Providing cow-assisted therapy in the context of Polish realities

Main Article Content

Ewa Szczucka

Abstrakt

Cow-assisted therapy is one of the forms of bovine-assisted therapy, which is used to improve well-being and as a treatment for numerous diseases and disorders. Despite its growing popularity around the world, it remains relatively unknown in Poland. Cow-assisted therapy can be a good basis for diversifying the activities of cattle breeders. The purpose of the study is to identify the determinants of the provision of a cow-based health support service in Poland. The method used is a case study. The object under study is located in the warmińsko-mazurskie voivodeship and is one of the few places in Poland offering therapy with cows. It is also a facility that offers the purchase of animals trained for bovine-assisted therapy. There are barriers limiting the development of therapy with cows in Poland. Among the most important of these are cultural, climatic, financial, personnel and time barriers.

Article Details

Jak cytować
Szczucka, E. (2024). Providing cow-assisted therapy in the context of Polish realities. Turystyka I Rozwój Regionalny, (21), 115–126. https://doi.org/10.22630/TIRR.2024.21.10
Bibliografia

Balińska, A., Zawadka, J. (2013). Znaczenie agroturystyki w rozwoju obszarów wiejskich. Zeszyty Naukowe SGGW. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 102, p. 127-143. (Crossref)

Borioni, N., Marinaro, R, Celestini, S., del Sole, F., Magro, R., Zoppi, D., Mattei, F., Dall'Armi, V., Mazzarella, F., Cesario, A., Bonassi, S. (2012). Effect of equestrian therapy and onotherapy in physical and psycho-social performances of adults with intellectual disability: A preliminary study of evaluation tools based on the ICF classification. Disability and Rehabilitation, 34 (4), p. 279-287. DOI: https://doi.org/10.3109/09638288.2011.605919 (Crossref)

Decker, J. (2002). Mooli Oink!! Neigh!! Twanngg!! Themed Public Sculpture Invades American Streets. The Journal of American Culture, 25 (1-2), p. 119-123. DOI: https://doi.org/10.llll/1542-734X.00018 (Crossref)

Dimitrijevic, I. (2009). Animal-assisted therapy - a new trend in the treatment of children and adults. Psychiatria Danubina, 21 (2), p. 236-241.

Eurostat (2023). Baza liczebności bydła. Available online: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/ view/apro_mt_lscatl$defaultview/default/table?lang=en (access: 12.04.2024). DOI: https:// doi. org/10.2908/APRO_MT_LSCATL

Gray, J. E. (1821). On the Natural Arrangement of Vertebrose Animals. The London Medical Repository, 15 (1), p. 296-310.

Guliński, P. (2017). Bydło domowe - hodowla i użytkowanie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy (2024). Baza liczebności stad oraz zwierząt rasy białogrzbieta objętych ochroną w ocenie mlecznej i mięsnej. Available online: http://bydlo. bioroznorodnosc.izoo.krakow.pl/liczebnosc#bialogrzbieta (access: 31.03.2024).

Kedia, G. K., Garg, A., Mishra, P. K., Krishna, N., Mishra, A. (2022). Gai Aadharit Unnati (GAU): Modernizing Cow based Economythrough Application of Advanced Technology. Indian Institute of Management Ahmedabad Working Papers, 2022-05-03, p. 1-19.

Krupiński, J. (2008). Ochrona zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich w Polsce. Wiadomości Zootechniczne, 46 (1), p. I-X.

Litwińczuk, Z., Chabuz, W., Stanek, P., Jankowski, P. (2006). Rozmieszczenie i produkcyjność krów białogrzbietych objętych programem ochrony zasobów genetycznych. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio EE: Zootechnica, 24 (63), p. 457-464.

Majewska, A. (2019). Krótka historia programów ochrony bydła i ras objętych tymi programami oraz stan aktualny tych populacji. Wiadomości Zootechniczne, 57 (1), p. 84-101.

McGiffin, E. (2022). The Laudable Cow: Poetics of Human/Cattle Relationships. In: I. Bencke, J. Bruhn (eds.). Multispecies Storytelling in Intermedial Practices. Goleta: Punctum Books, p. 77-95. (Crossref)

Pan, S. Y, Gao, S. H., Zhou, S. F., Tang, M. K., Yu, Z. L., Ko, K. M. (2012). New perspectives on complementary and alternative medicine: An overview and alternative therapy. Alternative Therapies in Health and Medicine, 18 (4), p. 20-36.

