Doradztwo rolnicze w procesie identyfikacji i likwidowania barier zarządzania gospodarstwem rolnym przez młodych rolników

Main Article Content

Barbara Kiełbasa


Słowa kluczowe : zarządzanie gospodarstwem rolnym, młodzi rolnicy, doradztwo rolnicze, bariery zarządzania
Abstrakt
W pracy przedstawiono rolę i funkcje doradztwa rolniczego w kontekście zmieniającej się sytuacji na obszarach wiejskich. Doradztwo rolnicze stoi przed nowymi wyzwaniami związanymi z powiększaniem się grupy młodych rolników i ich rosnącym znaczeniem. Instytucjonalne wsparcie ze strony doradztwa rolniczego musi spełniać funkcje doradczą, edukacyjną, a także informacyjną i upowszechnieniową w odpowiedniej dla młodych ludzi formie. W pracy zidentyfikowano bariery i szanse zarządzania gospodarstwem przez młodych rolników, a identyfikacji dokonali doradcy rolniczy na podstawie swojego doświadczenia i współpracy z praktyką. Przeprowadzone badania pozwalają uznać młodych rolników za grupę mającą szczególne znaczenie dla doradztwa rolniczego, a także stawiającą przed instytucjonalnym wsparciem wiele wyzwań i wymagań.

Article Details

Jak cytować
Kiełbasa, B. (2015). Doradztwo rolnicze w procesie identyfikacji i likwidowania barier zarządzania gospodarstwem rolnym przez młodych rolników. Turystyka I Rozwój Regionalny, (4), 45–55. https://doi.org/10.22630/TIRR.2015.4.19
Bibliografia

Bogusz M.: Ocena wykorzystania Funduszy UE w rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w ramach PROW 2007-2013, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie. Przedsiębiorczość wiejska (e-biuletyn) 2014, nr 4 (8).

Bogusz M., Kiełbasa B.: Wpływ środków pomocowych UE na tworzenie i rozwój gospodarstw młodych rolników, Marketing i Rynek 2014, nr 10.

Centrum Doradztwa Rolniczego, http://cdrkursy.edu.pl/cdr/images/pw/przedsiebiorczosc08.pdf (data dostępu 14.11.2015).

Centrum Doradztwa Rolniczego, www.cdr.gov.pl (data dostępu 25.11.2015).

Chyłek E.K.: Kierunki rozwoju doradztwa rolniczego w Polsce, Zagadnienia Doradztwa Rolniczego 2012, nr 4.

Eurostat, ec.europa.eu/eurostat (data dostępu 15.11.2015).

Kalinowski S., Kiełbasa B.: Znaczenie usług doradczych w kreowaniu aktywności inwestycyjnej producentów rolnych, Acta Scientiarum Polonorum Oeconomia 2010, nr 9 (2).

Kujawiński W.: Metodyka doradztwa rolniczego, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu, Poznań 2009.

Miś T.: Doradztwo publiczne w opinii przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na obszarach wiejskich, [w:] Publiczne doradztwo rolnicze wobec wyzwań przyszłości i oczekiwań mieszkańców wsi, J. Kania, L. Leśniak (red.). Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie, Kraków 2013.

Parzonko AJ.: Znaczenie doradztwa rolniczego w przemianach społecznych na obszarach wiejskich, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 2010, T. 12, z. 2.

Sikorska-Wolak I.: Geneza i rozwój doradztwa rolniczego w Polsce, [w:] Zagadnienia Doradztwa Rolniczego, Wyd. SGGW, Warszawa 1998.

Sikorska-Wolak I., Krzyżanowska K., Parzonko AJ.: Doradztwo w zmieniającej się sytuacji społeczno--ekonomicznej obszarów wiejskich, Wyd. SGGW, Warszawa 2014.

Tabor K.: Rola doradztwa we wzroście poziomu konkurencyjności i harmonijnym rozwoju obszarów wiejskich, [w:] Doradztwo w działalności przedsiębiorczej, K. Krzyżanowska (red.). Wyd. SGGW, Warszawa 2008.

Wawrzyniak B.M.: Doradztwo w agrobiznesie, Wydawnictwo WSHE, Włocławek 2000.

Wiatrak A.P.: Doradztwo rolnicze i doradztwo w zakresie rozwoju obszarów wiejskich w Polsce w procesie integracji europejskiej, Wieś i Rolnictwo 2004, nr 2.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.