Wpływ zagrożenia terrorystycznego w Turcji na preferencje wyjazdowe polskich uczestników ruchu turystycznego

Main Article Content

Piotr Gabryjończyk
Marta Figatowska


Słowa kluczowe : turystyka, terroryzm, Turcja, popyt turystyczny
Abstrakt
Celem artykułu jest ukazanie wpływu zagrożenia terrorystycznego w Turcji na preferencje wyjazdowe polskich uczestników ruchu turystycznego. Wykorzystaną metodą badawczą był sondaż diagnostyczny (badaniami objęto członków celowo dobranych profili serwisu Facebook dedykowanych podróżowaniu do Turcji), który uzupełniono analizą wybranych źródeł wtórnych. Dzięki uzyskanym wynikom stwierdzono, że respondenci dzielili się dychotomicznie i na niemal równe grupy na tych, dla których zagrożenie terroryzmem stanowiło lub nie stanowiło istotnego czynnika wyboru destynacji. Zaobserwowano także, że zamachy terrorystyczne zniechęcały respondentów do wizyty w Turcji w sposób przejściowy i raczej krótkookresowy (do pół roku), a działaniami mogącymi ich skłonić do przyjazdu do tego kraju w sytuacji wzmożonego zagrożenia terrorystycznego w pierwszej kolejności jest stosowanie dodatkowych środków i procedur bezpieczeństwa oraz zwiększenie fizycznej ochrony.

Article Details

Jak cytować
Gabryjończyk, P., & Figatowska, M. (2022). Wpływ zagrożenia terrorystycznego w Turcji na preferencje wyjazdowe polskich uczestników ruchu turystycznego. Turystyka I Rozwój Regionalny, (18), 41–52. https://doi.org/10.22630/TIRR.2022.18.17
Bibliografia

Alexander, L. (2021). Continued Kurdish Oppression in Turkey. Pobrano z: https://www.borgenmagazi- ne.com/continued-kurdish-oppression-in-turkey/ (dostęp: 30.11.2022).

Chaliand, G., Blin, A. (2020). Historia terroryzmu. Od starożytności do Da'isz. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, s. 201-202.

Drakos, K., Kutan, A.M. (2003). Regional effects of terrorism on tourism in three Mediterranean coun¬tries. The Journal of Conflict Resolution, 47 (5), s. 621-641. (Crossref)

Dyrektywa 2017/541 (2017). Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/541 z dnia 15 marca 2017 r.wsprawie zwalczania terroryzmu i zastępująca decyzję ramową Rady 2002/475/ WSiSW oraz zmieniająca decyzję Rady 2005/671/WSiSW. Pobrano z: https://eur-lex.europa. eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017L0541&from=EN (dostęp: 30.11.2022).

Frey, B., Luechinger, S. (2003). Measuring Terrorism. IEW-Working Papers 171. (Crossref)

Global Terrorism Database (2022). All incidents between 2000 and 2019 in Turkey. Pobrano z: https:// www.start.umd.edu/gtd/search/Results.aspx?chart=overtime&casualties_type=b&casualties_ max=&start_yearonly=2000&end_yearonly=2019&dtp2=all&country=209 (dostęp: 30.11.2022).

GTI (2022). Global Terrorism Index 2016-2019. Pobrano z: https://www.visionofhumanity.org/maps/ global-terrorism-index/#/ (dostęp: 30.11.2022).

Guzik-Makaruk, E., Zatyka, E. (2009). Rada Europy wobec terroryzmu - elementy strategii przeciwdziałania. Białostockie Studia Prawnicze, 6, s. 45-59. Pobrano z: https://repozytorium. uwb.edu.pl/jspui/bitstream/11320/2265/l/BSP_6_2009_Guzik-Makaruk_Zatyka.pdf (dostęp: 30.11.2022). (Crossref)

Koyuncu, O. (2020). Effects of terrorism and political instability on tourist behavior: 2016 conflicts in Turkey. Central European Review of Economics and Management, 4 (2), s. 21-40. DOI: https:// doi.org/10.29015/cerem.866 (Crossref)

Lis, A., Olech, A. (2020). Największe organizacje terrorystyczne na świecie: charakterystyka zagrożenia - modus ponens. Wiedza Obronna, 273 (4), s. 57-74. DOI: https://doi.org/10.34752/nacb- wd63

Liu, A., Pratt, S. (2017). Tourism's vulnerability and resilience to terrorism. Tourism Management, 60, s. 404-417. DOI: https://doi.Org/10.1016/j.tourman.2017.01.001 (Crossref)

Marczak, M. (2012). Wpływ terroryzmu na rozwój turystyki międzynarodowej. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 4 (20), s. 89-103.

MCT (2019). Border Statistics 2019. Pobrano z: https://www.ktb.gov.tr/EN-249299/yearly-bulletins. html (dostęp: 30.11.2022).

Miller, E. (2020). Global Terrorism Overview:Terrorism in 2019, s. 11. Pobrano z: https://www.start.umd. edu/pubs/START_GTD_GlobalTerrorismOverview2019_July2020.pdf (dostęp: 30.11.2022).

OECD (2022). OECD Tourism Trends and Policies 2022. Paris: OECD Publishing, s. 286. DOI: https://doi. org/10.1787/a8dd3019-en

PIT (2019). Zagraniczne wakacje Polaków 2019. Egzotyka 2020, s. 9-11. Pobrano z: http://www.pit.org. pl/media/l/002/009/2363.pdf (dostęp: 30.11.2022).

Piżam, A., Smith G. (2000). Tourism and Terrorism: A Quantitative Analysis of Major Terrorist Acts and Their Impact on Tourism Destinations. Tourism Economics, 6 (2), s. 123-138. (Crossref)

Resztak, I. (2012). Zjawisko terroryzmu. Prokuratura i Prawo, 7/8, s. 148-159.

Saha, S., Yap, G. (2014). The Moderation Effects of Political Instability and Terrorism on Tourism Devel¬opment: A Cross-Country Panel Analysis. Journal of Travel Research, 53 (4), s. 509-521. DOI: https://doi.org/10.1177/0047287513496472 (Crossref)

Sieczko, A. (2017). Wpływ terroryzmu na wybór destynacji turystycznych. Turystyka i Rozwój Regional¬ny, 7, s. 91-98. DOI: https://doi.Org/10.22630/TIRR.2017.7.9 (Crossref)

The World Bank (2018). International tourism, number of arrivals - Turkiye. Pobrano z: https://data. worldbank.org/indicator/ST.INT.ARVL?locations=TR (dostęp: 30.11.2022).

UNWTO (2019). International Tourism Highlights. 2019 Edition. Madrid: UNWTO, s. 9. DOI: https://doi. org/10.18111/9789284421152

WTTC (2021). Travel & Tourism Economic Impact 2021, s. 9. Pobrano z: https://wttc.0rg/Portals/O/ Documents/Reports/2021/Global%20Economic%20lmpact%20and%20Trends%202021. pdf?ver=2021-07-01-114957-177 (dostęp: 30.11.2022).

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Inne teksty tego samego autora