Pomniki historii jako element kształtowania ruchu turystycznego w regionie

Main Article Content

Katarzyna Gabryjończyk
Piotr Gabryjończyk


Słowa kluczowe : dziedzictwo, zabytek, turystyka, pomnik historii, województwo świętokrzyskie, lista światowego dziedzictwa UNESCO
Abstrakt
Celem artykułu jest poznanie rzeczywistej zmiany wielkości wybranych wskaźników charakteryzujących ruch turystyczny w powiatach województwa świętokrzyskiego, jaka nastąpiła po uzyskaniu przez lokalne zabytki oficjalnego, nobilitującego statusu pomnika historii. Wykorzystaną metodą badawczą była analiza literatury oraz danych statystycznych publikowanych przez GUS. Uzyskane wyniki pozwoliły stwierdzić, że w powiatach, których dziedzictwo uzyskało miano pomnika historii, wzrosła średnia względna liczba turystów, osób zainteresowanych lokalną ofertą muzealną, jak również zwiększył się stopień wykorzystania bazy noclegowej względem okresu przed wpisaniem na tę nobilitującą listę. Zaobserwowano także, że średnie wzrosty wartości ww. wskaźników dla rozpatrywanej grupy powiatów były wyższe aniżeli odnotowane w tym samym okresie dla całego województwa świętokrzyskiego, a nawet Polski (w przypadku stopnia wykorzystania bazy noclegowej).

Article Details

Jak cytować
Gabryjończyk, K., & Gabryjończyk, P. (2021). Pomniki historii jako element kształtowania ruchu turystycznego w regionie. Turystyka I Rozwój Regionalny, (16), 27–40. https://doi.org/10.22630/TIRR.2021.16.17
Bibliografia

Albert M.-T., Ringbeck B.: 40 Years World Heritage Convention. Popularizing the Protection of Cultural and Natural Heritage. DeGruyter, Berlin/Boston 2015. (Crossref)

Alipour H., Gholitabar S., da Costa C.M.M.: An Empirical Investigation of Architectural Heritage Management Implications for Tourism: The Case of Portugal. "Sustainability", 2018, 10, 93. (Crossref)

Alonso-Gonzalez P., Parga-Dans E.: Sustainable tourism and social value at World Heritage Sites: Towards a conservation plan for Altamira, Spain. "Annals of Tourism Research", 2019, Vol. 74. (Crossref)

Cuccia T., Guccio C., Rizzo I.: The effects of UNESCO World Heritage List inscription on tourism destinations performance in Italian regions. "Economic Modelling", 2016, Vol. 53. (Crossref)

Dąbrowski J.: Pomniki Historii - spojrzenie krytyczne. "Ochrona dziedzictwa kulturowego", 2019, nr 8. (Crossref)

Hanaka A., Wawrzyńczuk A.: 100 pomników historii. "Ochrona Zabytków", 2019, nr 1.

Konopka M.: O pomnikach historii ciąg dalszy - w obronie "zabytku prawa". "Ochrona Zabytków", 2000, nr 2.

Hasan M., Jobaid M.I.: Heritage Tourism Marketing: Status, Prospects and Barriers. " Journal of Business and Management", Vol. 16, Iss. 5. (Crossref)

Konopka M.: Pomniki historii - nie wykorzystana szansa. "Ochrona Zabytków", 1999, nr 4.

Kowalczyk A.: Fenomenologia przestrzeni turystycznej. "Turyzm", 2014, nr 24/1. (Crossref)

Kowalski W., Zalasińska K.: Prawo ochrony dziedzictwa kulturowego w Polsce [w:] System ochrony zabytków w Polsce. Analiza, diagnoza, propozycje. Red. naukowa B. Szmygin. Polski Komitet Narodowy ICOMOS, Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków UMS Warszawa, Politechnika Lubelska, Warszawa-Lublin 2011.

Kruczek Z.: Frekwencja w atrakcjach turystycznych. POT, Kraków-Warszawa 2014.

