Postrzeganie sektora kultury przez mieszkańców wybranych jednostek Polski Wschodniej

Main Article ContentSłowa kluczowe : sektor kultury, Polska Wschodnia, postrzeganie sektora kultury, ofertakulturalna, aktywność kulturalna
Abstrakt
Funkcją sektora kultury jest zaspokajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa.Potrzeby te, pomimo ciągłego zwiększania się znaczenia uczestnictwa w kulturze w sieci, .w dużej mierze zaspokajane są na poziomie lokalnym. Celem badania było poznanie społecznychopinii na temat sektora kultury mieszkańców wybranych jednostek oraz porównanie tychdanych w ramach dwóch badanych grup. Grupy te stanowiło pięć jednostek powiatowych .z Polski Wschodniej, które wypadły najkorzystniej w rankingu (stworzonym z wykorzystaniemmetody porządkowania liniowego D. Strahl) rozwoju sektora kultury (Zamość, Krosno, Lublin,powiaty lubaczowski i łańcucki) i pięć powiatów, które uplasowały się na ostatnich pięciumiejscach tego uporządkowania (powiaty: kraśnicki, nidzicki, zamojski, konecki i kazimierski).W badaniu empirycznym udział wzięło łącznie 264 respondentów. Na podstawie wynikówbadania wykazano m.in., że istnieje zbieżność pomiędzy poziomem wskaźnika rozwojusektora kultury i ogólnym jego postrzeganiem, respondenci w obu grupach najbardziej cenilisobie działalność instytucji pierwszego kontaktu (np. bibliotek publicznych), ale i wydarzeńjednorazowych, odczuwali też podobne braki w ofercie sektora.

Article Details

Jak cytować
Gabryjończyk, K. (2024). Postrzeganie sektora kultury przez mieszkańców wybranych jednostek Polski Wschodniej. Turystyka I Rozwój Regionalny, (21), 31–43. https://doi.org/10.22630/TIRR.2024.21.3
Bibliografia

Aperçu statistique des industries culturelles (2006). Paris: Ministère de la Culture et de la Communication.

Bina, V., Chantepie, P., Deroin, V., Frank, G., Kommel, K., J. Kotÿnek, Robin, P. (2012). ESSnet-Culture. Final Report, Luxembourg: European Commission.

Culture Statistics. Edition 2016 (2016). Luxembourg: Publication Office of the European Union -Eurostat.

Cyboran, B., Kluzowicz, J. (2021). Współczesne konteksty edukacji dorosłych. Edukacja Dorosłych 2, s. 25-36. DOI: http://dx.doi.org/10.12775/ED.2021.012 (Crossref)

Dragićević-Śeśic, M., Stojkovic, B. (2010). Kultura: zarządzanie, animacja, marketing. Warszawa: Narodowe Centrum Kultury.

Galloway, S., Dunlop, S. (2007). A critique of définition of the cultural and Creative industries in public Policy. International Journal of Cultural Policy 13, s. 17-31. DOI: https://doi.org/10.1080/1028 6630701201657 (Crossref)

Kamińska, W. (2006). Pozarolnicza indywidualna działalność gospodarcza w Polsce w latach 1988-2003.

Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania.

Kultura w 2016 roku (2017). Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.

Lewandowski, P., Mućk, J., Skrok, Ł. (2010). Znaczenie gospodarcze sektora kultury. Wstęp do analizy problemu. Raport końcowy. Warszawa: Instytut Badań Strukturalnych.

Nowiński, J. (2010). Działalność i wizerunek instytucji kultury w miastach. W: W. J. Burszta, M. Duchow-ski, B. Fatyga, A. Hupa i in. Kultura miejska w Polsce z perspektywy interdyscyplinarnych badań jakościowych. Warszawa: Narodowe Centrum Kultury, s. 144-182.

Strahl, D. (red.), (2006). Metody oceny rozwoju regionalnego. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.

Strycharz, J. (2013). Organizacje sektora kultury a rozwój. W: J. Hausner, A. Karwińska, J. Purchla (red.). Kultura a rozwój. Warszawa: Narodowe Centrum Kultury, s. 175-192.

Szewczuk, A. (2011). Rozwój lokalny i regionalny - główne determinanty. W: A. Szewczuk, M. Kogut--Jaworska, M. Zioło (red.). Rozwój lokalny i regionalny. Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, s. 13-88.

The 2009 UNESCO Framework for Cultural Statistics (FCS) (2009). Quebec: UNESCO Institute for Sta-tistic.

The economy of culture in Europę (2006). Bruksela: KEA European Affairs.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.