Formy i metody doradztwa w agrobiznesie na podstawie działalności szkoleniowej ośrodków doradztwa rolniczego w dobie pandemii COVID-19

Main Article Content

Małgorzata Bogusz
Barbara Kiełbasa


Słowa kluczowe : działalność szkoleniowa, ośrodki doradztwa rolniczego, formy doradcze
Abstrakt
W sektorze agrobiznesu funkcjonuje wiele różnych podmiotów. Często współpracują one ze sobą lub są od siebie zależne. Jednym z ważnych uczestników tego sektora są ośrodki doradztwa rolniczego, które w każdym z szesnastu województw prowadzą działalność doradczą, edukacyjną, informacyjną i upowszechnieniową dla beneficjentów związanych z agrobiznesem. W artykule przedstawiono analizę i wnioski odnoszące się do bieżącej działalności edukacyjnej ośrodków doradztwa, omówiono najważniejsze formy i metody doradcze. Celem pracy była ocena działalności szkoleniowej wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego, ze szczególnym uwzględnieniem form i metod doradztwa grupowego. Szczególny nacisk położono na identyfikację nowych form szkoleniowych, wprowadzonych w związku z ograniczeniem spotkań bezpośrednich, wynikających z rozprzestrzeniania się pandemii. Na podstawie przeprowadzonych badań można wskazać, iż ośrodki doradztwa rolniczego skutecznie realizują założone plany szkoleniowe. Tematyka szkoleń i innych metod grupowych jest dostosowana do potrzeb odbiorców. Można również uznać, iż nowe formy szkoleniowe (online, nauczanie zdalne) znajdą powszechne zastosowanie w działalności doradztwa w agrobiznesie. W tym celu konieczne jest zapewnienie odpowiedniej infrastruktury technicznej i technologicznej zarówno ośrodkom doradztwa rolniczego, jak i uczestnikom sektora agrobiznesu.

Article Details

Jak cytować
Bogusz, M., & Kiełbasa, B. (2021). Formy i metody doradztwa w agrobiznesie na podstawie działalności szkoleniowej ośrodków doradztwa rolniczego w dobie pandemii COVID-19. Turystyka I Rozwój Regionalny, (16), 15–26. https://doi.org/10.22630/TIRR.2021.16.16
Bibliografia

Brelik A., Bogusz M.: Działania centrum doradztwa rolniczego na rzecz turystyki wiejskiej. Wydaw. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu, Poznań 2013.

Brodziński Z., Chyłek E.K.: Doradztwo w agrobiznesie. Wydaw. ART Akademia Rolniczo-Techniczna w Olsztynie, Olsztyn 1999.

Hyla M.: Przewodnik po e-learningu. Wydaw. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.

Jaska E.: Media a pozostałe źródła informacji na obszarach wiejskich. „Roczniki Naukowe SERiA” 2013, nr XV(1).

Kania J.: Zmiany w doradztwie rolniczym w Polsce po akcesji do UE. „Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia” 2017, nr 16(3). (Crossref)

Kania J.: Nauczyciele wobec potrzeb stosowania nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie dydaktycznym. „Edukacja Humanistyczna” 2018, nr 2.

Kania J.: Edukacja medialna w kształtowaniu przyszłości mediów masowych. „Czasopismo Zarządzanie Mediami” 2018, nr 6(3). (Crossref)

Kapusta F.: Agrobiznes. Wydaw. Difin, Warszawa 2012.

Kiełbasa B.: Agrobiznes a gospodarka żywnościowa – podobieństwa i różnice. „Wieś i Doradztwo” 2009, nr 2(54).

Kiełbasa B.: Application of forms and types of agricultural advisory in public and private consultancy. [w:] Innovative Approaches for Sustainable Agriculture and Food Systems Development. International Scientific Days 2020, University of Agriculture in Nitra, Nitra 2020.

Kijowski P.: Doradztwo rolnicze. Wydaw. IERiGŻ, Warszawa 2001.

Kujawiński W.: Metodyka doradztwa rolniczego. Wydaw. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu, Poznań 2009.

Leary J., Berge Z.L.: Trends and Challenges of e-Learning in National and International Agricultural Development. “International Journal of Education and Development using Information and Communication Technology” 2005, nr 2(2).

Leśniak L.: Publiczne doradztwo rolnicze wobec wyzwań przyszłości i oczekiwań mieszkańców wsi. Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie, Kraków 2013.

Ogryczak D.: Doradztwo rolnicze w Polsce po 2014 r.: kompetencje, organizacja, finansowanie. Wydaw. Sejmowe. Kancelaria Sejmu, Warszawa 2014.

Parzonko A.J.: Formy i metody wykorzystywane w działalności doradczej. [w:] Sposoby współpracy doradców z rolnikami zorganizowanymi w grupy producentów rolnych. Wydaw. SGGW, Warszawa 2008.

Parzonko A.J.: Selected aspects of agricultural extension services in Poland. “Economic and Regional Studies” 2016, nr 9.

Pisarek M., Bienia B., Brągiel E., Dykiel M.: Wykorzystanie internetu w doskonaleniu zawodowym właścicieli gospodarstw agroturystycznych województwa podkarpackiego. W: Turystyka wiejska a edukacja - różne poziomy, różne wymiary (red. J. Sikora). Wydaw. Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, Poznań 2007.

Piwowar A.: Zastosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w doradztwie rolniczym. „Zagadnienia Doradztwa Rolniczego” 2013, nr 4.

Poczta W., Mrówczyńska-Kamińska A.: Agrobiznes w Polsce jako subsystem gospodarki narodowej. Wydaw. Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, Poznań 2004.

Sieczko A.: Wykorzystanie internetu w przedsiębiorstwach działających na obszarach wiejskich. „Roczniki Naukowe SERiA” 2011, nr 13(2).

Sikorska-Wolak I., Zawadka J.: Edukacyjne funkcje gospodarstw rolnych. „Economic and Regional Studies” 2018, nr 9(2).

Wawrzyniak B.: Doradztwo w agrobiznesie. Wydaw. WSHE, Włocławek 2000.

Woś A.: Makroekonomia. Wydaw. Key Text, Warszawa 1996.

Zawisza S.: Doradztwo jako proces wsparcia zarządzania agrobiznesem. „Praca Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu” 2005, nr 2(1070).

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.