Determinanty rozwoju agroturystyki w powiecie gorlickim

Main Article Content

Małgorzata Bogusz
Sylwia Galiszewska


Słowa kluczowe : agroturystyka, powiat gorlicki, determinanty rozwoju agroturystyki
Abstrakt
Celem opracowania było rozpoznanie i ocena determinantów wpływających na rozwój agroturystyki w powiecie gorlickim. Materiał badawczy obejmował wyniki wywiadów przeprowadzonych z kwaterodawcami oraz zebranych opinii od agroturystów. Oceniono najważniejsze determinanty mające wpływ na rozwój agroturystyki na badanym obszarze. Dokonana analiza potwierdziła, że najważniejszym czynnikiem rozwoju agroturystyki w powiecie gorlickim są uwarunkowania przyrodnicze regionu. Dowiodła również, że szansą na lepsze funkcjonowanie gospodarstw agroturystycznych byłaby wzajemna współpraca kwaterodawców w ramach różnych organizacji.

Article Details

Jak cytować
Bogusz, M., & Galiszewska, S. (2017). Determinanty rozwoju agroturystyki w powiecie gorlickim. Turystyka I Rozwój Regionalny, (8), 25–34. https://doi.org/10.22630/TIRR.2017.8.15
Bibliografia

Balińska A., Zawadka J.: Znaczenie agroturystyki w rozwoju obszarów wiejskich, [w:] Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 2013, 102, s. 127–143.

Cichowska J.: Znaczenie walorów przyrodniczych w rozwoju agroturystyki, Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich 2011, 10, s. 173–186.

Ciepiela G.A.: Uwarunkowania rozwoju agroturystyki w Polsce, [w:] Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego, Studia i Prace, Szkoła Główna Handlowa 2016, 1, s. 37–67. (Crossref)

Durydiwka M.: Czynniki rozwoju i zróżnicowanie funkcji turystycznej na obszarach wiejskich w Polsce, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012.

Jastrzębski C. (red.): Infrastruktura okołoturystyczna jako element wzbogacający ofertę obszarów wiejskich, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, Kielce 2014.

Kachniewska M.: Funkcja turystyczna jako determinanta jakości życia na wsi, [w:] Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Seria Oeconomica 2011, 288(64), s. 53–72.

Kłodziński M.: Turystyka wiejska w procesie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, Woda. Środowisko. Obszary Wiejskie 2005, t. 5, z. 1(13), s. 9–22.

Matlegiewicz M.: Agroturystyka – pozarolniczy biznes polskiej wsi, Ekonomia i Środowisko 2015, 4(55), s. 221–234.

Nowogródzka T., Pieniak-Lendzion K.: Propozycje ofert gospodarstw agroturystycznych a oczekiwania konsumentów, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach 2014, 100, s. 97–108.

Pałka-Łebek E.: Współpraca gospodarstw agroturystycznych z lokalnymi stowarzyszeniami wspierającymi rozwój turystyki na przykładzie województwa świętokrzyskiego, Studia Obszarów Wiejskich 2016, t. 42, s. 55–64. (Crossref)

Parzych K.: Analiza uwarunkowań funkcjonowania i rozwoju agroturystyki na obszarze Kociewia, Słupskie Prace Geograficzne 2013, 10, s. 127–140.

Sawicki B.: Agroturystyka w aktywizacji obszarów wiejskich, Usługowy Zakład Poligraficzny „InterGraf”, Międzyrzec Podlaski 2007.

Żelazna K., Woźniczko M.: Uwarunkowania wyboru oferty turystyki wiejskiej w kontekście konkurencji na rynku usług turystycznych, Turystyka i Rekreacja 2005, t. 1, s. 87–93.

www.powiatgorlicki.pl/images/powiatfolder.pdf (dostęp: 05.12.2017).

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.