Parzonko, A., Sieczko, A. (2021). Zaufanie jako determinanta rozwoju przedsiębiorczości zespołowej na obszarach wiejskich. Turystyka i Rozwój Regionalny, 16, p. 77-87. DOI: https://doi.org/10.22630/ TIRR.2021.16.21 (Crossref)

Pizło, W. (2009). Studium przypadku jako metoda badawcza w naukach ekonomicznych. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 11 (5), p. 246-251.

Program ochrony zasobów genetycznych bydła rasy białogrzbietej (2023). Załącznik nr 1 do zarządzenia Dyrektora Instytutu Zootechniki PIB nr 21/23 z dnia 15 marca 2023 r.

Roman, M. (2017). Wpływ klastrów turystycznych na innowacyjność gospodarki turystycznej. Studia i Prace WNEiZ US, 48 (3), p. 45-60. (Crossref)

Roman, A. (2023). Kapitał ludzki, zdrowie, styl życia. Białystok: Wydawnictwo Naukowe Towarzystwa Zapobiegania Tonięciem i Ratowania Tonących w Białymstoku.

Roman, M., Roman, A. (2023). Wykorzystanie czasu wolnego podczas wypoczynku realizowanego w ramach turystyki zdrowotnej na wsi. In: A. Kosendiak (ed.). Aktywne formy spędzania czasu wolnego. Wrocław: Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, p. 53-82.

Roman, M., Stefańczyk, J. (2017). Przestrzenne zróżnicowanie rozwoju gospodarstw ekologicznych, w tym agroturystycznych w Polsce. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego, 88 (2), p. 87-103.

Sharma, S. (2021). Cow cuddling: psychotherapy to reduce stress and anxiety. The International Journal of Indian Psychology, 9 (1), p. 86-90. DOI: https://doi.org/10.25215/0901.011 (Crossref)

Sieczko, A. (2012). Turystyka wiejska i agroturystyka w świetle perspektyw rozwoju obszarów wiejskich.

Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 14 (3), p. 353-357.

Sikorska-Wolak, I., Krzyżanowska, K. (2010). Przedsiębiorczość w ujęciu teoretycznym i w praktyce. In: K. Krzyżanowska (ed.). Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich - stan i perspektywy rozwoju. Warszawa: Wydawnictwo SGGW, p. 39-57.

Silvia, W. J. (2019). Ruminant phylogenetics: A reproductive biological perspective. Bioscientifica Proceedings, 8, p. 1-25. DOI: https://doi.Org/10.1530/biosciprocs.8.001 (Crossref)

Słownik minimum grecko-polski, polsko-grecki (2000). Entry: Oepaneia. Warszawa: Wiedza Powszechna, p. 76.

Sobocińska, K., Sobociński, D. (2015). Pogłowie bydła ras zachowawczych w Polsce. Hodowca Bydła, 10, p. 72-75.

Szczucka, E. (2023). Turystyka z elementami krowiej terapii szansą na wzrost poziomu rozwoju społeczno-ekonomicznego regionów. In: A. Roman (ed.). Rola instytucji w rozwoju turystyki zdrowotnej w mieście, na obszarach wiejskich i terenach leśnych w czasie wolnym w dobie współczesnych zagrożeń. Białystok: Wydawnictwo Naukowe Towarzystwa Zapobiegania Tonięciem i Ratowania Tonących w Białymstoku, p. 699-705.

Szczucka, E., Sokołowski, M. (2023). Hipoterapia w leczeniu zaburzeń przetwarzania sensorycznego u dzieci. Poznań: Wydawnictwo Naukowe SILVA RERUM.

Szulc, K. (2011). Welfare of pigs in organic production system - Assumptions and their implementation. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering, 56 (4), p. 143-147.

Wilson, D. E., Reeder, D. M. (2005). Mammal species of the world: a taxonomic and geographic reference. Vol. 1. Baltimore: Johns Hopkins University Press. (Crossref)

Yang, C., Xiang, C., Qi, W., Xia, S., Tu, F., Zhang, X., Moermond, T., Yue, B. (2013). Phylogenetic analyses and improved resolution of the family Bovidae based on complete mitochondrial genomes. Biochemical Systematics and Ecology,48, p. 136-143. DOI: https://doi.org/10.1016/ j.bse.2012.12.005 (Crossref)

Zaborek, P. (2007). Studium przypadku jako metoda badawcza pracy doktorskiej. In: K. Kuciński (ed.). Doktoranci o metodologii nauk ekonomicznych. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, p. 265-277.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.