Typologia konfliktów występujących w sektorze turystycznym

Main Article Content

Marek Kozak


Słowa kluczowe : turystyka, konflikty, typologia, Polska
Abstrakt
Celem pracy było sformułowanie nowej typologii konfliktów występujących w sektorze turystycznym. Główna metoda oparta była na analizie literatury oraz na obserwacji prowadzonej w Polsce i za granicą. W artykule wyróżniono cztery główne typy konfliktów: pierwszy – na tle środowiskowym; drugi – między grupami społecznymi uczestniczącymi w turystyce; trzeci – konflikt poglądów na temat czynników rozwoju turystyki oraz czwarty – konflikty inne (wojna, terroryzm i inne). Każdy rodzaj konfliktu jest zwięźle analizowany i ilustrowany. Oryginalność pracy polega na nowym podejściu do problemu konfliktów związanych z turystyką, gdzie się zakłada, że każdy konflikt turystyczny ma charakter społeczny, tylko człowiek może bowiem być stroną konfliktu.

Article Details

Jak cytować
Kozak, M. (2016). Typologia konfliktów występujących w sektorze turystycznym. Turystyka I Rozwój Regionalny, (6), 59–68. https://doi.org/10.22630/TIRR.2016.6.21
Bibliografia

Britannica - edycja Polska. Wydawnictwo Kurpisz, Poznań 2001, tom 20.

Cantarelli C.C., Flyvbjerg B., Molin E.J.E, van Wee B.: Lock-in and Its Influence on the Project Performance of Large-Scale Transportation Infrastructure Projects. Investigating the Way in Which Lock-in Can Emerge and Affect Cost Overruns, "Environment and Planning B: Planning and Design"2010, Nr 37. (Crossref)

Cooper C., Fletcher J., Fyall A., Gilbert D., Wahill S.: Tourism. Principles and Practice, Pearson Education Limited, Harlow 2008 (fourth edition).

Czapiński J.: Kapitał społeczny, [w:] Diagnoza społeczna 2013. Redakcja J. Czapiński, T. Panek. Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa 2013.

Derek M.: Od wioski rybackiej do turystycznej enklawy? Turystyka a rozwój lokalny na przykładzie Mikołajek. „Studia Regionalne i Lokalne" 2007, nr 2 (28).

Dziemianowicz W., Peszat K., Przyborowski K.: Natura 2000 w kontekście konkurencyjności i możliwości rozwojowych gmin w Polsce. „Studia Regionalne i Lokalne" 2015, nr 1(59).

Gaworecki W.W.: Turystyka. PWE, Warszawa 2003 (wyd. 4, zmienione).

Goeldner C.R., Ritchie J.R.B.: Tourism. Principles, Practices, Philosophies, John Wiley & Sons, Hoboken (USA) 2006 (tenth edition).

Hryniewicz J.T.: Polityczny i kulturowy kontekst rozwoju gospodarczego. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2004.

Jałowiecki B.: Społeczne wytwarzanie przestrzeni, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2010 (wydanie nowe poprawione).

Jeelani M.: Blood and Tourism in Kashmir, [w:] Dissent, New York (University of Pennsylvania Press), Fall 2013. (Crossref)

Kamann D.-J. F., Strijker D.: Reverse Network Engineering: A Top-down and Bottom-up Approach in the Tourist Market, [w:] Tourism and Regional Development. New Pathways. Redakcja M. Giaoutzi, P. Nijkamp. Ashgate Publishing Company, Aidershot, England and Burlington, USA 2006.

Korzeń K.: Dolina Pałaców i Ogrodów - nowy produkt turystyczny oparty na dziedzictwie kulturowym Kotliny Jeleniogórskiej, [w:] Kultura i turystyka. Wspólnie zyskać. Redakcja A. Stasiak. Wydawnictwo WSTH w Łodzi, Łódź 2009.

Kowalczyk A.: Geografia turyzmu. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2000.

Kowalczyk A., Derek M.: Zagospodarowanie turystyczne. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.

