przestrzeni na przykładzie polskich regionów. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2013.

Łaźniewska E., Chmielewski R., Nowak P.: Istota i definicje konkurencyjności regionalnej, [w:] Konkurencyjność regionalna, Koncepcje - strategie - przykłady, E. Łaźniewska, M. Gorynia (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.

Mańkowski T: Turystyka jako determinanta rozwoju regionalnego, [w:] Strategie rozwoju turystyki w regionie, B. Meyer, D. Milewski (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.

Misala J.: Korzyści z handlu międzynarodowego w świetle teorii, [w:] Międzynarodowe stosunku gospodarcze, A. Budnikowski, E. Kawecka-Wyrzykowska (red.), PWE, Warszawa 2000.

OECD: Technology and the economy. The key relationships, Paris 1992.

Olczyk M.: Konkurencyjność teoria i praktyka, CeDeWu, Warszawa 2008.

Porter M.E.: Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, PWE, Warszawa 2000.

Posner M.V.: International Trade and Technological Change, Oxford Economic Papers 1961,1.13. (Crossref)

Ricardo D.: Zasady ekonomii politycznej i opodatkowania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1957.

Samuelson P.A., Nordhaus W.D.: Ekonomia, Rebis, Poznań 2014.

Smith A.: An Inquiry Into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. E. Cannan (red.), t. 1, London, Methuen 1776. (Crossref)

Torrens R.: An Essay on the External Corn Trade, Hatchard, London 1815.

Vernon R.: International Investment and International Trade in the Product Cycle, Quarterly Journal of Economics 1966, nr 2, s. 190-207. (Crossref)

World Economic Forum. The Global Competitiveness Report, Geneva 1994.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.