Kruczek Z.: Polska. Geografia atrakcji turystycznych. Proksenia, Kraków 2003.

Lijewski T., Mikułowski B., Wyrzykowski J.: Geografia turystyki Polski. PWE, Warszawa 2002.

Łysoń P. (red.): Analiza walorów turystycznych powiatów i ich bezpośredniego otoczenia na podstawie danych statystycznych m.in. z zakresu bazy noclegowej, kultury i dziedzictwa narodowego oraz przyrodniczych obszarów chronionych. Końcowy raport metodologiczny. GUS, b. m., b. r.

Mileska M.I., Swenson I. (red.): Słownik geograficzno-krajoznawczy Polski. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.

Molski P.: Waloryzacja dziedzictwa architektonicznego w systemie ochrony zabytków [w:] System ochrony zabytków w Polsce. Analiza, diagnoza, propozycje. Red. naukowa

B. Szmygin. Polski Komitet Narodowy ICOMOS, Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków UMS Warszawa, Politechnika Lubelska, Warszawa-Lublin 2011.

Murzyn-Kupisz M.: Cultural, economic and social sustainability of heritage tourism: Issues and challenges. "Economic and Environmental Studies", 2012, Vol. 12, Iss. 2.

Murzyn-Kupisz M.: Dziedzictwo kulturowe w kontekście rozwoju lokalnego [w:] Kultura a rozwój. Red. naukowa J. Hausner, A. Karwińska, J. Purchla, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2013.

Nowacki M.: Dziedzictwo i turystyka: relacje i ewolucja koncepcji [w:] Kultura i turystyka. Wspólne korzenie. Red. naukowa B. Krakowiak, B. Włodarczyk. ROT Woj. Łódzkiego, Łódź 2012.

Pruszyński J.: Pomniki historii jako kategoria prawna. "Ochrona Zabytków", 1999, nr 4.

von Rohrscheidt A.M.: Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy, GWSHM Milenium, Gniezno 2008.

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie uznania za pomnik historii „Święty Krzyż – pobenedyktyński zespół klasztorny oraz przedchrześcijańskie obwałowania kamienne na Łysej Górze” (Dz. U. 2017, poz. 663).

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie uznania za pomnik historii „Wąchock – zespół opactwa cystersów” (Dz. U. 2017, poz. 674).

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie uznania za pomnik historii „Kielce – dawny pałac biskupów i katedra” (Dz. U. 2017, poz. 2275).

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie uznania za pomnik historii „Sandomierz – historyczny zespół architektoniczno-krajobrazowy” (Dz. U. 2017, poz. 2273).

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie uznania za pomnik historii „Ujazd ‒ ruiny zamku Krzyżtopór” (Dz. U. 2018, poz. 943).

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie uznania za pomnik historii „Oblęgorek – pałacyk Henryka Sienkiewicza wraz z zabytkowym parkiem i aleją lipową” (Dz. U. 2019, poz. 73).

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie uznania za pomnik historii „Rytwiany – pokamedulski zespół klasztorny Pustelnia Złotego Lasu” (Dz. U. 2018, poz. 2413).

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie uznania za pomnik historii „Wiślica – zespół kolegiaty pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny wraz z reliktami kościoła pod wezwaniem św. Mikołaja oraz grodzisko” (Dz.U. 2018, poz. 2418).

Shepherd R.J., Yu L.: Heritage Management, Tourism and Governance in China. Managing the Past to Serve the Present. Springer, Nowy Jork 2013.

Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dn. 23 lipca 2003 r. (Dz. U. 2003, nr 162, poz. 1568).

Zalasińska K.: Prawna ochrona zabytków nieruchomych w Polsce. Wolters Kluwer, Warszawa 2010.

dane.gov.pl

isap.sejm.gov.pl

www.bdl.gov.pl

www.nid.pl

www.prezydent.pl

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Inne teksty tego samego autora
1 2 > >>