Turystyka jako czynnik wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich

Main Article Content

Małgorzata Bogusz


Słowa kluczowe : turystyka wiejska, wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich, produkty turystyczne, zagrody edukacyjne
Abstrakt
Celem opracowania było dokonanie charakterystyki i oceny przedsięwzięć wpisujących się w koncepcję wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich, które stanowią ofertę turystyczną w obszarze turystyki wiejskiej. Przeprowadzone badania i opisy stanowiące dobre praktyki w zakresie turystyki wiejskiej jednoznacznie wskazują, iż obecnie szeroko rozumiana agroturystyka to bogata oferta, na którą składają się nie tylko baza noclegowa, ale także wyżywienie oraz szeroka gama usług towarzyszących. To wszystko składa się na bogaty produkt turystyczny wykorzystujący i promujący walory przyrodniczo-kulturowe danego regionu i nierzadko angażujący producentów i usługodawców z danego regionu w myśl koncepcji wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich.

Article Details

Jak cytować
Bogusz, M. (2022). Turystyka jako czynnik wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich. Turystyka I Rozwój Regionalny, (18), 23–30. https://doi.org/10.22630/TIRR.2022.18.15
Bibliografia

Adamowicz, MZwo lińska-Ligaj, M. (2009). Koncepcja wielofunkcyjności jako element zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2 (51), s. 11-38.

Balińska, A., Zawadka, J. (2013). Znaczenie agroturystyki w rozwoju obszarów wiejskich. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 102, s. 127-143.

Bogusz, M. (2019). Zarządzanie produktami turystycznymi na przykładzie lokalnych grup działania. Turystyka i Rozwój Regionalny, 11, s. 5-12. (Crossref)

Bogusz, M., Kmita-Dziasek, E. (2015). Zagrody edukacyjne jako przykład wdrożenia przedsiębiorczości na szczeblu wiejskim. Polska Akademia Nauk - Czytelnia Czasopism Polskiej Akademii Nauk, s. 155-166.

Bogusz, M., Tomaszewski, M. (2017). Sieciowe produkty turystyki wiejskiej jako przykład innowacji na obszarach wiejskich. W: J., Wojciechowska (red.). Sieci współpracy w turystyce wiejskiej: stan obecny i nowe wyzwania. Uniwersytet Łódzki, Centrum Doradztwa Rolniczego, s. 137-148.

Bogusz, M., Wojcieszak, M. (2018). Zagrody edukacyjne jako przykład markowego produktu turystyki wiejskiej. Intercathedra, 37 (4), s. 329-334.

Drozdowski, G., Dziekański, P. (2022). Local Disproportions of Quality of Life and Their Influence on the Process of Green Economy Development in Polish Voivodships in 2010-2020. Interna¬tional Journal of Environmental Research and Public Health, 19 (15), 9185. DOI: https://doi. org/10.3390/ijerphl9159185 (Crossref)

Drzewiecki, M. (2002). Podstawy agroturystyki. Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, s. 36-39.

Kłodziński, M. (1997). Istota wielofunkcyjnego rozwoju terenów wiejskich. W: M., Kłodziński, A., Ros¬ner (red.). Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania i możliwości wielofunkcyjnego rozwoju wsi w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo SGGW, s. 41.

Kłodziński, M. (2012). Bariery wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich. Wieś i Rolnictwo, 2, s. 40-56.

Kłodziński, M. (2014). Przedsiębiorczość pozarolnicza na wsi w procesie wielofunkcyjnego rozwoju ob¬szarów wiejskich. Wieś i Rolnictwo, 1 (162), s. 97-112.

Kosmaczewska, J. (2013). Turystyka jako czynnik rozwoju obszarów wiejskich. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, s. 8-12.

Satoła, Ł., Milewska, A. (2022). The Concept of a Smart Village as an Innovative Way of Implementing Public Tasks in the Era of Instability on the Energy Market - Examples from Poland. Energies, 15 (14), 5175. DOI: https://doi.org/10.3390/enl5145175 (Crossref)

Sieczko, A., Parzonko, AJ. (2018). Wsparcie instytucjonalne promocji turystyki wiejskiej. Turystyka i Rozwój Regionalny, 10, s. 85-95. (Crossref)

Sikora, J. (2012). Wielofunkcyjność obszarów wiejskich w Polsce. Journal of Agribusiness and Rural Development, 2 (24), s. 215-226.

Sznajder, M., Przezbórska, L. (2009). Agroturystyka. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Sznajder, M., Przezbórska, L. (2006). Agroturystyka. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Wilkin, J. (2011). Wielofunkcyjność wsi i rolnictwa a rozwój zrównoważony. Wieś i Rolnictwo, 4 (153), s. 27-39.

Wojtyra, B. (2017). Poziom wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich województwa wielkopols¬kiego. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 40, s. 149-161.

Zagroda edukacyjna (2022). Pobrano z: https://zagrodaedukacyjna.pl/o-sieci/ (dostęp: 06.12.2022).

Żmija, J., Matysik-Pejas, R. (2018). Gospodarstwa rodzinne wobec wyzwań zrównoważonego rozwoju. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 3 (356), s. 215-225.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.