Kowalczyk A.: Turystyka zrównoważona. Redakcja naukowa A. Kowalczyk. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.

Kozak M.W.: Rola agroturystyki w rozwoju obszarów wiejskich. Stan i rekomendacje, Ekspertyza dla MRiRW. MRiRW, Warszawa 2006.

Kozak M.W.: Turystyka i polityka turystyczna a rozwój: między starym a nowym paradygmatem. Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2009.

Kozak M.W.: Obszar chroniony: walor czy przekleństwo turystyki? [w:] Leniartek M.K., red., Terra incognita w turystyce, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja", Wrocław 2009a.

Kozak M.W.: The Karlovy Vary subregion as an example of a border region - a case study report, raport 7PR, GRINCOH 2014.

Kozak M.W.: Innovation, Tourism and Destination Development: Dolnośląskie Case Study, [w:] Innovation and Tourism Destination Development. Redakcja naukowa: H. Halkier, M. Kozak, B. Svensson. Routledge, London and New York 2015.

Kozak M.W.: Gotyckie zamki ceglane: szansa czy problem? „Turystyka Kulturowa" 2014, vol. 5, maj, http://turystykakulturowa.org/ojs/index.php/tk/article/view/422/400, [24.11.2014]

Krupa J.: Turystyka przyjazna dla środowiska przyrodniczego. WSIiZ, Rzeszów 2013.

Krzymowska-Kostrowicka A.: Geoekologia turystyki i wypoczynek. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1997.

Kurek W., Mika M.: Turystyka jako przedmiot badań naukowych, [w:] Turystyka. Red. naukowa W. Kurek. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 11-49.

Kurek W. (red.): Turystyka. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

Mansfield Y., Piżam A. (eds): Tourism, security and safety: From theory to practice. Elsevier, Oxford 2012.

Morakabati Y.: Tourism in the Middle East: Conflicts, Crises and Economic Diversification, Some Critical Issues. "International Journal of Tourism Research" 2013, vol. 15. (Crossref)

Dziennik.pl: Rosyjska firma organizuje wycieczki do Donbasu, 2015, http://podroze.dziennik.pl/swiat/ artykuly/482788,megapolis-kurort-organizuje-wycieczki-do-donbasu.html [2.04.2015].

Mowforth M., Munt I.: Tourism and Sustainability. Development, globalization and new tourism in the Third World. Routledge, London and New York 2009 (third edition).

Owsianowska S.: Stereotypy w narracji turystycznej, „Turystyka Kulturowa" 2014, Vol. 3, http://tury-stykakulturowa.org/ojs/index.php/tk/article/view/457/433 [14.12.2014]

Podhorodecka K.: Walory przyrodnicze i antropogeniczne wysp strefy międzyzwrotnikowej a wielkość oraz intensywność ruchu turystycznego, [w:] Przestrzeń turystyczna. Czynniki i różnorodność, zmiany. Redakcja naukowa M. Durydiwka, K. Duda-Gromada, Uniwersytet Warszawski, WGiSR UW, Warszawa 2011.

Rogów Opolski: www.rogow.wbp.opole.pl)?file=stronaglowna [20.12.2014 r.].

Wall G., Mathieson A.: Tourism. Change, Impacts and Opportunities. Pearson Education Limited, Harlow UK 2006.

Wydawnictwo Naukowe PWN: Encyklopedia w trzech tomach, t. 2. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006, hasło „sprzeczność".

Słownik języka polskiego. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

Zaręba D.: Ekoturystyka. Wyzwania i nadzieje. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.

Zaucha J., Ciołek D., Brodzicki T., Głazek E., 2014. Wrażliwość polskich regionów na wyzwania gospodarki globalnej, [w:] Wrażliwość polskich regionów na wyzwania gospodarki globalnej. Implikacje dla polityki regionalnej. Redakcja: K. Gawlikowska-Hueckel, J. Szlachta, Wolters Kluwer, Warszawa 2014.

Ziarkowski D.: Zamki na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej. Problemy konserwacji i udostępniania dla turystyki. Proksenia, Kraków 2014.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.